Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  171
  Tài liệu đã gửi
  164
  Tài liệu được mua
  703
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,008
  Tài khoản hiện có
  442 Xu

  LV Ke toan tien luong va su anh huong cua tien luong doi voi ng ld tai cong ty lien doanh may An Giang

  MỤ C LỤ C

  PHẦN MỞ ĐẦU .................................................. .............................................. 1
  1. Lý do chọn đề tài : .................................................. ............................. 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu :................................................. ......................... 2
  3. Phương pháp nghiên cứu :................................................. .................. 2
  4. Phạm vi nghiên cứu :................................................. .......................... 2
  PHẦN NỘI DUNG .................................................. .......................................... 3
  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬ N VỀ K Ế TOÁN TIỀN LƯƠNG................. 3
  1.Kh ái ni ệm – ý ngh ĩa củ a tiền lương và các kho ản trích theo lương:....... 3
  1.1 Tiền lương:.......................................... .............................................. 3
  1.2 Các kho ản trích theo lương:.......................................... .................... 3
  2.Các hình thứ c tiền lương: .................................................. ...................... 4
  2.1 Trả l ương t h eo th ời gian: .................................................. ................ 4
  2.2 Trả l ương t h eo s ản ph ẩm:............................................. .................... 6
  2.3 Trả l ương khoán: .................................................. ............................. 9
  3. Ti ền th ưởng - phúc lợ i – phụ c ấp: .................................................. ........ 9
  3.1 Tiền th ưởng : .................................................. ...................................9
  3.2 Phúc lợi : .................................................. .......................................10
  3.3 Ph ụ c ấp :................................................. ......................................... 11
  4.Kế toán các kho ản ph ải trả công nhâ n viê n : ......................................... 12
  4.1 Ch ứ ng t ừ k ế toán : .................................................. ......................... 12
  4.2 Tài kho ản sử d ụ ng : .................................................. .......................12
  4.3 Sơ đồ k ế toán t ổng h ợp :................................................. ................ 12
  5. K ế toán các kho ản trích theo l ương : .................................................. .. 13
  5.1 Tài kho ản sử d ụ ng : .................................................. .......................13
  5.2 Sơ đồ k ế toán t ổng h ợp :................................................. ................ 14
  6. K ế toán trích tr ước tiền lương ngh ỉ phé p của công nhân s ản xu ất : ..... 14
  6.1 Tài kho ản sử d ụ ng:............................................... ........................... 14
  6.2 Sơ đồ k ế toán t ổng h ợp :................................................. ................ 15
  CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT V Ề CÔNG TY LIÊ N DOANH MAY ............ 17
  1. L ịch S ử Hình Thành Công Ty Li ên D o anh May An Giang:................ 17
  2. C h ứ c Năng - M ụ c Tiêu - Nhi ệm Vụ Và quyền Hạn Củ a Công Ty : ....18
  3. N g uồn Nh ân L ự c Và C ơ C ấu Tổ Ch ứ c Củ a Công ty:.......................... 19
  3.1 Nguồ n nhân lự c và nhu c ầu đ ào t ạo củ a công ty: ........................... 19
  3.2 Cơ c ấu tổ chứ c : .................................................. ............................ 19
  4. Tình Hình Ho ạt Động S ản Xu ất Kinh Doanh C ủ a Công Ty Trong 2
  N ăm Qua (2002 – 2003): .................................................. ........................ 23
  5.Nh ững Thu ận Lơ i Và Khó Kh ăn Tr ong Th ờ i Gian Qua C ủ a Công Ty: 24
  5.1 Thuận lợ i: .................................................. ...................................... 24
  5.2 Khó khăn: .................................................. ...................................... 24
  6. P h ương H ướng Phát Triển: .................................................. ................. 25
  6.1 Tình hình tr ước m ắt: .................................................. ..................... 25
  6.2 Nh ữ ng chỉ tiêu ch ủ y ếu năm 2004: ................................................. 25
  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VIỆ C HẠCH TO ÁN TIỀN LƯƠNG.............. 26
  I.Phân Tích Tình Hình Lao Động T ại Công ty: ........................................ 26
  1. P h ân lo ại lao động:.......................................... .................................. 26
  2. T ổ chứ c hạch toán lao độ ng t ại công ty: ........................................... 26
  2.1H ạch toán v ề s ố l ượng lao độ ng:............................................... ... 27
  2.2H ạch toán v ề thờ i gian lao độ ng:............................................... ... 27
  2.3H ạch toán v ề k ết qu ả lao độ ng:............................................... ..... 28
  II. Phân Tích Công Tác H ạch Toán Tiền Lương:..................................... 28
  1. N h ững v ấn đề chung: .................................................. ...................... 28
  2. T ổ chứ c tiền lương và các kho ản trích theo lương t ại Công Ty Liên
  Doanh May An Giang: .................................................. ........................ 29
  2.1 Các c ăn cứ chủ y ếu trong quy trình kế toán ti ền lương:............. 29
  2.2 Quy trình trả l ương:........................................... .......................... 30
  2.3 Cách tính l ương, thanh toán lương và các kho ản trích theo lương
  tại công ty: .................................................. .......................................31
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH S Ự ẢNH HƯỞNG CỦA TI Ề N LƯƠNG........ 43
  ĐỐI VỚ I NGƯỜI LAO ĐỘNG........................................... ........................ 43
  1.Phân Tích Các Chỉ Tiêu Gi ữ a 2 Năm 2001 và 2002: ............................ 43
  1.1Quỹ l ương:........................................... ............................................ 43
  1.2Tình Hình Doa nh Thu Và Ti ền Lương:.......................................... . 44
  1.3Tình Hình Doa nh Thu Và N ăng Suất Lao Động:............................ 45
  2.Phân Tích Các Chỉ Tiêu Gi ữ a 2 Năm: 2002 và 2003 ............................ 47
  2.1Quỹ l ương c h i: .................................................. ...............................47
  2.2Tình Hình V ề D o anh Thu Và Ti ền Lương Bình Quân: ................... 48
  2.3Tình hình v ề doa nh thu và năng suất lao động:............................... 49
  3.Tì nh hình thu nh ập: .................................................. .............................. 51
  4.So sánh l ương:........................................... ............................................ 53
  4.Phân Tích Biến Động L ương Cá Nhân:............................................ ..... 58
  PHẦ N KẾT LUẬN - KẾT LUẬN .................................................. ................. 60
  I. NHẬN XÉT:............................................. ............................................. 60
  1.Về mặt tổ chức công tác Kế Toá n : .................................................. ... 60
  2.Về mặt chứng t ừ : .................................................. .............................. 60
  3.Về mặt hệthống tài khoản: .................................................. .............. 61
  4.Về l ực lượng lao động:.......................................... ............................. 61
  5.Về hình thức trả lương và phương pháp tính lương: ......................... 61
  6.Về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương:................... 62
  II. KIẾN NGHỊ: .................................................. ...................................... 62
  III. KẾT LUẬN:........................................... ............................................ 65
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

 1. BMNS-15 Ban cam ket bao mat tien luong
  By Ngocmai209 in forum A Quy trinh Tuyen dung
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-19-2012, 05:42 PM
 2. NS - 17Quy dinh tinh toan va tra luong
  By Ngocmai209 in forum NS - 17 - QD tinh toan va tra luong
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-18-2012, 10:22 AM
Find us on Google+