Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  972
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  413 Xu

  Hoàn thiện Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần sông Đà 11

  LỜI MỞ ĐẦU

  1.Tính cấp thiết của đề tài.
  Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu đối quyết định tới sự phát triển của bất kì một doanh nghiệp, đơn vị, một tổ chức. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền đại khoa học công nghệ với việc áp dụng những máy móc hiện đại tiên tiến nhất vào sản xuất kinh doanh càng nâng cao vai trò đội ngũ nhân lực chất lượng cao để đáp ứng với tốc độ phát triển của máy móc, kĩ thuật. Với xu thế hội nhập toàn cầu nói chung và gia nhập WTO trong năm 2007, mang lại nhiều lợi thế và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực là một trong những yếu tố cạnh tranh hàng đầu để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp các doanh nghiệp đứng vững và phát triển mạnh mẽ.Chính vì vậy công tác đào tạo đội ngũ nhân lực là yếu tố tất yếu để nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực.

  Công ty cổ phần sông Đà 11 là một công ty lớn, hoạt động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Trong nhiều năm qua, công ty chú trọng đến công tác nhân lực về cả số lượng và chất lượng, coi đó là mục tiêu chiến lược để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Trong quá trình thực tập, tìm hiểu công tác đào tạo tại công ty, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác đào tạo còn những hạn chế nhất định nên em lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần sông Đà 11” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp góp phần hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty.

  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
  - Hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về các hoạt động đào tạo.
  - Phân tích thực trạng công tác đào tạo tại công ty Cổ phần sông Đà 11.
  - Kiến nghị một số giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo tại công ty.

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  - Đối tượng: công tác đào tạo nguồn nhân lực.
  - Phạm vi : Nghiên cứu công tác đào tạo tại Công ty Cổ phần sông Đà 11.

  4. Các phương pháp nghiên cứu.
  - Thống kê : thông qua các số liệu thu thập được từ báo cáo của công ty để lập bảng thống kê.
  - Phân tích và tổng hợp các số liệu theo bảng biểu để đưa ra đánh giá.

  * Kết cấu của chuyên đề thực tập:
  Phần I: Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn
  nhân lực.
  Phần II: Phân tích thực trạng công tác đào tạo tại công ty cổ phần
  sông Đà 11.
  Phần III: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo tại công ty cổ phần
  sông Đà 11.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1.Tính cấp thiết của đề tài. 1
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
  4. Các phương pháp nghiên cứu. 2
  PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC. 3
  I. Một số khái niệm liên quan: 3
  1. Nguồn nhân lực trong tổ chức : 3
  2. Đào tạo nguồn nhân lực. 3
  II. Tiến trình đào tạo nguồn nhân lực. 4
  1. Xác định nhưu cầu đào tạo. 4
  1.1. Khái niệm: 4
  1.2.Cơ sở xác định nhưu cầu đào tạo. 4
  1.3. Phương pháp xác định nhưu cầu đào tạo. 5
  2. Xác định mục tiêu đào tạo. 7
  3. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 7
  4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 7
  a.Phương pháp đào tạo trong công việc. 7
  b. Đào tạo ngoài công việc. 9
  5. Lựa chọn đào tạo giáo viên. 12
  6. Dự tính chi phí đào tạo. 12
  7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo. 13
  III. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân lực.. 14
  1. Nhân tố chủ quan 14
  a. Quan điểm của nhà lãnh đạo. 14
  b. Chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 14
  c. Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 15
  2. Nhân tố khách quan. 15
  a. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiến bộ khoa học công nghệ. 15
  b. Kinh phí và cơ sở vật chất cho công tác đào tạo. 16
  c. Nhân tố khác. 16

  PHẦN II. PHÂN THÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11. 17
  I. Tổng quan về Công ty. 17
  1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty. 17
  2. Các đặc điểm của Công ty. 18
  2.1.. Đặc điểm về hoạt động sản xuất, thị trường kinh doanh. 18
  2.2.Tình hình doanh thu, lợi nhuận của công ty . 18
  2.3. Đặc điểm về nguồn nhân lực trong Công ty. 19
  2.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty. 23
  II. Đánh giá thực trạng thực hiện công tác đào tạo . 25
  1. Kết quả đào tạo tại Công ty cổ phần sông Đà 11 trong thời gian qua. 25
  1.1. Kết quả đào tạo đạt được về số lượng đào tạo. 25
  1.2. Đánh giá chung về kết quả đạt được chất lượng đào tạo. 29
  2. Thực trạng tiến hành công tác đào tạo tại Công ty Cổ phần sông Đà 11. 30
  2.1.Bộ phận phụ trách công tác đào tạo tại Công ty. 30
  2.2. Xác định nhưu cầu đào tạo. 31
  2.3. Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo. 35
  2.4. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 35
  2.5. Thực trạng lựa chọn phương pháp đào tạo 37
  2.6. Xây dựng chương trình đào tạo và đội ngũ giáo viên. 38
  2.7. Kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo. 42
  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty. 46
  3.1. Nhân tố chủ quan. 46
  3.2. Nhân tố khách quan. 48
  4. Sự cần thiết phải tiến hành hoạt động đào tạo tại Công ty sông Đà 11. 48

  PHẦN III. GIẢP PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỐ PHẦN SÔNG ĐÀ 11. 50
  I.Phương hướng phát triển Công ty trong thời gian tới. 50
  1. Các chỉ tiêu kinh tế tài chính. 50
  Các chỉ tiêu công ty trong năm 2008 đều tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, để đạt được mục tiêu trên thì công ty có mục tiêu phát triển về mọi mặt như sau: 51
  2. Công tác nhân lực, kế hoạch đào tạo nhân lực năm 2008. 51
  II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực. 52
  1.Hoàn thiện công tác xác định nhưu cầu đào tạo. 52
  a. Dựa theo mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty. 53
  b.Tiến hành hoạt động phân tích công việc cụ thể, khoa học. 53
  c.Tiến hành công tác đánh giá thực hiện công việc khoa học, chính xác. 57
  d.Xây dựng phiếu xác định nhưu cầu đào tạo hợp lý. 60
  2. Xác định mục tiêu đào tạo cụ thể, rõ ràng. 60
  3. Lựa chọn đối tượng đào tạo chính xác. 62
  4. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo. 63
  5. Hoàn thiện kế hoạch và nội dung chương trình ĐT. 64
  6. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. 66
  7. Xây dựng toàn diện và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo. 67
  8. Hoàn thiện chương trình đánh giá hoạt động đào tạo. 68
  9.Một số giải pháp khác. 70
  a. Hoàn thiện hệ thống thông tin về nhân lực và đào tạo. 70
  b .Hình thành đội ngũ chuyên trách về hoạt động đào tạo. 71
  c. Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động đào tạo. 72
  d.Đào tạo gắn với khuyến khích người lao động. 72
  KẾT LUẬN 74
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-17-2012, 11:51 AM

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-12-2012, 11:21 AM
Find us on Google+