Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty Giấy Việt Nam

  Tiêu đề : Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty Giấy Việt Nam
  Tóm tắt nôị dung :

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 7
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG 9
  1.1. Khái niệm về tiền lương 9
  1.2. Bản chất của tiền lương 10
  1.3. Chức năng của tiền lương 11
  1.3.1. Chức năng đòn bẩy cho doanh nghiệp: 11
  1.3.2. Chức năng kích thích người lao động tăng năng suất lao động: 12
  1.3.3. Chức năng tái sản xuất lao động: 12
  1.4. Những nguyên tắc chung nhất của công tác tiền lương 12
  1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền công lao động 13
  1.6. Các chế độ tiền lương của nhà nước áp dụng cho các doanh nghiệp 13
  1.6.1. Chế độ tiền lương theo cấp bậc 13
  1.6.2. Chế độ lương chức danh 14
  1.6.3. Chế độ tiền lương chuyên môn nghiệp vụ 14
  1.7. Quỹ tiền lương của doanh nghiệp 15
  1.7.1. Khái niệm về quỹ tiền lương 15
  1.7.2. Lập kế hoạch quỹ lương trong doanh nghiệp: 16
  1.7.3. Lập kế hoạch quỹ lương trong các cơ quan và sự nghiệp hành chính 17
  1.8. Các phương pháp xác định đơn giá tiền lương 17
  1.8.1. Đơn giá tiền lương tính trên đơn vị sản phẩm 17
  1.8.2. Đơn giá tiền lương tính trên doanh thu 18
  1.8.3. Đơn giá tiền lương tính trên hiệu số giữa doanh thu và chi phí không kể lương 18
  1.8.4. Đơn giá tiền lương tính trên lợi nhuận 18
  1.9. Các hình thức trả lương 19
  1.9.1. Hình thức trả lương theo thời gian 19
  1.9.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 19
  1.9.3. Hình thức trả lương khoán 23
  1.9.4. Hình thức trả lương theo sản phẩm lũy tiến 23
  1.9.5. Hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng 24
  1.10. Tiền thưởng. 24
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM 26
  2.1. Khái quát về tổng công ty Giấy Việt Nam 26
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triền của tổng công ty Giấy Việt Nam 26
  2.1.2 Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty. 28
  2.1.2.1 Mục tiêu: 28
  2.1.2.2 Chức năng của Tổng công ty 29
  2.1.2.3 Nhiệm vụ kinh doanh chính của Tổng công ty: 29
  2.1.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 30
  2.1.4 Cơ cấu tổ chức của tổng công ty. 32
  2.2. Tình hình lao động và sử dụng lao động 36
  2.2.1. Cơ cấu và chất lượng đội ngũ lao động của tổng công ty 36
  2.2.2 Tình hình sử dụng thời gian lao động 39
  2.3. Phân tích thực trạng công tác trả lương tại tổng công ty Giấy Việt Nam 40
  2.3.1 Nội dung quy chế trả lương tại tổng công ty Giấy Việt Nam 40
  2.3.2 Công tác xây dựng tổng quỹ lương tại tổng công ty 42
  2.3.3 Phương pháp phân phối tiền lương tại tổng công ty 44
  2.3.3.1. Phân phối trả lương khối gián tiếp. 44
  2.3.3.2 Phân phối và trả lương cho khối trực tiếp sản xuất 46
  2.3.4 Các khoản trích thưởng theo lương tại tổng công ty 51
  2.3.4.1 Các hình thức tiền thưởng 51
  2.3.4.2 Mức trích thưởng và nguồn tiền thưởng của tổng công ty 51
  2.3.4.3 Đối tượng và tiêu chuẩn xét thưởng 52
  2.4. Nhận xét chung về công tác tiền lương của tổng công ty 53
  2.4.1 Hiệu quả đạt được 53
  2.4.2 Những hạn chế 53
  CHƯƠNG III: 55
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CỦA TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM 55
  3.1. Phương hướng phát triển chung của Tổng công ty: 55
  3.2. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian. 56
  3.2.1 Mục tiêu của giải pháp 56
  3.2.2. Nội dung của giải pháp 56
  3.3. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm 57
  3.3.1. Hoàn thiện hệ thống định mức lao động: 57
  3.3.2. Hoàn thiện công thức tính lương cho từng công nhân trực tiếp sản xuất: 58
  3.4. Một số biện pháp khác 60
  3.4.1 Hoàn thiện công tác tổ chức nơi làm việc 60
  3.4.2 Hoàn thiện công tác kiểm tra đánh giá 61
  3.4.3. Tổ chức chỉ đạo sản xuất 62
  3.4.4 Giáo dục ý thức trách nghiệm cho người lao động 62
  3.4.5 Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên 62
  3.4.6 Kỷ luật lao động 63
  3.4.7. Hoàn thiện hình thức trả thưởng và phụ cấp cho người lao động. 63
  KẾT LUẬN 65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO. 66  LỜI MỞ ĐẦU
  Lý do chọn đề tài.
  Tiền lương là một vấn đề lớn rất được sự quan tâm của xã hội và nó có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Nó tác động lớn đến việc phát triển. ổn định nền kinh tế và cải thiện đời sống, văn hóa xã hội. Do đó dưới mọi hình thái kinh tế xã hội, tiền lương và việc áp dụng các hình thức trả lương là một nhân tố quan trọng quyết định sự hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp. Nếu hình thức trả lương hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngược lại hình thức trả lương không hợp lý sẽ khiến họ không thoã mãn về tiền lương họ nhận được. Từ đó họ sẽ không còn động lực cho công việc dẫn đến tổn thất chi phí, tạo ra những lãng phí không cần thiết gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh.
  Hình thức trả lương theo sản phẩm và hình thức trả lương theo thời gian đang được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp ở nước ta. Tuy vậy các hình thức trả lương luôn phải luôn kèm theo một só điều kiện nhất định phù hợp với từng doanh nghiệp để có thể trả lương một cách hợp lý, đúng đắn và có hiệu quả. Vì vậy chúng ta cần phải hoàn thiện các hình thức đó thì mới phát huy tác dụng của tiền lương, nếu không sẽ tác dụng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh mâu thuẫn về lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, làm suy giảm động lực lao động và sự sáng tạo của họ. Do đó vấn đề đặt ra là phải lựa chọn một hình thức trả lương hợp lý, trả lương lao động đúng công sức họ bỏ ra, lại vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ vai trò to lớn của tiền lương, do đó sau một thời gian thực tập tại Tổng công ty Giấy Việt Nam em đã nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác trả lương tại Tổng công ty Giấy Việt Nam” đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  • Mục đích nghiên cứu: Khi Tổng công ty lựa chọn hình thức trả lương hợp lý có thể tiết kiệm được chi phí tiền lương nhưng vẫn kích thích được người lao động, một khi tiền lương được trả hợp lý nó sẽ tạo động lực cho người lao động làm việc tốt hơn, năng suất lao động do người đó tạo ra sẽ được nâng cao, từ đó Tổng công ty sẽ càng phát triển vững mạnh. Vì vậy không ngừng hoàn thiện công tác trả lương là yêu cầu khách quan đối với mỗi doanh nghiệp nói riêng và của Tổng công ty nói chung
  Với nhận thức đó đề tài: Hoàn thiện công tác trả lương tại Tổng công ty Giấy Việt Nam nhằm mục đích sau:
   Về lý thuyết: Hệ thống hoá kiến thức về tiền lương.
   Về thực tiễn: áp dụng lý thuyết phân tích, đánh giá công tác trả lương của Tổng công ty Giấy Việt Nam đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại Tổng công ty.
  • Phạm vi nghiên cứu
   Về nội dung: Công tác trả lương tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.
   Về không gian: tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  • Phương pháp nghiên cứu:
  + Sử dụng các phương pháp như thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp.
  + Sử dụng phương pháp thu thập thông tin thứ cấp như: sử dụng tài liệu, sách tham khảo, các báo cáo về vấn đề tuyển dụng.
  • Kết cấu đề tài: gồm 3 chương chính
  CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về công tác trả lương
  CHƯƠNG II: Phân tích thực trạng công tác tiền lương tại tổng công ty Giấy Việt Nam.
  CHƯƠNG III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương của tổng công ty Giấy Việt Nam.
  ...
  KẾT LUẬN
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-27-2012, 11:36 AM

Find us on Google+