PDA

View Full Version : BTL07 - ISO 9000 trong cac co quan hanh chinh su nghiep  1. Tài liệu ISO 9000 trong các cơ quan hành chính sự nghiệp
  2. Phu luc 2 Cac cau hoi thuong su dung de soat xet lai he thong van ban va danh gia
  3. Phu luc 1 Cac thuat ngu su dung thong nhat
  4. Chuong 5 Danh gia noi bo
  5. Chuong 4 Huong dan xay dung he thong van ban theo ISO 9001 200 trong dich vu hanh chinh
  6. Chuong 3 He thong quan ly chat luong theo ISO 9001 2000 trong dich vu hanh chinh
  7. Chuong 2 ISO 9000 va dich vu hanh chinh
  8. Chuong 1 Cac nguyen tac quan ly chat luong