Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Hoàn thiện công tác thù lao lao động của công ty cổ phần VLXD Phúc Thịnh

  MỤC LỤC:
  MỞ ĐẦU - 5 -
  Chương I: Khái quát chung về công ty cổ phần VLXD Phúc Thịnh - 7 -
  1.1. Khái quát - 7 -
  1.1.1. Thông tin chung về công ty - 7 -
  1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty - 7 -
  1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty - 8 -
  1.2. Một số đặc điểm chính của công ty - 9 -
  1.2.1. Đặc điểm về sản phẩm - 9 -
  1.2.2. Đặc điểm về khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh - 9 -
  1.2.2.1. Đặc điểm về khách hàng, thị trường - 9 -
  1.2.2.2. Đặc điểm về đối thủ cạnh tranh - 10 -
  1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý - 12 -
  1.2.4. Đặc điểm về nhà xưởng, đất đai, kho tàng - 15 -
  1.2.5. Đặc điểm về công nghệ, trang thiết bị - 15 -
  1.3. Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - 18 -
  1.3.1. Kết quả về sản phẩm - 18 -
  1.3.2. Kết quả về doanh thu và lợi nhuận - 20 -
  1.3.3. Kết quả về Vốn kinh doanh - 22 -
  1.3.4. Kết quả về vốn chủ sở hữu - 23 -
  1.3.5. Kết quả về nộp ngân sách Nhà nước - 23 -
  1.3.6. Kết quả về tiền lương bình quân của người lao động - 24 -
  1.3.7. Kết quả về khả năng tài chính - 25 -
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thù lao lao động của công ty - 26 -
  1.4.1. Nhân tố bên ngoài - 26 -
  1.4.1.1. Thị trường lao động - 26 -
  1.4.1.2. Các mong đợi của xã hội, văn hoá và phong tục tập quán - 27 -
  1.4.1.3. Luật pháp và các quy định của Chính phủ - 28 -
  1.4.1.4. Tình trạng của nền kinh tế - 29 -
  1.4.2. Nhân tố bên trong - 30 -
  1.4.2.1. Quy mô, lĩnh vực sản xuất - 30 -
  1.4.2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh - 31 -
  1.4.2.3. Đặc điểm đội ngũ lao động của công ty - 36 -
  1.4.3. Các nhân tố thuộc về công việc - 38 -


  Chương II: Thực trạng công tác thù lao lao động của - 41 -
  công ty cổ phần VLXD Phúc Thịnh - 41 -
  2.1. Thực trạng công tác thù lao lao động - 41 -
  2.1.1. Công tác tiền lương - 41 -
  2.1.1.1. Các căn cứ xây dựng quy chế trả lương của công ty - 41 -
  2.1.1.2. Cách thức trả lương của công ty - 42 -
  2.1.1.3. Thực trạng quỹ tiền lương của công ty - 43 -
  2.1.1.4. Các hình thức trả lương mà công ty đang áp dụng - 44 -
  2.1.1.4.1. Hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng - 45 -
  2.1.1.4.2. Hình thức trả lương theo thời gian - 53 -
  2.1.2. Công tác tiền thưởng - 55 -
  2.1.2.1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty - 55 -
  2.1.2.2. Các hình thức thưởng của công ty - 56 -
  2.1.3. Phúc lợi và trợ cấp - 57 -
  2.1.3.1. Phúc lợi vật chất - 57 -
  2.1.3.1.1. Phúc lợi bắt buộc - 57 -
  2.1.3.1.2. Phúc lợi, trợ cấp vật chất khác - 59 -
  2.1.3.2. Phúc lợi tinh thần - 60 -
  2.1.3.2.1. Trợ cấp giáo dục, đào tạo - 60 -
  2.1.3.2.2. Chăm sóc y tế tại chỗ - 61 -
  2.1.3.2.3. Chương trình thể thao, văn hoá - 62 -
  2.1.3.2.4. Chương trình tham quan dã ngoại - 63 -
  2.1.4. Các yếu tố thuộc nội dung công việc - 64 -
  2.1.4.1. Mức độ ổn định, thách thức, hấp dẫn của công việc - 64 -
  2.1.4.2. Yêu cầu về trách nhiệm khi thực hiện công việc - 65 -
  2.1.4.3. Cơ hội đề bạt, thăng tiến - 66 -
  2.1.5. Môi trường làm việc - 67 -
  2.1.5.1. Điều kiện làm việc - 67 -
  2.1.5.2. Thời gian làm việc - 68 -
  2.1.5.3. Mối quan hệ giữa mọi người trong công ty - 69 -
  2.1.6. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - 70 -
  2.1.7. Tổng kết về thù lao lao động - 71 -
  2.2. Nhận xét chung về công tác thù lao lao động của công ty - 72 -
  2.2.1. Ưu điểm - 72 -
  2.2.1. Nhược điểm - 75 -
  Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác thù lao lao động của công ty cổ phần VLXD Phúc Thịnh - 80 -
  3.1. Định hướng phát triển của công ty - 80 -
  3.1.1. Định hướng chung - 80 -
  3.1.2. Định hướng về công tác thù lao lao động - 80 -
  3.1.3. Mục tiêu cụ thể trong năm 2009 - 82 -
  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác thù lao lao động - 83 -
  3.2.1. Hoàn thiện công tác tiền lương - 83 -
  3.2.1.1. Hoàn thiện công tác xây dựng định mức lao động và cách tính lương đối với hình thức trả lương khoán theo sản phẩm - 83 -
  3.2.1.3. Hoàn thiện công tác phân tích và đánh giá thực hiện công việc - 86 -
  3.2.1.3.1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc - 86 -
  3.2.1.3.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc - 90 -
  3.2.1.3. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm - 93 -
  3.2.2. Hoàn thiện công tác trả thưởng - 93 -
  3.2.3. Hoàn thiện công tác phúc lợi và trợ cấp - 94 -
  3.2.4. Nâng cao khả năng nhận thức của người lao động về thù lao lao động - 95 -
  3.2.5. Hoàn thiện môi trường làm việc - 97 -
  3.2.5.1. Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động - 97 -
  3.2.5.2. Tổ chức và phục vụ tốt nơi làm việc - 98 -
  3.2.5.3. Bố trí lao động hợp lý - 99 -
  3.2.5.4. Tạo cơ hội đề bạt, thăng tiến công bằng - 99 -
  3.2.5.5. Xây dựng và thực hiện chế độ giờ giấc làm việc chặt chẽ - 100 -
  3.2.5.6. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa những người lao động với nhau và giữa họ với cấp trên - 100 -
  3.2.6. Hoàn thiện công tác quản lý quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty - 101 -
  3.2.7. Xây dựng chính sách hợp lý, công bằng về thù lao lao động - 102 -
  3.2.8. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - 103 -
  3.2.9. Hoàn thiện bộ máy quản lý công ty - 106 -
  3.3. Một số kiến nghị lên tổng công ty mẹ - 107 -
  KẾT LUẬN - 108 -

  MỞ ĐẦU

  Xã hội mà chúng ta đang sống đang ngày càng phát triển nhanh chóng, điều đó có nghĩa là con người chúng ta đang có cuộc sống ngày càng đầy đủ và sung sướng hơn. Để có kết quả đó thì hoạt động sản xuất kinh doanh đóng vai trò quan trọng hàng đầu, nhưng để hoạt động sản này có thể diễn ra và ngày càng phát triển như vậy thì nhân tố con người với sức lao động cũng như trí óc sáng tạo của họ lại đóng vai trò quyết định. Các tổ chức sản xuất kinh doanh luôn tìm cách thu hút và giữ chân những người lao động giỏi làm việc có kết quả và hiệu quả cao để đóng góp cho sự phát triển của tổ chức nói riêng và của xã hội nói chung. Và công cụ có hiệu quả nhất chính là thù lao lao động, là tất cả các khoản mà người lao động nhận được khi họ làm và đóng góp cho tổ chức, bao gồm thù lao cơ bản, các khuyến khích và các phúc lợi. Thù lao lao động không chỉ có ý nghĩa với tổ chức mà còn có ý nghĩa với người lao động, đây là động lực khiến họ nỗ lực làm việc, phấn đấu, cống hiến cho tổ chức và cũng chính là cho chính cuộc sống của họ. Với khoản thù lao này, người lao động có thể chi cho nhà ở, đi lại, ăn uống, vui chơi, giải trí,… bù đắp và bổ sung sức lao động đã mất để tiếp tục làm việc, sống và tồn tại. Thù lao lao động có tầm quan trọng như vậy nhưng công tác thù lao lao động của công ty Cổ Phần VLXD Phúc Thịnh vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, chưa hoàn thiện thậm chí có một số sự không hợp lý trong việc chi trả các khoản tiền thuộc thù lao lao động cho mọi người trong công ty, điều này gây một số bức xúc cũng như tâm lý không bằng lòng dẫn đến kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty khó được như mục tiêu đề ra. Thấy được điều này, em quyết định chọn đề tài về thù lao lao động khi thực tập tại công ty cổ phần VLXD Phúc Thịnh, xã Nguyên Khê - Đông Anh – Hà Nội. Đề tài của em là Hoàn thiện công tác thù lao lao động của công ty cổ phần VLXD Phúc Thịnh.

  Với đề tài này, phạm vi sẽ bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến công tác thù lao lao động trong phạm vi toàn Công ty Cổ phần VLXD Phúc Thịnh, gồm các khoản thù lao lao động vật chất cũng như tinh thần như: tiền lương, tiền thưởng, tiền ăn ca, tiền phụ cấp, các phúc lợi, trợ cấp, môi trường làm việc, cơ hội đề bạt thăng tiến,… Đối tượng của đề tài là toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, những người lao động trực tiếp và gián tiếp, những người trong biên chế và cả ký hợp đồng với công ty. Đề tài không chỉ đề cập đến thực trạng của công tác thù lao lao động của công ty còn chỉ ra và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đế công tác này và các giải pháp để hoàn thiện tốt hơn, để công tác thù lao lao động có thể tạo động lực thúc đẩy người lao động hơn nữa và thực sự trở thành đòn bẩy kinh tế của công ty.
  Kết cấu của đề tài sẽ bao gồm ba chương như sau:

  Chương I: Khái quát chung về công ty cổ phầnVLXD Phúc Thịnh
  Chương II: Thực trạng công tác thù lao lao động của công ty cổ phần VLXD Phúc Thịnh
  Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác thù lao lao động của công ty cổ phần VLXD Phúc Thịnh

  Với Chương I em sẽ giới thiệu về những khía cạnh chung nhất của công ty, tóm tắt một số đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty, những yếu tố ảnh hưởng đến công tác thù lao lao động của công ty và những kết quả công ty đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong giai đoạn 2004 – 2008.

  Chương II là thực tế công tác thù lao lao động của công ty về tất cả các nội dung liên quan, những ưu điểm hay kết quả công ty đã đạt được và những hạn chế cần khắc phục trong công tác này.
  Chương III sẽ là định hướng chung để phát triển của công ty trong vài năm tới, định hướng cụ thể trong năm 2009 và một số giải pháp mà công ty có thể thực hiện và một vài kiến nghị lên Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội để hoàn thiện công tác thù lao lao động hiện tại để đó thực sự trở thành đòn bẩy kinh tế, thực sự trở thành công cụ kinh doanh hiệu quả của công ty.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-16-2012, 09:49 PM

Find us on Google+