Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  1,044
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  8,598 Xu

  BTL06 - Hệ thống bản mô tả công việc ( update )

  Nếu bạn quan tâm đến những tài liệu đã được up lên blog, vui lòng click vào linh dưới đây:

  (Do nguồn lực có hạn và nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho việc duy trì và phát triển tri thức BQT kêu gọi các tổ chức, các cá nhân tài trợ cho quỹ phát triển Site bằng cách ủng hộ mua một số bộ tài liệu có phí. Số tiền thu được sẽ để dùng duy trì site, mua các tài liệu để chia sẻ lại cho cộng đồng.)

  1. Mo ta cong viec phong marketing
  1.1 Mo ta cong viec Giam doc marketing
  1.2 Mo ta cong viec nhan vien marketing
  1.3 Mo ta cong viec phu trach truyen thong
  1.4 Mo ta cong viec quan ly thuong hieu

  2. Danh sách mô tả công việc bộ phận bán hàng ( Vui lòng xem trong topic này )
  2.1.1 Chuc nang nhiem vu va so do to chuc phong ban hang
  2.1.2 MTCV Giam doc ban hang
  2.1.3 MTCV Giam doc chi nhanh
  2.1.4 MTCV Truong phong ban hang
  2.1.5 MTCV Truong kenh dai ly
  2.1.6 MTCV giam sat ban hang dai ly
  2.1.7 MTCV Truong kenh sieu thi
  2.1.8 MTCV giam sat ban hang sieu thi
  2.1.9 MTCV nhan vien ban hang sieu thi
  2.1.10 MTCV Truong kenh ban le
  2.1.11 MTCV cua hang truong
  2.1.12 MTCV nhan vien ban hang cua hang
  2.1.13 MTCV tiep tan cua hang
  2.1.13 MTCV Truong nhom KD
  2.1.14 MTCV nhan vien kinh doanh
  2.1.15 MTCV Truong phong dich vu khach hang
  2.1.16 MTCV nhan vien cham soc khach hang

  2. Mo ta cong viec phong kinh doanh
  2.1 Mo ta cong viec giam doc ban hang
  2.2 Mo ta cong viec truong kenh dai ly
  2.3 Mo ta cong viec giam sat ban hang dai ly
  2.4 Mo ta cong viec truong kenh sieu thi
  2.5 Mo ta cong viec giam sat ban hang sieu thi
  2.6 Mo ta cong viec nhan vien ban hang sieu thi
  2.7 Mo ta cong viec truong kenh ban le
  2.8 Mo ta cong viec cua hang truong
  2.9 Mo ta cong viec nhan vien ban hang
  2.10 Mo ta cong viec Truong nhom kinh doanh
  2.11 Mo ta cong viec nhan vien kinh doanh
  2.13 Mo ta cong viec nhan vien CSKH

  3. Phòng Kinh Doanh tiếp thị
  3.1 MTCV Phòng kinh doanh tiếp thị
  3.2 MTCV Trưởng phòng

  3. Mo ta cong viec phong cung ung
  3.1 Mo ta cong viec Truong phong cung ung
  3.2 Mo ta cong viec nhan vien vat tu
  3.3 Mo ta cong viec nhan vien giao nhan

  4. Danh sách mô tả công việc phòng nhân sự ( Vui lòng xem trong topic này )
  4.1 BMTCV NV Hanh Chinh
  4.2 BMTCV NV Nhan Su
  4.3 BMTCV TP Nhan Su
  4.3 BMTCV Phong HCNS
  4.4 BMTCV Chuyên Viên phát triển
  4.5 BMTCV Chuyên viên Lương

  4. Mo ta cong viec phong nhan su
  4.1 Mo ta cong viec Truong phong nhan su
  4.2 Mo ta cong viec nhan vien nhan su
  4.3 Mo ta cong viec nhan vien hanh chanh
  4.4 Mo ta cong viec nhan vien bao tri
  4.5 Mo ta cong viec nhan vien bao ve

  4. MTCV HCNS
  Chuc nang so do phong HCNS.doc
  MTCV Nhan vien bao tri.doc
  MTCV Nhan vien bao ve.doc
  MTCV Nhan vien giao nhan.doc
  MTCV Nhan vien tiep tan.doc
  MTCV Thu ky Hanh chanh.doc
  MTCV Truong phong Hanh chanh Nhan su.doc

  4. MTCV Phong To chuc hanh chinh
  Chuc nang, nhiem vu phong to chuc hanh chanh.doc
  MTCV can su tien luong.doc
  MTCV lai xe va ban an toan suc khoe.doc
  MTCV nhan vien bao ve cong ty.doc
  MTCV nhan vien che do.doc
  MTCV nhan vien hanh chanh van thu.doc
  MTCV nhan vien quan ly nhan su.doc
  MTCV nhan vien tram y te.doc
  MTCV pho phong to chuc hanh chanh.doc
  MTCV to truong lai xe.doc
  MTCV to truong to bao ve.doc
  MTCV truong phong to chuc hanh chanh.doc
  MTCV truong tram y te.doc


  5. Danh sách mô tả công việc phòng kế toán
  5.1.1 nang_nhiem_vu_va_so_do_to_chuc_phong_ke_toan
  5.1.2 MTCV giam_doc_tai_chinh
  5.1.3 MTCV ke_toan_truong
  5.1.4 MTCV truong_phong_ke_toan
  5.1.5 MTCV truong_phong_tai_vu
  5.1.6 MTCV ke_toan_tong_hop
  5.1.7 MTCV ke_toan_cong_no
  5.1.8 MTCV ke_toan_nghiep_vu_thue
  5.1.9 MTCV ke_toan_xay_dung_co_ban_va_tai_san_co_dinh
  5.1.10 MTCV ke_toan_kho
  5.1.11 MTCV ke_toan_cong_trinh
  5.1.12 MTCV nhan_vien_thu_quy
  5.1.13 MTCV ke_toan_kiem_tra

  5. Mo ta cong viec Phong ke toan
  5.1 Mo ta cong viec Giam doc tai chinh
  5.2 Mo ta cong viec Ke toan truong
  5.3 Mo ta cong viec Ke toan tong hop
  5.4 Mo ta cong viec Ke toan cong no
  5.5 Mo ta cong viec Ke toan ngan hang
  5.6 Mo ta cong viec Ke toan hang hoa
  5.7 Mo ta cong viec Ke toan kho
  5.8 Mo ta cong viec Ke toan XDCB và TSCD
  5.9 Mo ta cong viec nghiep vu thue

  5. Phong KT van phong
  BAN_MO_TA_CONG_VIEC_KE_TOAN_VAN_PHONG.doc

  6. Danh sách mô tả công việc phòng kế hoạch
  6.1 MTCV NV Ke Hoach
  6.2 MTCV TP Ke Hoach
  6.3 MTCV PHONG.KHVT

  6. Quy che to chuc phong ke hoach
  6.1 Mo ta cong viec Truong phong ke hoach
  6.2 Mo ta cong viec nhan vien ke hoach
  6.3 Mo ta cong viec nhan vien thong ke
  6.4 Mo ta cong viec nhan vien XNK
  Truong Phong Ke Hoach

  7. Mo ta cong viec bo phan ky thuat san xuat
  7.1 Mo ta cong viec Truong phong ky thuat
  7.2 Mo ta cong viec nhan vien ky thuat
  7.3 Mo ta cong viec nhan vien lam mau

  8. Danh sách mô tả công việc xưởng sản xuất
  8.1 MTCVXường sản xuất
  8.2 MTCV Quan doc
  8.3 MTCV Thu kho
  8.4 MTCV Phu kho
  8.5 MTCV KCS

  8. Xuong san xuat
  MTCV Nhan vien KCS.doc
  MTCV Phu kho.doc
  MTCV Quan doc.doc
  MTCV Thu kho.doc
  MTCV Xuong san xuat.doc

  9. Danh sách mô tả công việc phòng QA
  9.1 Mo ta cong viec Truong phong QA
  9.2 Mo ta cong viec KCS nguyen vat lieu
  9.3 Mo ta cong viec KCS san pham
  9.4 Mo ta cong viec KCS final

  10. Danh sách mô tả công việc phòng bảo trì
  10.1 Mo ta cong viec Truong phong bao tri
  10.2 Mo ta cong viec nhan vien bao tri
  10.3 Mo ta cong viec nhan vien tho dien

  11. Ky su
  CAD_Engineer.xls
  CAD_Engineer_1_TV.xls
  Construction_Manager.xls
  Construction_Manager_1_TV.xls
  Contracts_Engineer_Senior.xls
  Contracts_Manager.xls
  Contracts_Manager_1_TV.xls
  Draftsman.xls
  Land_Surveyor.xls
  MEP_Engineer.xls
  Plant_and_Equipment_Engineer.xls
  Project_Coordinator.xls
  Project_Coordinator_1_TV.xls

  12. Phan Tich Dau Tu

  13. Tro ly

  14. Phong Chat luong( Vui lòng xem trong topic này )
  14.1 Nhan vien Tong Hop Thong Ke
  14.2 Nhan vien Chat luong NL
  14.3 Nhan vien Phong ISO
  14.4 Nhan vien Phuc tra CL SP
  14.5 To truong Chat Luong NL
  14.6 To Truong ISO
  14.7 To truong Phuc Tra CL
  14.8 Truong phong QA

  15. Phong doi song( Vui lòng xem trong topic này )
  15.1 0 Chuc nang nhiem vu quyen han
  15.2 NV cham soc cay canh
  15.3 NV ve sinh cong cong
  15.4 NV ve sinh cong nghiep
  15.5 Truong Phong QTDS

  16. Phong Kinh Doanh( Vui lòng xem trong topic này )
  16.1 0 Bang mo ta trach nhiem, quyen han Phong KD
  16.2 CB phu trach cua hang
  16.3 CB phu trach cua hang tu doanh
  16.4 GD Kinh doanh
  16.5 Ke toan cua hang
  16.6 NV ban hang
  16.7 NV cat mau va theo doi hang thu nghiem
  16.8 NV Kinh doanh
  16.9 NV theo doi don hang
  16.10 NV tong hop
  16.11 PGD Kinh doanh
  16.12 Truong nhom Kinh doanh

  17. Phong thiet ke( Vui lòng xem trong topic này )
  17.1 0 Qd chuc nang - nhiem vu - quyen han
  17.2 Deputy Design Manager
  17.3 Design Leader
  17.4 Design Manager
  17.5 Nhan vien tinh gia
  17.6 NV Dinh muc san pham
  17.7 NV kho
  17.8 NV San xuat mau
  17.9 NV Tieu chuan ky thuat


  18. Phong Tiep Thi( Vui lòng xem trong topic này )
  18.1 0 Bang mo ta Chuc nang - Nhiem vu - Quyen han
  18.2 Advertising PR
  18.3 Assistant Manager
  18.4 Business Development
  18.5 Customer Service
  18.6 Graphic Designer
  18.7 Market Research
  18.9 Marketing Manager
  18.10 Merchandising Display
  18.11 NV Tong hop
  18.12 Product Tester
  18.13 Promotion Trade Fair
  18.14 Website Editor

  19. Van phong Cong ty( Vui lòng xem trong topic này )
  19.1 0 Bang Mo ta trach nhiem quyen han
  19.2 Chanh van phong
  19.3 CV Phap che
  19.4 NV Thong tin
  19.5 NV Tiep tan
  19.6 NV trinh duyet
  19.7 NV Van thu

  20. Phong Giao nhan( Vui lòng xem trong topic này )
  To giao nhan
  20.1 NV giao nhan noi dia
  20.2 NV giao nhan xuat nhap khau
  20.3 NV thanh khoan
  20.4 To truong giao nhan XNK
  To nghiep vu
  20.5 NV lap hoa don
  20.6 Thu quy
  20.7 To truong Nghiep vu

  20.8 0 Mo ta trach nhiem, quyen han Phong GN
  20.9 NV Tong hop
  20.10 Truong Phong Giao nhan

  21. Phong IT( Vui lòng xem trong topic này )
  21.1 0 Mo ta trach nhiem, quyen han phong CNTT
  21.2 CV phan mem
  21.3 NV phan cung
  21.4 NV Quan tri mang
  21.5 To truong thong tin
  21.6 Truong phong

  22. Phong Ke hoach( Vui lòng xem trong topic này )
  22.1 0 Mo ta trach nhiem, quyen han
  22.2 NV can doi nguyen lieu
  22.3 NV can doi phu lieu
  22.4 NV cap phat nguyen lieu
  22.5 NV ke hoach
  22.6 NV ke hoach tong hop
  22.7 NV quyet toan don hang
  22.8 NV theo doi thu nghiem
  22.9 Pho phong
  22.10 To truong don hang
  22.11 Truong phong

  23. Phong Ke toan( Vui lòng xem trong topic này )
  23.1 0 qd Chuc Nang - Nhiem vu - Quyen han Phong Tai Chinh
  23.2 Ke khai hoan thue VAT
  23.3 Ke toan ngan hang
  23.4 Ke toan truong
  23.5 NV theo doi cong no cua hang
  23.6 NV theo doi cong no phai thu
  23.7 NV theo doi cong no phai tra
  23.8 NV theo doi tam ung cho CBCNV
  23.9 NV Tin dung Ngan hang
  23.10 PTC - TM
  23.11 Theo doi thue XNK
  23.12 Thu quy
  23.13 Truong phong Tai chinh
  23.14 Van thu phong

  24. Phong Nguyen cuu Phat trien( Vui lòng xem trong topic này )
  24.1 0 CN-NV-QH Phong NCPT
  24.2 NV cong nghe
  24.3 NV marketing
  24.4 NV phan tich mau
  24.5 NV thiet ke
  24.6 NV tinh gia, thu vien mau
  24.7 Pho phong

  25. Phong Nhan su( Vui lòng xem trong topic này )
  Phong LDTL
  25.1 0 Bang mo ta trach nhiem quyen han P.LDTL
  25.2 CV Tien luong
  25.3 NV Bao hiem XH
  25.4 NV Bao ho lao dong
  25.5 NV dinh muc LD
  25.6 NV theo doi LD
  25.7 NV Tien luong
  25.8 Truong Phong LDTL
  Phong PTNL
  25.9 0 Mo ta trach nhiem quyen han Phong
  25.10 Chuyen vien dao tao
  25.11 Chuyen vien nghien cuu nhan su
  25.12 Chuyen vien tuyen dung
  25.13 NV van thu tong hop
  25.14 Truong phong

  26. Tong kho( Vui lòng xem trong topic này )
  26.1 0 Mo ta chuc nang nhiem vu cua Tong Kho
  26.2 NV boc xep
  26.3 NV Thong ke kho
  26.4 NV ve sinh cac kho
  26.5 Phu kho
  26.6 Thu kho
  26.7 To truong boc xep

  27. Phong Nhap khau
  27.1 0 Mo ta trach nhiem, quyen han phong
  27.2 NV nhap hoa chat
  27.3 NV nhap nguyen lieu
  27.4 NV nhap thiet bi phu tung
  27.5 NV van thu tong hop
  27.6 Truong phong

  28. Phong Thiet bi
  28.0 Qd Chuc Nang -Trach Nhiem - Quyen Han phong
  28.1 Qd chuc nang-trach nhiem-quyen han cua To nang luong
  28.2 Qd Chuc nang nhiem vu quyen han he thong thiet bi
  28.3 Qd CN NV QH quan ly nang luong
  28.4 Cong nhan bao tri may
  28.5 Cong nhan van hanh Lo Hoi
  28.6 Nhan vien Vi Tinh
  28.7 NV Dau tu
  28.8 NV Ky thuat TB & nang luong
  28.9 Pho phong
  28.10 Tro Ly TP - Chuyen vien cai tien
  28.11 Truong phong

  29. Phong Van tai
  29.1 0 qd chuc nang quyen han Phong van tai
  29.2 NV sua chua xe
  29.3 Tai xe xe con xe du lich
  29.4 Tai xe xe nang
  29.5 Tai xe xe tai
  29.6 To truong van tai

  30. Phong Vat tu
  30.1 0 Qd Chuc nang - Trach nhiem - Quyen han Phong
  30.2 NV dinh muc vat tu
  30.3 NV dinh muc vat tu
  30.4 NV gia vat tu
  30.5 NV kiem tra tinh hinh SD vat tu
  30.6 NV Thong ke tong hop
  30.7 Truong phong

  31. Phong xay dung
  31.1 0 Qd Chuc nang Nhiem vu Quyen han phoøng XD
  31.2 Doi duy tu
  31.3 Mo ta cong viec toan Phong XD
  31.4 NV ky thuat nghiep vu
  31.5 Truong phong

  32. Phong Xuat khau
  31.1 0 Mo ta trach nhiem, quyen han Phong XK
  31.2 NV giao dich
  31.3 NV showroom
  31.4 NV tiep thi
  31.5 NV tong hop
  31.6 Truong phong

  33. Phong y te
  33.1 0 CN NV QH phong y te
  33.2 Dieu duong
  33.3 NV BHYT BHXH
  33.4 NV Kham benh Phu khoa
  33.5 NV Quan ly kho thuoc
  33.6 NV Vat ly tri lieu
  33.7 Truong Phong Y te
  33.8 Y sy theo ca SX

  34. Xi nghiep
  34.1 0 Mo ta CN-NV Xi nghiep
  34.2 CN bao tri di ca
  34.3 CN Bao tri hanh chanh
  34.4 CN dien dieu khong
  34.5 CN van hanh lo
  34.6 Cong nhan SX
  34.7 Cong nhan van chuyen
  34.8 Giam doc XN
  34.9 NV an toan lao dong
  34.10 NV Dieu do SX
  34.11 NV dong goi boc xep
  34.12 NV KT KCS
  34.13 NV ky thuat
  34.14 NV ky thuat ca
  34.15 NV Nghiep vu
  34.16 NV tap vu
  34.17 NV thi nghiem
  34.18 NV thong ke dem SP
  34.19 Pho Giam Doc SX
  34.20 Pho Giam Doc Thiet bi
  34.21 To truong SX
  34.22 Truong ca SX

  Thực ra, số tiền này nếu tính ra thì chỉ tương đương với 1 – 3 bữa cafe cho 3 người. Như thế thì tính đi tính lại nó cũng không nhiều lắm. Chi tiết hơn, giả xử như anh chị làm HR trong một năm thì tương đương mỗi tháng anh chị chỉ bỏ ra có 10 – 30k để gửi xe. Một số tiền nhỏ nhưng lại tốt cho công việc.

  Rất hy vọng anh chị cân nhắc và ủng hộ.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Last edited by izzi; 02-29-2012 at 09:45 AM.
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 2. #2
  Thành viên

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  3
  Tài liệu đã gửi
  2
  Tài liệu được mua
  37
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,907
  Tài khoản hiện có
  1,370 Xu
  Cái bài này là bên cộng đồng nhân sự Hrlink cũng có mà. Mình thấy không khác tí nào cả.
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 3. #3
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Jan 2016
  Bài viết
  1
  Tài liệu đã gửi
  0
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  115,490
  Tài khoản hiện có
  0 Xu

  Lỗi font

  Mình đã Ck và load tài liệu về, nhưng rất nhiều file trong các thư mục bị lỗi font chẳng đọc được cái gì cả. Vui lòng hỗ trợ.
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+