Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Hoàn thiện các hoạt động tạo động lực lao động tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt nam

  LỜI MỞ ĐẦU
  Lý do chọn đề tài:
  Từ khi chuyển nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, kinh tế Việt Nam đã có nhiều thay đổi và phát triển đi lên. Các hoạt động trong xã hội đều bị chi phối của các quy luật thị trường, đặc biệt là quy luật cạnh tranh. Theo đó, xã hội luôn mong muốn tạo ra được nhiều của cải vật chất, các tổ chức kinh tế thì mong không ngừng tăng lợi nhuận qua việc sản xuất hàng hoá, dịch vụ. Để đáp ứng được mong muốn đó, con người hoặc phải tăng quĩ thời gian dùng cho sản xuất hoặc phải tăng năng suất lao động. Trong các yếu tố đó, quĩ thời gian dành cho sản xuất là có hạn, mỗi người chỉ có tối đa là 24h/ngày làm việc, còn tăng năng suất thì có thể không ngừng tăng lên do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Vậy cần thiết phải nghiên cứu các yếu tố làm tăng năng suất lao động, nâng cao hiêụ quả sản xuất kinh doanh. Muốn làm được điều này, tổ chức nói chung cần biết cách khai thác nhân viên của mình sao cho có hiệu quả nhất. Đó là sự quan trọng phải tạo động lực lao động trong doanh nghiệp

  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này trong các doanh nghiệp tư nhân và được sự giúp đỡ nhiệt tình của TS. Nguyễn Vĩnh Giang. Em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài:
  “Hoàn thiện các hoạt động tạo động lực lao động tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt nam”.

  Em đã cố gắng đưa ra một cách khái quát và đầy đủ nhất về vấn đề. Song do thời gian có hạn và là lần đầu viết về vấn đề này nên không thể tránh được những thiếu sót , rất mong được những ý kiến góp ý để em có thể nắm vững hơn về vấn đề và hoàn thiện hơn trong những lần viết sau

  Mục đích nghiên cứu:
  - Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về động lực lao động, tạo động lực LĐ, các yếu tố ảnh hưởng đến động lực và các biện pháp tạo động lực lao động
  - Nêu lên tầm quan trọng của công tác tạo động lực trong một doanh nghiệp
  - Phân tích đánh giá thực trạng của công tác tạo động lực tại Tổng công ty.
  - Đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực ở Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt nam

  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - Đối tượng: công tác tạo động lực lao động
  - Phạm vi nghiờn cứu: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam.

  Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp thu thập số liệu thực tế.
  - Phương pháp phân tích, thống kê.
  - Phương pháp dùng bảng hỏi, phiếu điều tra.

  Kết cấu theo nội dung của đề tài
  Lời mở đầu
  - Chương I : Cơ sở lý luận về công tác tạo động lực trong một doanh nghiệp
  - Chương II: Đánh giá các hoạt động tạo động lực tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam
  - Chương III: Một số giải pháp tạo động lực tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam.
  - Kết luận

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠO ĐỘNG LỰC TRONG MỘT DOANH NGHIỆP 3
  I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC 3
  1. Các khái niệm cơ bản: 3
  1.1. Động cơ, động cơ lao động, động lực lao động 3
  1.2 . Lợi ích 3
  1.3. Nhu cầu 4
  2. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động 6
  2.1. Yếu tố bên trong con người 6
  2.2. Các nhân tố thuộc môi trường sống và làm việc của từng người 7
  2.2.1 Nhân tố thuộc về công việc: 7
  2.2.2 Nhân tố thuộc về tổ chức quản lý 7
  3. Sự cần thiết phải tạo động lực cho người lao động 8
  4. Vai trò, mục đích, ý nghĩa của tạo động lực 8
  4.1 Vai trò 8
  4.2 Mục đích: 9
  4.3 Ý nghĩa của việc tạo động lực lao động: 9
  5. Các học thuyết tạo động lực 9
  5.1. Hệ thống nhu cầu của Maslow 9
  5.2. Học thuyết tăng cường sự tích cực của B.F.Skinner 10
  5.3. Hệ thống hai yếu tố của F.Herzberg 10
  5.4. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vrom 11
  5.5. Học thuyết công bằng của J.Stacy Adam. 11
  5.6 Học thuyết Đặt mục tiêu: 12
  II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG MỘT DOANH NGHIỆP 12
  1. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên 12
  2. Kích thích vật chất 13
  2.1. Thông qua tiền lương 13
  2.2 Thông qua tiền thưởng 14
  2.3. Các khoản Phụ cấp, trợ cấp 15
  2.4. Phúc lợi và dịch vụ 15
  3. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành công việc: 15

  CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 16
  I. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY 16
  1. Giới thiệu chung về Tổng công ty: 16
  2. Cơ cấu tổ chức của Công ty: 18
  3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty : 19
  3.1. Chức năng 19
  3.2. Nhiệm vụ của công ty. 22
  4. Môi trường kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam 22
  4.1. Môi trường bên trong 22
  4.1.1.Hoạt động kinh doanh: 22
  4.1.2. Tình hình nhân sự 24
  4.1.3. Quá trình tuyển dụng của Công ty 26
  4.2. Môi trường bên ngoài Công ty 27
  4.2.1.Yếu tố kinh tế xã hội 27
  4.2.2. Nguồn cung ứng hàng hoá dịch vụ: 27
  4.2.3. Khách hàng 27
  4.2.4.Đối thủ cạnh tranh và một số vấn đề cần nổi cộm. 27
  II. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠO ĐỘNG LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 28
  1. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên và tiêu chuẩn xếp loại đối với văn phòng Công ty, các chi nhánh và phòng Marketing, tiêu chuẩn xếp loại đối với cán bộ nhân viên 28
  2. Tạo động lực lao động thông qua kích thích vật chất 36
  2.1 Tạo động lực cho lao động bằng phương pháp trả lương: 36
  2.2.Tạo động lực trong lao động thông qua tiền thưởng 40
  2.3. Tạo động lực cho lao động thông qua phụ cấp, trợ cấp 42
  2.3.1.Phụ cấp 42
  2.3.2 Trợ cấp: 43
  2.4. Tạo động lực lao động từ công tác phúc lợi 44
  2.4.1 Phúc lợi bắt buộc theo quy định của pháp luật 44
  2.4.2 Phúc lợi tự nguyện 44
  3. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành công việc: 44
  3.1. Điều kiện vấn đề môi trường lao động và an toàn lao động . 44
  3.2. Văn hoá của Tổng công ty 45
  3.3. Các chính sách khác đối với người lao động 45
  3.3.1. Đào tạo phát triển 45
  3.3.2 Bố trí nhân lực và thôi việc: 47

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 50
  I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 50
  1. Mục tiêu phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới. 50
  1.1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 : 51
  1.2 Đầu tư tài chính: 51
  2. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l*îc 51
  2.1 §èi víi kinh doanh b¶o hiÓm: 51
  2.2 §èi víi ho¹t ®éng tµi chÝnh 52
  3. §èi víi c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®µo t¹o: 53
  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 53
  1 Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên và tiêu chuẩn xếp loại đối với văn phòng Công ty, các chi nhánh và phòng Marketing, tiêu chuẩn xếp loại đối với cán bộ nhân viên 53
  2. Tạo động lực lao động thông qua kích thích vật chất 54
  2.1 Tạo động lực cho lao động bằng phương pháp trả lương: 54
  2.2.Tạo động lực trong lao động thông qua tiền thưởng: 54
  2.3. Tạo động lực cho lao động thông qua phụ cấp, trợ cấp 54
  2.4. Tạo động lực lao động từ công tác phúc lợi 54
  3. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành công việc: 55
  4. Các chính sách khác 55
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-24-2012, 05:05 PM

Find us on Google+