Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

  Tiêu đề: Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
  Tóm tắt nội dung :
  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 2
  LỜI MỞ ĐẦU 5
  1. Lý do chọn đề tài 5
  2. Mục đích nghiên cứu: 6
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7
  4. Phương pháp nghiên cứu 7
  5. Đóng góp của luận văn 7
  6. Kết cấu luận văn 7
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 9
  1.1. Các khái niệm cơ bản 9
  1.1.1. Nhu cầu và động cơ 9
  1.1.2. Động lực và tạo động lực làm việc 10
  1.2. Mục đích của tạo động lực làm việc 11
  1.3. Các học thuyết tạo động lực cho người lao động. 12
  1.3.1. Học thuyết nhu cầu của Maslow. 12
  1.3.2. Học thuyết hai yếu tố 13
  1.3.3. Học thuyết đặt mục tiêu 14
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động 14
  1.4.1. Yếu tố về bản thân người lao động. 14
  1.4.2. Yếu tố thuộc về tổ chức 15
  1.5. Các biện pháp tạo động lực cho nguời lao động 18
  1.5.1. Biện pháp tài chính. 18
  1.5.2. Biện pháp phi tài chính 20
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI HỘI SỞ - NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG 22
  VIỆT NAM 22
  2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 22
  2.1.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 22
  2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 26
  2.1.3. Lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 27
  2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam trong những năm gần đây. 28
  2.1.5. Đặc điểm Nguồn nhân lực Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 30
  2.2. Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. 36
  2.2.1. Quan điểm của lãnh đạo Ngân hàng về tạo động lực cho người lao động. 36
  2.2.2. Các biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Hôi sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 38
  2.2.3. Tóm tắt những điểm cần chú ý để hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động Hội sở - Techcombank 60
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI HỘI SỞ - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 62
  3.1. Phương hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam trong thời gian tới. 62
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. 64
  3.2.1. Thông qua đánh giá thực hiện công việc để trả lương công bằng, hợp lý 64
  3.2.2. Hoàn thiện công tác tiền thưởng. 70
  3.2.3. Hoàn thiện công tác đào tạo. 71
  3.2.4. Phân công, bố trí lao động phù hợp với người lao động 72
  3.2.5. Duy trì và cải thiện môi trường làm việc, xây dựng bầu không khí và văn hóa Doanh nghiệp lành mạnh 74
  KẾT LUẬN 76
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
  PHỤ LỤC 1 78
  PHỤ LỤC 2 80


  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

  Thực tế hiện nay cho thấy, vấn đề con người và quản lý con người là một vấn đề không những Đảng và Nhà nước ta quan tâm mà còn là một vấn đề các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh cũng phải đặc biệt quan tâm và chú trọng. Vì con người không chỉ tạo ra của cải vật chất cho xã hôi, mà còn là người tiêu dùng, người sử dụng những của cải vật chất do chính mình làm ra. Đối với các doanh nghiệp, thì con người là một chi phí đầu vào rất quan trọng có chiến lược phát triển cho doanh nghiệp. Do đó cần phải khai thác hết tiềm năng; tiềm tàng của người lao động để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm và tăng lợi nhuận doanh thu cho doanh nghiệp.
  Như vậy, để doanh nghiệp mình tồn tại và phát triển cùng với nền kinh tế thị trường như hiện nay, đòi hỏi nhà quản lý phải biết cách khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình. Muốn khai thác và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả và hợp lý thì cần thỏa mãn các nhu cầu, lợi ích về vật chất, tinh thần cho người lao động. Nhằm kích thích về mặt vật chất, tinh thần cho người lao động có thể phát huy hết nội lực của bản thân mình trong lao động và đem lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp.
  Do đó, nhận thức được tầm quan trọng của công tác tạo động lực trong lao động. Trong thời gian được thực tập tại Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
  Nhận thấy công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Hội sở - Ngân hàng vẫn còn không ít những hạn chế, và em đã nghiên cứu lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu:
  Trên cơ sở phân tích lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động và nghiên cứu thực tiễn công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam để đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

  4. Phương pháp nghiên cứu

  Để tìm hiểu và đi sâu phân tích thực tế công tác tạo động lực lao động đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm cải tiến công tác này cho Ngân hàng, đề tài đã sử dụng kết hợp một số phương pháp như:
  Phương pháp phân tích.
  Phương pháp tổng hợp đánh giá, tổng hợp so sánh.
  Phương pháp phỏng vấn cán bộ phụ trách nhân sự, nhân viên trong công ty bằng cách sử dụng bảng hỏi…
  5. Đóng góp của luận văn

  Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về tạo động lực nói chung, phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả tạo động lực của Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, luận văn đưa ra kiến nghị và đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường tạo động lực cho người lao động tại Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank.

  6. Kết cấu luận văn
  Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng biểu, luận văn được kết cấu thành 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho nguời lao động.
  Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
  Chương 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
  Đây là một vấn đề không mới nhưng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng. Do sự hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức thực tế, vì vậy chuyên đề của em chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót.
  Em hy vọng sẽ nhận được sự đóng góp, chỉ bảo từ các thầy cô và các bạn để có thể hoàn thiện hơn.
  Trong quá trình thực tập, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong Trung tâm Tiền lương và Phúc lợi – Khối Quản trị Nguồn nhân lực – Hội sở Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và đặc biệt là sự chỉ bảo hết sức tận tình và sâu sắc của cô giáo hướng dẫn PGS.TS Vũ Thị Mai.
  Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và chỉ bảo quý báu đó!
  Hà Nội, .....tháng......năm 2012

  Nguyễn Thị Hoa

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  1.1. Các khái niệm cơ bản
  1.2. Mục đích của tạo động lực làm việc
  1.3. Các học thuyết tạo động lực cho người lao động.
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động
  1.5. Các biện pháp tạo động lực cho nguời lao động

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI HỘI SỞ - NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG
  VIỆT NAM

  2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
  2.2. Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI HỘI SỞ - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

  3.1. Phương hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam trong thời gian tới.
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Hội sở - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
  Kết luận
  ...
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-24-2012, 01:08 PM

Find us on Google+