Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đội ngũ công chức hành chính nhà nước là những người trực tiếp phục vụ chế độ, đại diện cho Đảng và Nhà nước xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách, là nhân tố quyết định đối với sự phát triển đất nước. Đặc biệt, khi nước ta đang trong giai đoạn hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với những cơ hội mới, đồng thời cũng chứa đựng không ít những nguy cơ và thách thức thì việc xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước càng trở nên bức thiết, là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.
  Trong những năm gần đây, việc thực hiện chủ trương xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở nước ta đã đạt được một số kết quả nhất định. Song thực tế cho thấy, đội ngũ công chức hành chính nhà nước hiện nay chưa thực sự ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới.

  Đối với Hải Phòng, mặc dù chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước đã từng bước được nâng cao nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều bất cập như: tình trạng hẫng hụt về cơ cấu, chưa hợp lý ngành nghề, chất lượng công chức của thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc, cơ sở vật chất phục vụ cho đội ngũ công chức hành chính nhà nước còn hạn chế, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức hành chính nhà nước chưa gắn với việc sử dụng, chưa có chính sách thoả đáng để thu hút công chức có trình độ cao về thành phố công tác…Trước yêu cầu mới của hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đối với thành phố trực thuộc Trung ương, Hải Phòng cần nhanh chóng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước .
  Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó, em đã chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015” làm đề tài sinh viên nghiên cứu khoa.

  2. Các công trình nghiên cứu có liên quan
  Ở nước ta, đã có một số công trình nghiên cứu bước đầu có liên quan đến chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước, cụ thể là:
  - Công trình “Luận chứng khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” do GS.TS Nguyễn Phú Trọng và PGS.TS Trần Xuân Sầm làm chủ nhiệm. [Năm 2003 -Nxb CTQG, Hà Nội].
  - Các công trình nghiên cứu của tác giả Tô Tử Hạ như: Sổ tay nghiệp vụ cán bộ làm công tác tổ chức nhà nước; Công chức và vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; Cẩm nang cán bộ làm công tác tổ chức nhà nước…
  Tuy nhiên, việc nghiên cứu trên mới chỉ tập trung phân tích đánh giá về công chức nhà nước nói chung, ít đi sâu vào một nhóm công chức hoặc công chức hành chính nhà nước ở một tỉnh (thành phố) cụ thể.

  3. Mục đích nghiên cứu
  Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, dánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2005-2009, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước của thành phố trong giai đoạn 2010-2015.

  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu những nội dung về chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
  Thời gian nghiên cứu được tiến hành từ năm 2005 đến năm 2009.

  5. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu: phương pháp luận: chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê…

  6. Đóng góp khoa học của đề tài
  - Góp phần vào hệ thống hoá lý luận về đội ngũ công chức hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước; hệ thống hoá và xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức hành chính nhà nước; làm rõ những đặc điểm của đội ngũ công chức hành chính nhà nước và điều kiện khách quan của việc xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời kì mới.
  - Qua phân tích, so sánh, đánh giá thực trạng, rút ra những mặt mạnh; những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Từ đó, làm tiền đề để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  - Làm rõ và đưa ra quan điểm, phư¬ơng pháp tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo và những giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015.

  7. Kết cấu đề tài
  Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục các bảng biểu và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của đề tài gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước.
  Chương II: Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
  Chương III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 4
  1.1. CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 4
  1.1.1. Khái niệm công chức hành chính nhà nước 4
  1.1.2. Vai trò của đội ngũ công chức hành chính nhà nước 6
  1.1.3. Một số đặc điểm của đội ngũ công chức hành chính nhà nước 8
  1.1.4. Phân loại công chức hành chính nhà nước 9
  1.2. CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 10
  1.2.1. Khái niệm chất lượng công chức hành chính nhà nước 10
  1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức hành chính nhà nước 11
  1.2.3. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước 13
  1.3. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 17
  1.3.1. Quy hoạch công chức 17
  1.3.2. Đào tạo và bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước 18
  1.3.3. Tuyển dụng công chức hành chính nhà nước 22
  1.3.4. Sử dụng đội ngũ công chức hành chính nhà nước 23
  1.4. KINH NGHIỆM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 24
  1.4.1. Kinh nghiệm một số nước trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước 24
  1.4.2. Một số kinh nghiệm có thể vận dụng ở Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước 32

  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 35
  2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 35
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 35
  2.1.2. Đặc điểm kinh tế 35
  2.1.3. Đặc điểm xã hội 36
  2.1.4. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng tác động tới chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước 36
  2.2. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 37
  2.3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 40
  2.3.1. Chất lượng công chức hành chính nhà nước theo trình độ đào tạo 40
  2.3.2. Chất lượng công chức hành chính nhà nước theo kỹ năng công việc 45
  2.3.3. Chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước theo cơ cấu độ tuổi và giới tính 46
  2.3.4. Đánh giá chung về chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng 47
  2.4. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 50
  2.4.1. Nguyên nhân khách quan 50
  2.4.2. Nguyên nhân chủ quan 52

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2010-2015 57
  3.1. MỤC TIÊU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 57
  3.1.1. Mục tiêu chung 57
  3.1.2. Mục tiêu cụ thể 58
  3.1.3. Quan điểm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng 59
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2010-2015 60
  3.2.1. Xác định tiêu chuẩn chức danh và xây dựng bản tiêu chuẩn chức danh công chức hành chính nhà nước 60
  3.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức hành chính nhà nước 62
  3.2.3. Hoàn thiện công tác quy hoạch đội ngũ công chức hành chính nhà nước 63
  3.2.4. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo đội ngũ công chức hành chính nhà nước 63
  3.2.5. Giải pháp về công tác sử dụng công chức hành chính nhà nước 66
  3.2.6. Nâng cao tinh thần và đạo đức, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ công chức hành chính nhà nước 67
  KẾT LUẬN 70
  PHỤ LỤC 71
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+