Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG MỘT TỔ CHỨC 3
  3.1. Thực chất của đánh giá thực hiện công việc trong một tổ chức 3
  3.1.1. Khái niệm 3
  3.1.2. Mục tiêu của đánh giá thực hiện công việc trong một tổ chức 3
  3.1.3. Cấu trúc của hệ thống đánh giá thực hiện công việc 3
  a. Tiêu chuẩn thực hiện công việc 4
  b. Đo lường sự thực hiện công việc 4
  c. Thông tin phản hồi 4
  3.2. Công tác đánh giá thực hiện công việc 5
  3.2.1. Lập kế hoạch đánh giá thực hiện công việc 5
  a. Xác định mục tiêu của đánh giá thực hiện công việc 5
  b. Xác định phương pháp đánh giá 5
  c. Xác định chu kỳ đánh giá: 9
  d. Xác định các nhiệm vụ và trình tự thực hiện 9
  e. Xác định hiện trạng của tổ chức 9
  3.2.2. Tổ chức đánh giá thực hiện công việc 9
  a. Xây dựng phương pháp đánh giá và tiến hành đánh giá 9
  b. Lựa chọn người đánh giá 10
  c. Đào tạo người đánh giá 11
  d. Phỏng vấn đánh giá 11
  3.2.3. Kiểm tra công tác đánh giá thực hiện công việc 11
  a. Các yêu cầu của một hệ thống đánh giá 12
  b. Các lỗi cần tránh trong đánh giá thực hiện công việc 12
  c. Các cách thức để kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống đánh giá 13
  3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác đánh giá thực hiện công việc 14
  3.3.1. Các nhân tố nội tại của hệ thống đánh giá thực hiện công việc 14
  a. Tiêu chuẩn thực hiện công việc 14
  b. Đo lường sự thực hiện công việc 14
  c. Thông tin phản hồi 14
  3.3.2. Các nhân tố bên ngoài hệ thống đánh giá thực hiện công việc 15
  a. Vai trò của bộ phận quản lý và người lao động 15
  b. Yếu tố đặc trưng của ngành 16
  3.4. Sự cần thiết của công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội 16
  CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 17
  3.1. Những đặc điểm của tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội có ảnh hưởng tới công tác đánh giá thực hiện công việc 17
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 17
  3.1.2. Tình hình sản xuất kinh doanh 19
  3.1.3. Đặc điểm lao động và tổ chức quản lý 20
  3.2. Thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội 23
  3.2.1. Kết quả đánh giá thực hiện công việc qua các năm (Phòng TC–LĐ) 23
  3.2.2. Lập kế hoạch đánh giá thực hiện công việc 24
  a. Về mục tiêu của đánh giá thực hiện công việc: 24
  b. Về xác định phương pháp đánh giá 26
  c. Về xác định chu kỳ đánh giá 27
  d. Về việc xác định các nhiệm vụ và thời gian hoàn thành mỗi nhiệm vụ đó trong trình tự đánh giá thực hiện công việc 28
  e. Xác định những khó khăn khi tiến hành đánh giá thực hiện công việc tại công ty 29
  3.2.3. Tổ chức đánh giá thực hiện công việc 30
  a. Thiết kế phương pháp đánh giá và tiến hành đánh giá 30
  b. Lựa chọn người đánh giá 46
  c. Đào tạo người đánh giá 48
  d. Thông tin phản hồi 49
  3.2.4. Kiểm tra đánh giá thực hiện công việc 50
  a. Kiểm tra tình hình thực hiện 50
  b. Kiểm tra sự phù hợp của hệ thống đánh giá 50
  3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đánh giá thực hiện công việc 51
  3.3.1. Các nhân tố nội tại của hệ thống đánh giá thực hiện công việc 51
  a. Tiêu chuẩn thực hiện công việc 51
  b. Đo lường sự thực hiện công việc 59
  c. Thông tin phản hồi 60
  3.3.2. Các nhân tố bên ngoài hệ thống đánh giá thực hiện công việc 61
  a. Vai trò của bộ phận quản lý và người lao động 61
  b. Yếu tố đặc trưng của ngành 62
  3.4. Hiệu quả của công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội 62
  3.4.1. Xây dựng quy chế trả lương 62
  3.4.2. Xây dựng chương trình đào tạo 64
  3.4.3. Xây dựng kế hoạch lao động 64
  3.4.4. Xác định nhu cầu tuyển dụng lao động 65
  3.4.5. Khen thưởng, đề bạt, thuyên chuyển 65
  a. Khen thưởng 65
  b. Đề bạt, thuyên chuyển 65
  3.5. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội 66
  3.5.1. Những hạn chế 66
  a. Lập kế hoạch đánh giá thực hiện công việc 66
  b. Tổ chức đánh giá thực hiện công việc 66
  c. Kiểm tra đánh giá thực hiện công việc 69
  3.5.2. Những nguyên nhân 69
  a. Nguyên nhân bên trong hệ thống đánh giá 69
  b. Nguyên nhân bên ngoài 70
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY BIA – RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 71
  3.1. Định hướng phát triển trong những năm tiếp theo và giải pháp 71
  3.1.1. Định hướng phát triển 71
  3.1.2. Giải pháp tổng thể 72
  3.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 74
  3.2.1. Lập kế hoạch đánh giá thực hiện công việc 74
  3.2.2. Tổ chức đánh giá thực hiện công việc 74
  a. Phương pháp đánh giá 74
  b. Đa dạng hóa người đánh giá 77
  c. Đào tạo người đánh giá 79
  d. Phỏng vấn đánh giá 80
  e. Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn thực hiện công việc 82
  3.2.3. Kiểm tra đánh giá thực hiện công việc 83
  a. Kiểm tra tính thường xuyên của đánh giá thực hiện công việc 83
  b. Xây dựng cách thức để đánh giá tính hiệu quả của công tác đánh giá thực hiện công việc 84
  c. Kiểm tra tính nhất quán của kết quả đánh giá 84
  d. Định hướng mục tiêu của đánh giá 85
  KẾT LUẬN 86

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, và trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, tất cả các công ty dù lớn hay nhỏ, trong nước cũng như nước ngoài đều chú ý tới phát triển thương hiệu của chính mình. Thương hiệu không chỉ được thể hiện trong chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn được thể hiện ở vốn con người trong mỗi doanh nghiệp. Vốn con người trong mỗi doanh nghiệp là số lượng và chất lượng nguồn nhân lực. Đây có thể nói là một trong những yếu tố tiên quyết dẫn tới sự thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp. Khi nhận thức được tầm quan trọng đó, các doanh nghiệp đã đầu tư rất nhiều nguồn lực khác nhau để phát triển đội ngũ nhân lực cho mình. Và vì vậy, vai trò của quản trị nhân lực trong tổ chức ngày càng có ý nghĩa.

  Quản trị nhân lực là tập hợp của rất nhiều hoạt động khác nhau, nhằm mục đích xây dựng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng các hoạt động của tổ chức. Trong các hoạt động ấy, công tác đánh giá thực hiện công việc của người lao động là một hoạt động rất quan trọng. Nó là cơ sở để trả tiền công, tiền lương cho người lao động, để hoàn thiện và nâng cao tay nghề. Và quan trọng hơn, khi nó được thực hiện tốt, người lao động cảm thấy sự công bằng. Đây là một trong những yếu tố duy trì động lực làm việc và sự trung thành của nhân viên. Mục đích của việc nghiên cứu công tác đánh giá thực hiện công việc trong một tổ chức, một doanh nghiệp nhằm bảo đảm rằng mọi đóng góp của nhân viên là phù hợp với mục tiêu tổng thể của công ty, giúp nhân viên hiểu rõ hơn mục tiêu và vai trò của họ trong công ty, xác định cách thức điều hành kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn nữa…

  Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống các vấn đề lý thuyết liên quan đến công tác đánh giá thực hiện công việc, phân tích và đánh giá thực trạng công tác này tại một doanh nghiệp (tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội), và trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp, các phương hướng nhằm khắc phục và hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của doanh nghiệp này.

  2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
  Đó là công tác đánh giá thực hiện công việc, tức là đo lường giữa kết quả thực hiện công việc với các chỉ tiêu đã đề ra nhằm mục tiêu cải tiến sự thực hiện công việc của người lao động và giúp người quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn.

  3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty bia – rượu – nước giải khát Hà Nội.

  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp so sánh
  Phương pháp kết hợp phân tích, thống kê
  Phương pháp điều tra xã hội học thông qua bảng hỏi

  5. Kết cấu chuyên đề thực tập tốt nghiệp
  Chương 1: Công tác đánh giá thực hiện công việc trong một tổ chức
  Chương 2: Phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
  Chương 3: Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+