Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  971
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  412 Xu

  Phân tích công việc để hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực trong công ty TNHH Kim Ngân Hà

  LỜI NÓI ĐẦU

  Để QLNNL thực sự phát huy được hiệu quả thì công tác đầu tiên cần phải tiến hành đó là phân tích công việc (PTCV), có thể coi đây là vấn đề then chốt là kim chỉ nam soi đường cho các hoạt động khác của doanh nghiệp, bởi PTCV - nó tác động và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công hay thất bại của tất cả các hoạt động khác của QLNNL.
  Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Kim Ngân Hà em nhận thấy công tác QLNNL tại đây chưa phát huy được hết vai trò của mình là do Công ty đang thiếu một chương trình phân tích công việc. Các trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ của công việc, các yêu cầu với người lao động, các tiêu chuẩn thực hiện công việc hiện nay vẫn chưa nhất quán. Được sự đồng ý, giúp đỡ của Công ty và giảng viên hướng dẫn cùng với sự hiểu biết của mình về PTCV em mạnh dạn viết luận văn “Phân tích công việc để hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực trong công ty TNHH Kim Ngân Hà” nhằm luận giải vai trò, sự cần thiết phải tiến hành một chương trình PTCV tại Công ty
  Mục đích nghiên cứu
  Luân văn nghiên cứu nhằm:
  Phân tích đánh giá thực trạng công tác QLNNL tại công ty
  Phân tích đánh giá thực trạng công tác phân tích công việc tác động đến quản lý nguồn nhân lực của công ty, qua đó tìm ra kết quả đạt được, hạn chế tồn tại trong công tác phân tích công việc, đưa ra những kiến nghị hoàn thiện công tác phân tích công việc nhằm hoàn thiện cả hệ thống quản trị nhân lực trong công ty.

  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu:
  Công tác quản lí nguồn nhân lực trong công ty TNHH Kim Ngân Hà
  Các hoạt động về phân tích công việc, quy định chức năng, nhiệm vụ của từng công việc trong công ty TNHH Kim Ngân Hà
  Phạm vi nghiên cứu:
  Các bộ phận trực tuyến và chức năng của công ty từ năm 2008 đến nay.
  Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng phương pháp quy nạp, diễn dịch, phân tích tổng hợp, sử dụng các phương pháp thu thập thông tin như bảng hỏi, phỏng vấn kết hợp với phân tích định tính và định lượng…
  Kết cấu của luận văn
  Luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Tầm quan trọng của phân tích công việc đối với hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong công ty.
  Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực và phân tích công việc trong công ty TNHH Kim Ngân Hà.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích công việc trong công ty TNHH Kim Ngân Hà

  CHƯƠNG I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY

  1. Vai trò của quản lý nhân lực trong một tổ chức
  2. Phân tích công việc – một công cụ quan trọng của công tác QLNNL

  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ
  NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY

  1. Giới thiệu về Công ty TNHH Kim Ngân Hà
  2. Cơ cấu tổ chức công ty
  3. Quy trình công nghệ sản xuất
  4. Cơ cấu và đặc điểm lao động trong công ty
  II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TRÔNG CÔNG TY TNHH KIM NGÂN HÀ
  1. Đánh giá các văn bản phân tích công việc trong công ty
  2. Đánh giá về việc xây dựng các văn bản phân tích công việc, vai trò của phòng tổ chức hành chính và mối quan hệ đối với các phòng ban trong công tác phân tích công việc
  III. ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY TNHH KIM NGÂN HÀ
  1. Với kế hoạch hóa nguồn nhân lực
  2. Với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  3. Với tuyển dụng nhân sự
  4. Với đánh giá thực hiện công việc
  5. Với công tác thù lao lao động
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH
  KIM NGÂN HÀ

  I. KIẾN NGHỊ VỀ VAI TRÒ CỦA BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY VÀ SỰ HỢP TÁC GIỮA CÁC BỘ PHẬN TRÔNG CÔNG TY TNHH KIM NGÂN HÀ
  1. Kiến nghị về vai trò của Ban lãnh đạo Công ty
  Kiến nghị về vai trò của phòng Tổ chức hành chính và sự hợp tác của các phòng, ban khác trong Công ty
  II. THIẾT KẾ QUY TRÌNH TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TRONG CÔNG TY TNHH KIM NGÂN HÀ
  1. Xác định mục đích của phân tích công việc
  2. Hệ thống hóa các công việc trong công ty TNHH Kim Ngân Hà
  3. Thiết kế cho văn bản phân tích công việc
  4. Lựa chọn cán bộ phân tich công việc
  5. Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin và thiết kế mẫu phiếu thu thập thông tin
  6. Tiến hành thu thập thông tin
  7. Xử lý thông tin và viết nháp các văn bản mô tả công việc
  8. Lấy ý kiến đóng góp của người lao động và người lãnh đạo bộ phận có liên quan
  9. Viết bản chính
  10. Trình ban giám đốc duyệt và ban hành sử dụng
  11. Đưa vào sử dụng và cập nhật định kỳ

  III. KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC ỨNG DỤNG VĂN BẢN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH KIM NGÂN HÀ
  1. Ứng dụng vào kế hoạch hoá nguồn nhân lực
  2. Ứng dụng vào tuyển mộ, tuyển chọn nhân sự
  3. Ứng dụng vào bố trí nhân lực
  4. Ứng dụng vào đánh giá thực hiện công việc
  5. Ứng dụng vào thù lao lao động
  6. Ứng dụng vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  7. Ứng dụng vào kỷ luật lao động và an toàn lao động

  KẾT LUẬN ...
  LỜI CẢM ƠN

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY 3
  1. Vai trò của quản lý nhân lực trong một tổ chức 3
  1.1. Khái niệm quản trị nhân lực 3
  1.2. Các hoạt động của quản trị nhân lực 3
  2. Phân tích công việc – một công cụ quan trọng của công tác QLNNL 7
  2.1. Khái niệm và nội dung của phân tích công việc . 7
  2.1.1. Các khái niệm cơ bản 7
  2.1.2. Nội dung phân tích công việc 7
  2.1.4. Các phương pháp thu thập thông tin 9
  2.2. Trình tự tiến hành phân tích công việc và vai trò của bộ phận nhân sự trong phân tích công việc 10
  2.3. Phân tích công việc – một công cụ quan trọng của Quản lý nguồn nhân lực 13
  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY 15
  1. Giới thiệu về Công ty TNHH Kim Ngân Hà 15
  1.1.Giới thiệu công ty 15
  1.2. Lĩnh vực hoạt động 15
  1.3. Quá trình hình thành và phát triển 15
  1.4. Những nguyên tắc định hướng 16
  2. Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Kim Ngân Hà............................................... .......16
  2.1. Bộ máy tổ chức công ty TNHH Kim Ngân Hà 16
  2.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty 19
  3. Quy trình công nghệ sản xuất 20
  3.1. Quy trình từ thiết kế, sản xuất, thi công và lắp đặt 20
  3.2. Quy trình sản xuất đồ nội thất 21
  3.3. Quy trình nhập khẩu đồ nội thất 23
  3.4. Kết quả sản xuất – Kinh doanh 24
  4. Cơ cấu và đặc điểm đội ngũ lao động 26
  4.1. Cơ cấu lao động theo phòng ban 26
  4.2. Cơ cấu lao động theo chức năng, giới tính, trình độ chuyên môn, độ tuổi. 27
  II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH KIM NGÂN HÀ 28
  1. Đánh giá các văn bản phân tích công việc trong công ty 28
  2. Đánh giá về việc xây dựng các văn bản phân tích công việc, vai trò của phòng tổ chức hành chính và mối quan hệ đối với các phòng ban trong công tác phân tích công việc 30
  III. ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY TNHH KIM NGÂN HÀ 33
  1. Với kế hoạch hóa nguồn nhân lực 34
  2. Với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 34
  3. Với tuyển dụng nhân sự 35
  4. Với đánh giá thực hiện công việc 36
  5. Với công tác thù lao lao động 36
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH KIM NGÂN HÀ 38
  I. KIẾN NGHỊ VỀ VAI TRÒ CỦA BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY VÀ SỰ HỢP TÁC GIỮA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY TNHH KIM NGÂN HÀ 38
  1. Kiến nghị về vai trò của Ban lãnh đạo Công ty 38
  2. Kiến nghị về vai trò của phòng Tổ chức hành chính và sự hợp tác của các phòng, ban khác trong Công ty 39
  II. THIẾT KẾ QUY TRÌNH TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TRONG CÔNG TY TNHH KIM NGÂN HÀ. 41
  1. Xác định mục đích của phân tích công việc 41
  2. Hệ thống hóa các công việc trong công ty TNHH Kim Ngân Hà 42
  3. Thiết kế cho văn bản phân tích công việc 43
  4. Lựa chọn cán bộ phân tich công việc 45
  5. Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin và thiết kế mẫu phiếu thu thập thông tin 45
  6. Tiến hành thu thập thông tin 55
  7. Xử lý thông tin và viết nháp các văn bản mô tả công việc 55
  8. Lấy ý kiến đóng góp của người lao động và người lãnh đạo bộ phận có liên quan 56
  9. Viết bản chính 56
  10. Trình ban giám đốc duyệt và ban hành sử dụng 68
  11. Đưa vào sử dụng và cập nhật định kỳ 68
  III. KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC ỨNG DỤNG VĂN BẢN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH KIM NGÂN HÀ 68
  1. Ứng dụng vào kế hoạch hoá nguồn nhân lực 68
  2. Ứng dụng vào tuyển mộ, tuyển chọn nhân sự 68
  3. Ứng dụng vào bố trí nhân lực 69
  4. Ứng dụng vào đánh giá thực hiện công việc 69
  5. Ứng dụng vào thù lao lao động 69
  6. Ứng dụng vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 70
  7. Ứng dụng vào kỷ luật lao động và an toàn lao động 70
  KẾT LUẬN 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ph
  Refback This thread
  01-04-2013, 03:35 PM

Find us on Google+