Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Thực trạng công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – TKV

  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong bất cứ tổ chức nào thì nguồn lực con người luôn đóng vai trò quan trọng trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất vì đó là lao động sống luôn làm gia tăng giá trị. Khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển thì việc áp dụng công nghệ mới vào trong sản xuất được thực hiện ở hầu hết các tổ chức. Cùng công nghệ sản xuất thì lực lượng lao động có kỹ năng của một tổ chức ngày càng được nhận biết và đang trở thành yếu tố cạnh tranh quyết định và quan trọng nhất.

  Thời gian gần đây các tổ chức mới nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực. Bất kỳ tổ chức nào muốn tồn tại và phát triển bền vững trong cạnh tranh cần thiết phải tiến hành kế hoạch hoá chiến lược nguồn nhân lực. Trong giai đoạn những năm đầu chuyển từ Công ty Nhà nước sang Công ty Cổ phần thì Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – TKV càng nhận thấy sự cần thiết phải tiến hành công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực một cách nghiêm túc và triệt để nhất để có thể đưa ra được một đội ngũ lao động đủ về số lượng cũng như chất lượng hoàn thành tốt kế chiến lược sản xuất kinh doanh.

  Qua thời gian thực tập tại Công ty tôi nhận thấy đây là một vấn đề mà Công ty đang quan tõm và chính bản thõn tôi cũng thấy sự cần thiết phải nghiên cứu công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty và xem xét thực trạng để đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác này.Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp so sánh đánh giá, phương pháp dự báo xu hướng… để đề tài của mình có tính chính xác và gắn với thực tế.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC 2
  1.1. Nguồn nhân lực và vai trò của nguồn nhân lực với hoạt động của doanh nghiệp 2
  1.1.1. Khái niệm và các chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực 2
  1.1.2. Tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với hoạt động của doanh nghiệp 4
  1.2. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực 4
  1.2.1. Khái niệm 4
  1.2.2. Vai trò của kế hoạch hóa nguồn nhân lực 5
  1.2.3. Các loại kế hoạch hóa nguồn nhân lực 5
  1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 7
  1.2.4.1. Chiến lược sản xuất kinh doanh 7
  1.2.4.2.Tính bất định của môi trường kinh doanh mà tổ chức đang hoạt động 7
  1.2.4.3. Loại và chất lượng của thông tin dự đoán về kế hoạch hóa nguồn nhân lực 7
  1.2.4.4. Độ dài thời gian của kế hoạch hóa nguồn nhân lực 8
  1.3. Tiến trình kế hoạch hóa nguồn nhân lực 8
  1.3.1. Dự tính về cầu nhân lực 8
  1.3.1.1. Dự tính cầu nhân lực ngắn hạn 9
  1.3.2. Dự đoán cung về nhân lực. 15
  1.3.2.1. Dự đoán cung nhân lực trong nội bộ tổ chức (phân tích nhân lực hiện có của tổ chức) 15
  1.3.2.2. Dự đoán cung nhân lực từ bên ngoài 16
  1.3.3. Đề ra các chính sách và kế hoạch cân đối cung cầu 17
  1.3.3.1. Khi cung lao động lớn hơn cầu lao động 17
  1.3.3.2. Khi cầu lao động lớn hơn cung lao động. 18
  1.3.3.3. Khi cung lao động bằng cầu lao động 18
  1.3.4. Thực hiện các chính sách 19
  1.3.5. Kiểm tra và đánh giá 19
  PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – TKV 21
  2.1. Khái quát về công ty 21
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 21
  2.1.2. Một số đặc điểm của công ty có ảnh hưởng tới công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực 22
  2.1.2.1. Đặc điểm bộ máy tổ chức 24
  2.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 25
  2.1.2.3. Đặc điểm nguồn nhân lực 25
  2.1.2.4. Đặc điểm thị trường 32
  2.1.2.5. Nhiệm vụ và chiến lược kinh doanh 33
  2.1.2.6. Hoạt động sản xuất kinh doanh 34
  2.2. Thực trạng công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – TKV. 36
  2.2.1. Tình hình thực hiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực. 36
  2.2.2. Vai trò của các bộ phận trong việc thực hiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực 40
  2.2.3. Thực trạng công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - TKV 40
  2.2.3.1. Xác định cầu nhân lực 40
  2.2.3.2.Xác định cung nhân lực 48
  2.2.3.3. Cân đối cung cầu và thực hiện các giải pháp 51
  2.2.3.4. Thực hiện các chính sách 53
  2.2.3.5. Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện 54
  PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI TIẾN CÔNG TÁC 55
  KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC 55
  3.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 55
  3.1.1.Mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2008. 55
  3.1.2.Phương hướng phát triển của Công ty tới năm 2010. 55
  3.2. Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực 57
  3.2.1. Công tác dự báo cầu nhân lực 58
  3.2.2. Công tác dự báo cung lao động 62
  3.2.3. Các giải pháp cân đối cung cầu 64
  3.2.4. Tiến hành đánh giá công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 65
  3.2.5. Nâng cao trình độ đội ngũ chuyên gia 65
  3.3. Một số giải pháp khác 66
  3.3.1. Phân tích công việc 66
  3.3.2. Đánh giá thực hiện công việc 66
  KẾT LUẬN 67
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+