Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Trung tâm truyền dẫn Viễn thông Điện lực

  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤC VIẾT TẮT
  DANH MUC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I:
  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM TRUYỀN DẪN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC 3
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm truyền dẫn viễn thông điện lực–Công ty Thông tin viễn thông điện lực -Tập Đoàn Điện lực Việt Nam 3
  1.2 Cơ cấu tổ chức của Trung tâm truyền dẫn Viễn thông Điện lực 4
  1.2.1 Nguyên tắc làm việc 4
  1.2.2 Mô hình cơ cấu tổ chức 5
  1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 5
  1.2.3.1 Phòng tổ chức hành chính 6
  1.2.3.2 Phòng kĩ thuật 7
  1.2.3.3 Phòng kinh doanh 8
  1.2.3.4 Phòng tài chính kế toán 9
  1. 2.3.5 Phòng vận hành 9
  1. 2.3.6 Phòng hạ tầng truyền dẫn 10
  1.2.3.7 Phòng quản lý xây dựng 11
  1.2.3.8 Phòng truyền dẫn miền Trung 11
  1.2.3.9 Phòng truyền dẫn miền Nam 12
  1.3. Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 12
  1.3.1 Thành tựu trong kinh doanh 12
  1.3.1.1 Doanh thu thoại trong nước và quốc tế 14
  1. 3.1.2. Doanh thu kênh thuê riêng (KTR) trong nước và quốc tế 16
  1.3.1.3. Lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước 21
  1. 3.2 Thành tựu trong các lĩnh vực khác 23
  1.3.2.1 Các hoạt động xã hội 23
  1.3.2.2 Các hoạt động thể thao 23
  CHƯƠNG II
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN DẪN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC 24
  2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác trả lương, trả thưởng tại Trung tâm truyền dẫn Viễn thông Điện lực 24
  2.1.1 Chế độ, chính sách của Nhà nước 24
  2.1.2 Thị trường lao động 25
  2.1.3 Quy chế trả lương của Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực 27
  2.1.4 Đặc điểm quá trình sản xuất kinh doanh của Trung tâm 27
  2.1.5 Đặc điểm lao động của Trung tâm 31
  2.1.5.1Đặc điểm về cơ cấu lao động 31
  2.1.5.2 Công tác định mức lao động 34
  2.1.5.3Công tác đánh giá thực hiện công việc 35
  2.2 Thực trạng công tác trả lương, trả thưởng tại Trung tâm truyền dẫn Viễn thông Điện lực 36
  2.2.1 Quy chế trả lương của Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực 36
  2.2.1.1 Nguồn hình thành Quỹ tiền lương hàng năm của Công ty 36
  2.2.1.2 Sử dụng quỹ tiền lương 36
  2.2.1.3 Quy định về phân phối Quỹ tiền lương 37
  2.2.2 Xây dựng Quỹ tiền lương và sử dụng Quỹ tiền lương của Trung tâm truyền dẫn Viễn thông Điện lực 38
  2.2.2.1 Xây dựng Quỹ tiền lương 38
  2.2.2.2 Sử dụng Quỹ tiền lương 39
  2.2.3 Xác định đơn giá tiền lương 41
  2.2.4 Hình thức trả lương cho CBCNVC trong tháng 43
  2.2.4.1 Tính tiền lương cố định theo chế độ 43
  2.2.4.2 Tính phần tiền lương dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh 46
  2.2.4.3 Trả lương cho một số trường hợp đặc biệt 51
  2. 2.5 Công tác trả thưởng cho CBCNVC trong tháng 53
  2.2.5.1 Thưởng vận hành an toàn (VHAT) : 53
  2.2.5.2 Tiền thưởng hoàn thành nhiệm vụ suất sắc và vượt mức kế hoạch 54
  2.3 Đánh giá công tác trả lương tại Trung tâm 57
  2.3.1 Ưu điểm 57
  2.3.2 Hạn chế 59
  2.3.3 Nguyên nhân của các hạn chế 60
  CHƯƠNG III:
  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN DẪN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC 62
  3.1 Định hướng phát triển của Trung tâm trong thời gian tới 62
  3.1.1 Tăng doanh thu, giành thị phần ưu thế 63
  3.1.1.1 Dịch vụ VoIP 179 trong nước và quốc tế 63
  3.1.1.2 Dịch vụ thuê kênh riêng (KTR )trong nước 63
  3.1.1.3 Dịch vụ thuê kênh riêng (KTR) quốc tế 63
  3.1.2 Tiếp tục củng cố, nâng cấp mạng truyền dẫn đảm bảo chất lượng tốt nhất cho khách hàng 64
  3.1.3 Định hướng về công tác trả lương cho CBCNV của Trung tâm 65
  3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Trung tâm truyền dẫn Viễn thông Điện lực 67
  3.2.1 Các giải pháp chính 67
  3.2.1.1 Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian có thưởng 67
  3.2.1.2 Hoàn thiện công tác thưởng 68
  3.2.1.3 Thực hiện điều chỉnh định mức lao động 69
  3.2.1.3 Hoàn thiện công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 71
  3.2.2 Các giải pháp phụ trợ 73
  3.2.2.1 Đảm bảo trình độ chuyên môn cho cán bộ tiền lương 73
  3.2.2.2 Hoàn thiện công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc: 74
  3.2.2.3 Bố trí ngày nghỉ hàng tuần phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Trung tâm 75
  3.3. Một số kiến nghị 75
  3.3.1 Với Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực 75
  3.3.2 Với Nhà nước 76
  KẾT LUẬN 78
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

  Tiền lương là một phạm trù kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, nó tác động lớn đến việc phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống xã hội. Với người lao động, tiền lương là nguồn thu nhập quan trọng giúp họ đảm bảo cuộc sống và tiền thưởng là một khoản khuyến khích giúp người lao động hăng say, nhiệt tình với công việc hơn. Với doanh nghiệp, tiền lương, tiền thưởng là một phần chi phí sản xuất kinh doanh. Đối với nền kinh tế, tiền lương là quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động sáng tạo ra. Tiền lương và các hình thức trả lương, trả thưởng là một nhân tố quyết định sự hiệu quả của các hoạt động của doanh nghiệp.Công tác trả lương, trả thưởng hợp lý phù hợp với tính chất đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị mình sẽ tạo động lực cho người lao động, tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí sản xuất kinh doanh. Ngược lại, trả lương, trả thưởng không hợp lý sẽ khiến người lao động không thoả mãn về tiền lương họ nhận được. Khi đó, sẽ có tác động tiêu cực đến người lao động gây nên kém hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, cần phải hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng mới phát huy được tác dụng của chúng.

  Trên quan điểm đó, Trung tâm truyền dẫn Viễn thông Điện lực đã đưa ra các quy chế, chính sách về tiền lương, thưởng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nó vẫn còn tồn tại một số vấn đề dẫn đến hoạt động của Trung tâm chưa thực sự hiệu quả. Qua quá trình thực tập tại Trung tâm, tìm hiểu về các hoạt động chủ yếu của Trung tâm em đã chọn chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Trung tâm truyền dẫn Viễn thông Điện lực”

  2. Mục đích nghiên cứu
  - Nghiên cứu về thực trạng các quy chế lương, thưởng, hình thức trả lương, trả thưởng cho người lao động, các yếu tố ảnh hưởng tới công tác trả lương của Trung tâm truyền dẫn Viễn thông Điện lực
  - Dựa trên thực trạng của Trung tâm để tìm ra những ưu điểm cần phát huy và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Trung tâm.

  3. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Trung tâm truyền dẫn Viễn thông điện lực và các số liệu thứ cấp thu thập được tại Trung tâm trong vòng 5 năm trở lại đây (2004 - 2008)

  Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Công tác tiền lương, thưởng tại Trung tâm truyền dẫn Viễn thông Điện lực

  Với mục đích, phạm vi và đối tượng nghiên cứu như trên, chuyên đề tốt nghiệp được kết cấu gồm ba chương:
  Chương I: Giới thiệu chung về Trung tâm truyền dẫn Viễn thông Điện lực
  Chương II: Thực trạng công tác trả lương, trả thưởng tại Trung tâm truyền dẫn Viễn thông Điện lực
  Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Trung tâm truyền dẫn Viễn thông Điện lực

  Được sự hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình của cô giáo Ths. Nguyễn Thu Thuỷ và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô, chú, anh, chị trong Trung tâm em đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn tới cô giáo Ths.Nguyễn Thu Thuỷ và mọi người trong Trung tâm đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài này.

  Mặc dù đã cố gắng song do sự hạn chế về kiến thức và thời gian nghiên cứu nên đề tài của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự quan tâm đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo để đề tài của em hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-07-2012, 09:39 PM

Similar Threads

Find us on Google+