Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  322
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  73 Xu

  Giáo trình luật lao động

  Giáo trình Lu ậ t Lao động c ơ b ả n

  MỤC LỤC
  TRANG

  • L ờ i gi ớ i thi ệu .................................................. ......................................02

  • Bài 1: Khái niệm Luật Lao động Việt Nam ..........................................03
  • Bài 2: Quan hệ pháp luật lao độ ng .................................................. .....14
  • Bài 3 : Vi ệc làm và họ c nghề .................................................. .............21
  • Bài 4 : Tuyển dụ ng lao động .................................................. ..............29
  • Bài 5: Thỏa ước lao độ ng t ập th ể .................................................. ......44
  • Bài 6: Tiền lương .................................................. ................................55
  • Bài 7: Th ờ i gi ờ làm vi ệc - thờ i gi ờ ngh ỉ ngơ i ......................................69
  • Bài 8: Kỷ luật lao độ ng và trách nhi ệm vật ch ất ..................................80
  • Bài 9: An toàn lao độ ng, v ệ sinh lao độ ng –
  Tai n ạn lao động, b ệnh ngh ề nghiệp .........................................92
  • Bài 10: B ảo hi ểm xã hộ i .................................................. ...................113
  • Bài 11: Lao động đặ c thù .................................................. .................134
  • Bài 12: Xuất kh ẩu lao động .................................................. ..............143
  • Bài 13: Địa vị pháp lý c ủ a Công đoàn trong b ảo vệ quy ền
  và l ợ i ích h ợ p pháp của ng ười lao động .................................167
  • Bài 14: Giải quyết tranh ch ấp lao động ..............................................183

  • Danh mụ c tài li ệu tham khảo............................................ ...................200

  Giáo trình Lu ậ t Lao động c ơ b ả n
  L ỜI GI ỚI THI ỆU

  Pháp luật lao độ ng quy đị nh quy ền và nghĩa vụ c ủ a ng ười lao động và c ủ a
  người sử d ụ ng lao động, các tiêu chu ẩn lao động, các nguyên t ắc sử d ụng và
  quản lý lao động, góp phần thúc đẩ y sản xu ất, vì v ậy có v ị trí quan tr ọng trong
  đời s ống xã h ộ i và trong h ệ thống pháp luật c ủ a qu ố c gia c ũ ng như quố c t ế.
  Pháp luật lao độ ng b ảo vệ quy ền làm việc, lợ i ích và các quy ền khác củ a
  người lao độ ng, đồng thờ i bảo vệ quy ền và lợ i ích h ợ p pháp củ a ng ười s ử d ụng
  lao độ ng, t ạo đ iều ki ện cho mố i quan h ệ lao động đượ c hài hoà và ổ n đị nh, góp
  phần phát huy trí sáng t ạo và tài năng c ủ a ng ười lao động trí óc và lao động
  chân tay, củ a ng ười qu ản lý lao động, nh ằm đạ t năng suất, ch ất l ượng và tiến bộ
  xã h ộ i trong lao động, s ản xu ất, d ịch v ụ , hi ệu qu ả trong sử d ụ ng và qu ản lý lao
  động, góp phần công nghi ệp hoá, hi ện đạ i hoá đấ t nước vì sự nghiệp dân giàu,
  n ước m ạnh, xã hộ i công bằng, dân chủ , v ăn minh.
  Do vị trí đặ c bi ệt quan tr ọng như thế c ủ a pháp lu ật lao độ ng nên ngành
  Luật lao độ ng đượ c đặ c bi ệt chú tr ọ ng ở h ầu hết các n ước trên thế giớ i. Trong
  ch ương trình đ ào t ạo Cử nhân Lu ật họ c ở t ất cả các tr ường đạ i họ c đề u có môn
  h ọ c Lu ật Lao độ ng.
  Giáo trình Lu ậ t Lao độ ng c ơ b ản đượ c biên so ạn nh ằm m ụ c đ ích ph ụ c vụ
  vi ệc họ c tập, gi ảng d ạy, và nghiên c ứu cho sinh viên, giảng viên, và cán b ộ làm
  công tác liên quan đế n lĩnh v ự c lao độ ng.
  Trong quá trình biên soạn ch ắc không tránh kh ỏ i nh ững h ạn ch ế nhất đị nh,
  rất mong nhận đượ c ý kiến đóng góp quý báu củ a bạn đọ c.
  Tác giả
  Thạ c sĩ Diệp Thành Nguyên
  Giảng viên Khoa Lu ậ t – Đ H. C ần Th ơ
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+