Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm

  Tiêu đề : Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm
  Tóm tắt nội dung :

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Đối với tất cả mọi doanh nghiệp, mục tiêu lớn nhất của hoạt động sản xuất kinh doanh chính là lợi nhuận. Để đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh luôn là vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý. Trong nền kinh tế thị trường để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết kinh doanh có hiệu quả. Để kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất trên cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động đã có, cần phải xác định phương hướng, cách thức đầu tư, và các biện pháp sử dụng các điều kiện sẵn có của mình. Bên cạnh đó một nhân tố có ảnh hưởng và tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp đó chính là hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý. Hiệu quả của nó gắn liền với hiệu quả của việc sắp xếp, cơ cấu, phân chia quyền hạn, trách nhiệm và vận hành cơ cấu đó. Để có một cơ cấu tổ chức bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả, thực hiện tốt với mục tiêu chiến lược của tổ chức trong cơ chế thị trường đang có nhiều biến động, việc thay đổi theo hướng hoàn thiện là phù hợp và rất cần thiết.
  Trong thời gian thực tập, có nhiều cơ hội được tìm hiểu và nghiên cứu các hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp công nghiệp thực phẩm, đặc biệt là các hoạt động Quản trị Nhân lực em nhận thấy Cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý của Công ty trong những năm qua đã góp phần rất lớn đem lại thành công cho tổ chức nhưng thực tế hoạt động vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Xuất phát từ đó mà em chọn đề tài “ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm” cho chuyên đề thực tập của mình.
  Nghiên cứu đề tài này em mong muốn kiến thức, lý luận của mình càng hoàn thiện hơn thông qua việc vận dụng chúng vào thực tiễn, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ máy quản lý của công ty.

  2. Mục đích nghiên cứu
  - Xác định mô hình cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý của doanh nghiệp
  - Xác định tiêu chuẩn chức danh cán bộ công nhân viên
  - Xác định biên chế cho tổ chức Bộ máy quản lý
  3. Đối tượng nghiên cứu: Là toàn bộ bộ máy Quản lý trong doanh nghiệp
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Khảo sát thực tế
  - Phân tích dữ liệu và sử dụng toàn bộ dữ liệu xử lý
  - Phỏng vấn trực tiếp
  5. Kết cấu của chuyên đề
  Phần I. Những vấn đề chung về bộ máy Quản lý sản xuất kinh doanh.
  Phần II. Phân tích và đánh giá thực trạng của bộ máy Quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm
  Phần III. Các giải pháp hoàn thiện bộ máy Quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm

  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BỘ MÁY QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH 3
  I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 3
  1. Khái niệm 3
  2. Lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh 3
  3. Vai trò của Bộ máy quản lý trong doanh nghiệp 3
  II. CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 4
  1. Cơ sở của tổ chức Bộ máy quản lý 4
  2. Các mô hình tổ chức Bộ máy quản lý 5
  2.1 Cơ cấu theo trực tuyến 5
  2.2 Cơ cấu theo chức năng: 6
  2.3 Cơ cấu theo trực tuyến - chức năng: 7
  2.4 Cơ cấu theo trực tuyến - tham mưu 8
  2.5 Cơ cấu theo ma trận: 9
  3. Xác định chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong sản xuất kinh doanh 10
  III. XÁC ĐỊNH CHỨC DANH VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN 10
  1. Chức danh và phương pháp xác định chức danh 10
  2. Tiêu chuẩn chức danh và phương pháp xác định tiêu chuẩn chức danh 12
  IV. VAI TRÒ CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC 14
  1. Vai trò của bộ máy quản lý 14
  2. Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức 14
  PHẦN II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 15
  I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 15
  1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 15
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm 15
  1.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 17
  1.3 Lĩnh vực kinh doanh và thị trường của doanh nghiệp 18
  1.4 Cơ sở vật chất 19
  2. Đặc điểm về nhân lực có ảnh hưởng đến bộ máy quản lý 21
  3. Đặc điểm về định mức lao động 25
  5. Quy trình công nghệ của Công ty CPXL CNTP 27
  II. PHÂN TÍCH MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY HIỆN NAY 30
  1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Bộ máy quản lý 30
  2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban trong công ty 31
  2.1 Hội đồng quản trị 31
  2.1.1 Chức năng nhiệm vụ 31
  2.2.2 Chủ tịch hội đồng quản trị 32
  2.3 Ban kiểm soát 33
  2.4 Ban giám đốc 34
  2.4.1Giám đốc 34
  2.4.2 Phó giám đốc phụ trách về kỹ thuật- thi công: 35
  2.4.3 Phó giám đốc kế hoạch dự thầu 35
  2.5 Các phòng ban công ty 36
  2.5.1 Phòng tài chính kế toán 36
  2.5.2 Phòng hành chính tổ chức 37
  2.5.3 Phòng dự thầu 38
  2.5.4 Phòng vật tư thiết bị 39
  2.5.5 Phòng kế hoạch kỹ thuật 39
  2.6 Hình thức tổ chức các đội xây dựng trong Công ty. 40
  3. Ưu điểm, nhược điểm của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 42
  III. PHÂN TÍCH BIÊN CHẾ LAO ĐỘNG CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ 43
  1. Cơ cấu lao động quản lý chung 43
  2. Cơ cấu theo chuyên môn kỹ thuật 45
  3.Cơ cấu theo trình độ đào tạo 46
  IV. BIÊN CHẾ BỘ PHẬN PHÒNG BAN VÀ BIÊN CHẾ CHO CÁC ĐƠN VỊ, CÔNG TRÌNH 48
  1. Phân tích cơ cấu ban giám đốc 48
  2. Phân tích biên chế lao động cho từng phòng ban. 49
  2.1 Phòng tài chính kế toán 49
  2.2. Phòng dự thầu 50
  2.3. Phòng hành chính tổ chức 52
  2.4. Phòng kế hoạch kỹ thuật 53
  2.5 Phòng vật tư thiết bị 54
  4. Phân tích biên chế lao động cho từng xí nghiệp, đội 55
  4.1 Giám đốc xí nghiệp (Đội trưởng) 56
  4.2 Phó giám đốc (Đội phó) 57
  4.3 Cán bộ kỹ thuật 57
  4.4 Kế toán 58
  4.5 Tổ trưởng: 58
  V. CÁC CHỨC DANH VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 60
  VI. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ HIỆN NAY 61
  1. Tỷ trọng của Quản lý trong tổng số lao động 61
  2. Quản lý với hiệu quả sản xuất kinh doanh 62
  PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 64
  I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TY NĂM 2009 VÀ ĐẾN NĂM 2015 64
  1. Phương hướng của công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm năm 2009 64
  2. Nhiệm vụ của công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm. 64
  II. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 66
  1. Hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức của công ty 66
  2. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động 68
  3. Một số giải pháp khác 69
  3.1 Công tác quản lý, định mức lao động 69
  3.2 Xây dựng các quy chế: 69
  III. TỔ CHỨC, XÁC ĐỊNH LẠI BIÊN CHẾ 70
  1. Bố trí sắp xếp lại ban lãnh đạo công ty: 70
  2. Bố trí sắp xếp lại lao động quản lý các phòng ban bộ phận công ty 71
  2.1. Phòng tổ chức hành chính: 71
  2.2. Phòng tài chính kế toán: 71
  2.3. Phòng Dự thầu và phòng kế hoạch kỹ thuật 71
  2.4. Phòng vật tư thiết bị 72
  IV. HOÀN THIỆN CHỨC DANH VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH. 72
  1. Trưởng phòng HCTC 72
  2. Phó phòng thứ nhất 74
  3. Phó phòng thứ hai 75
  4. Nhân lực, BHXH, chế độ chính sách: 76
  5. Thống kê, lưu trữ: 78
  KẾT LUẬN 81
  DANH MỤC TỪ THAM KHẢO 82
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  11-26-2012, 09:10 AM

Find us on Google+