+ Viết chủ đề mới
Threads 1 to 1 of 1

Diễn đàn: BTL06 - He thong ban mo ta cong viec

Diễn đàn: BTL06 - He thong ban mo ta cong viec

Diễn đàn con: BTL06 - He thong ban mo ta cong viec

Tiêu đề
 
Bài viết cuối
 1. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 4
  • Bài viết: 4

  Bài viết cuối:

 2. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 19
  • Bài viết: 19

  Bài viết cuối:

  42.1.18 mtcv tp Đến bài cuối

  bởi

  02-25-2012, 11:25 AM

 3. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 12
  • Bài viết: 14

  Bài viết cuối:

  2.8 Mo ta cong viec cua hang truong Đến bài cuối

  bởi

  01-20-2016, 04:27 PM

 4. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài viết: 2

  Bài viết cuối:

  MTCV Truong phong Đến bài cuối

  bởi

  02-25-2012, 12:51 PM

 5. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3
  • Bài viết: 3

  Bài viết cuối:

 6. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 4
  • Bài viết: 5

  Bài viết cuối:

  BMTCV NV Nhan Su Đến bài cuối

  bởi

  04-08-2015, 10:59 PM

 7. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 5
  • Bài viết: 6

  Bài viết cuối:

 8. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 7
  • Bài viết: 8

  Bài viết cuối:

  MTCV Nhan vien bao ve Đến bài cuối

  bởi

  10-03-2015, 11:23 PM

 9. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 13
  • Bài viết: 14

  Bài viết cuối:

  MTCV lai xe va ban an toan suc khoe Đến bài cuối

  bởi

  03-22-2019, 09:30 AM

 10. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài viết: 1

  Bài viết cuối:

  Ban_mo_ta_cong_viec_ke_toan_van_phong Đến bài cuối

  bởi

  02-27-2012, 12:14 AM

 11. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 9
  • Bài viết: 12

  Bài viết cuối:

  5.4 Mo ta cong viec Ke toan cong no Đến bài cuối

  bởi

  11-21-2014, 04:43 PM

 12. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 13
  • Bài viết: 13

  Bài viết cuối:

  5.1.13_mtcv_ke_toan_kiem_tra Đến bài cuối

  bởi

  02-27-2012, 09:30 AM

 13. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3
  • Bài viết: 3

  Bài viết cuối:

  MTCV TP Ke Hoach Đến bài cuối

  bởi

  02-27-2012, 09:34 AM

 14. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 5
  • Bài viết: 5

  Bài viết cuối:

  Truong Phong Ke Hoach Đến bài cuối

  bởi

  02-27-2012, 09:37 AM

 15. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3
  • Bài viết: 3

  Bài viết cuối:

  7.3 Mo ta cong viec nhan vien lam mau Đến bài cuối

  bởi

  02-27-2012, 09:41 AM

 16. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 5
  • Bài viết: 5

  Bài viết cuối:

  8.4 Mo ta cong viec tho phu Đến bài cuối

  bởi

  02-27-2012, 09:59 AM

 17. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 5
  • Bài viết: 8

  Bài viết cuối:

  MTCV Nhan vien KCS Đến bài cuối

  bởi

  11-24-2018, 05:34 PM

 18. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 4
  • Bài viết: 4

  Bài viết cuối:

  9.4 Mo ta cong viec KCS final Đến bài cuối

  bởi

  02-27-2012, 07:24 PM

 19. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3
  • Bài viết: 3

  Bài viết cuối:

 20. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 13
  • Bài viết: 13

  Bài viết cuối:

  Project_Coordinator_1_TV Đến bài cuối

  bởi

  02-27-2012, 07:32 PM

 21. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài viết: 1

  Bài viết cuối:

  Phan tich dau tu ( Investment Analyst ) Đến bài cuối

  bởi

  02-27-2012, 07:33 PM

 22. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 0
  • Bài viết: 0

  Bài viết cuối:

  Chưa Có Bài
 23. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 7
  • Bài viết: 8

  Bài viết cuối:

 24. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 10
  • Bài viết: 10

  Bài viết cuối:

  To truong Nghiep vu Đến bài cuối

  bởi

  02-27-2012, 07:45 PM

 25. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 6
  • Bài viết: 7

  Bài viết cuối:

 26. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 11
  • Bài viết: 11

  Bài viết cuối:

  MTCV Truong phong KH Đến bài cuối

  bởi

  02-28-2012, 07:17 AM

 27. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 14
  • Bài viết: 14

  Bài viết cuối:

  MTCV Van thu cua phong Đến bài cuối

  bởi

  02-28-2012, 07:26 AM

 28. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 7
  • Bài viết: 7

  Bài viết cuối:

  MTCV Pho phong nghien cuu phat trien Đến bài cuối

  bởi

  02-28-2012, 09:54 AM

 29. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 14
  • Bài viết: 20

  Bài viết cuối:

 30. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 7
  • Bài viết: 7

  Bài viết cuối:

  MTCV To truong boc xep Đến bài cuối

  bởi

  02-28-2012, 10:08 AM

 31. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 8
  • Bài viết: 8

  Bài viết cuối:

  Truong phong QA Đến bài cuối

  bởi

  02-29-2012, 08:14 AM

 32. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 5
  • Bài viết: 12

  Bài viết cuối:

  NV cham soc cay canh Đến bài cuối

  bởi

  05-07-2020, 11:22 AM

 33. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 12
  • Bài viết: 23

  Bài viết cuối:

  GD Kinh doanh Đến bài cuối

  bởi

  01-31-2017, 04:11 AM

 34. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 9
  • Bài viết: 9

  Bài viết cuối:

  NV Tieu chuan ky thuat Đến bài cuối

  bởi

  02-29-2012, 10:00 AM

 35. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 13
  • Bài viết: 13

  Bài viết cuối:

  Website Editor Đến bài cuối

  bởi

  02-29-2012, 10:08 AM

 36. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 6
  • Bài viết: 7

  Bài viết cuối:

  Truong phong nhap khau Đến bài cuối

  10-21-2020, 12:13 PM

 37. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 12
  • Bài viết: 12

  Bài viết cuối:

  MTCV Truong phong Thiet bi Đến bài cuối

  bởi

  03-01-2012, 09:32 AM

 38. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 6
  • Bài viết: 6

  Bài viết cuối:

  To truong van tai Đến bài cuối

  bởi

  03-01-2012, 09:35 AM

 39. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 6
  • Bài viết: 6

  Bài viết cuối:

  Truong phong Vat tu Đến bài cuối

  bởi

  03-01-2012, 09:39 AM

 40. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 5
  • Bài viết: 5

  Bài viết cuối:

  MTCV Truong phong xay dung Đến bài cuối

  bởi

  03-01-2012, 09:42 AM

 41. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 6
  • Bài viết: 6

  Bài viết cuối:

  MTCV Truong phong Xuat khau Đến bài cuối

  bởi

  03-01-2012, 09:45 AM

 42. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 8
  • Bài viết: 9

  Bài viết cuối:

  NV Quan ly kho thuoc.doc Đến bài cuối

  bởi

  05-21-2020, 08:49 AM

 43. Forum Actions:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 22
  • Bài viết: 23

  Bài viết cuối:

  Giam doc XN Đến bài cuối

  bởi

  12-26-2016, 05:54 AM

 
  • 2,000 Xu
  01-19-2016 04:04 PM Đến bài cuối

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Sắp xếp Đề Tài...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Chú giải biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết chưa đọc
Hơn 15 trả lời hoặc 150 lượt xem
Chủ đề nóng với bài viết đã đọc
Đóng Chủ đề
Chủ đề đã đóng
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Có thể Gửi trả lời
 • Bạn Có thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình