Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  21
  Tài liệu đã gửi
  9
  Tài liệu được mua
  11
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,003
  Tài khoản hiện có
  12,140 Xu

  BTL13 - Tai lieu quan tri hanh chinh ( new )

  Mấy hôm trước tôi đã giới thiệu qua các tài liệu nên có trong quản lý nhân sự. Hôm nay nhân một ngày chủ nhật lành lạnh, tôi xin giới thiệu với các bạn tiếp tên các tài liệu mà một phòng hành chính nên có. Bạn nhớ để lại vài dòng ủng hộ nếu thấy hữu ích nhé.
  Quy chế tổ chức phòng Hành Chính
  6.4.1 Chuc nang nhiem vu Phong hanh chinh
  6.4.2 MTCV va TCCV cua Truong phong HC
  6.4.6 MTCV va TCCV cua nhan vien tiep tan
  6.4.7 MTCV va TCCV To truong bao ve
  6.4.8 MTCV va TCCV nhan vien bao ve
  6.4.9 MTCV va TCCV nhan vien y te
  6.4.10 MTCV va TCCV nhan vien lai xe

  Quản trị tài sản
  6.17.1 Quy dinh quan ly tai san
  6.17.2 Chinh sach va nguyen tac quan ly tai san
  6.17.3 Bien ban lap dat va nghiem thu tai san
  6.17.4 Bien ban ban giao tai san trang thiet bi
  6.17.5 Phieu yeu cau sua chua
  6.17.6 Bien ban kiem tra tai san
  6.17.7 Bien ban sua chua va nghiem thu tai san
  6.17.8 Bang ke va bien ban ban giao tai san
  6.17.9 Ke hoach kiem ke
  6.17.10 Ma thiet bi
  6.17.11 Phieu de xuat trang thiet bi van phong

  HC – 01 – Quy dinh quan ly thu vien cong ty
  HC – 01 – BM01 Ke hoach mua sach, tai lieu
  HC – 01 – BM02 Bien ban ban giao sach, tai lieu
  HC – 01 – BM03 Bao cao danh muc sach, tai lieu hang quy
  HC – 01 – BM04 Danh sach uu tien su dung tai lieu
  HC – 01 – BM05 Danh muc sach
  HC – 01 – BM06 So theo doi cho muon sach
  HC – 01 – BM07 Bien ban thu vien
  HC – 01 – Quy dinh quan ly thu vien cong ty

  HC – 03 – Quy dinh sua chua
  HC – 03 – BM01 Phieu yeu cau sua chua
  HC – 03 – BM02 So theo doi sua chua
  HC – 03 – BM03 Bien ban nghiem thu
  HC – 03 – Quy trinh sua chua

  HC – 04 – Quy trinh bao tri, bao hanh
  HC – 04 – BM01 Bang theo doi bao hanh
  HC – 04 – BM02 Bao cao so luong may moc thiet bi hang thang
  HC – 04 – BM03 Ke hoach bao tri
  HC – 04 – BM04 Phuong an sua chua
  HC – 04 – BM05 Bao cao dung cu bao tri hang thang

  HC – 05- Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop
  HC – 05 – BM01 Ke hoach to chuc cuoc hop
  HC – 05 – BM02 Thu moi hop
  HC – 05 – BM03 Bien ban cuoc hop
  HC – 05 – BM04 So theo doi book phong hop
  HC – 05 – Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop

  HC – 06 – Quy dinh quan ly con dau
  HC – 06 – BM01 So theo doi dong dau
  HC – 06 – Quy dinh quan ly con dau

  HC – 07 – Quy dinh tiep khach
  HC – 07 – BM01 Phieu de nghi tiep khach
  HC – 07 – BM02 Ke hoach tiep khach
  HC – 07 – BM03 Bao cao tiep khach
  HC – 07 – Quy dinh tiep khach

  HC – 08 – Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet
  HC – 08 – BM01 Phieu dang ky tai khoan mang
  HC – 08 – BM02 Phieu dang ky tai khoan web
  HC – 08 – Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet

  HC – 09 – Quy dinh quan ly van ban den, van ban di
  HC – 09 – BM01 So theo doi cong van den
  HC – 09 – BM02 So theo doi cong van di
  HC – 09 – BM03 So chuyen giao van ban
  HC – 09 – BM04 Danh muc thong bao
  HC – 09 – Quy dinh quan ly van ban den, van ban di

  HC – 10 – Quy dinh quan ly van phong pham
  HC – 10 – BM01 Bang tieu chuan van phong pham
  HC – 10 – BM02 Bang dinh muc van phong pham
  HC – 10 – BM03 Bang de nghi VPP hang thang
  HC – 10 – BM04 Giay de nghi VPP
  HC – 10 – BM05 So cap phat VPP
  HC – 10 – Quy dinh quan ly van phong pham

  HC – 11 – Quy dinh quan ly va su dung dien thoai
  HC – 11 – BM01 Bien ban cap password dien thoai
  HC – 11 – BM03 So theo doi dien thoai di dong, lien tich
  HC – 11 – Quy dinh quan ly va su dung dien thoai

  HC – 12 – Quy dinh che do cong tac phi
  HC – 12 – BM01 Giay de nghi di cong tac
  HC – 12 – BM02 Giay gioi thieu
  HC – 12 – BM03 Ke hoach di cong tac
  HC – 12 – BM04 Bang xac nhan cong tac
  HC – 12 – BM05 Bao cao ket qua cong tac
  HC – 12 – BM06 Bang thanh toan tien cong tac phi
  HC – 12 – BM07 Bang ke phu cap luu tru o nuoc ngoai
  HC – 12 – BM08 To trinh cong tac phi vuot khung hang
  HC – 12 – Quy dinh che do cong tac, cong tac phi

  HC – 13 – Quy dinh quan ly va su dung xe o to
  HC – 13 – BM01 Giay de nghi su dung xe
  HC – 13 – BM02 Phieu dieu dong xe
  HC – 13 – BM03 Phieu xac nhan su dung xe
  HC – 13 – BM04 Bao cao tinh hinh su dung nhien lieu hang tuan
  HC – 13 – BM05 Ke hoach bao tri
  HC – 13 – BM06 Bang ke thanh toan chi phi o to
  HC – 13 – Quy dinh quan ly va su dung xe o to

  HC – 14 – Quy dinh quan ly ho so
  HC – 14 – BM01 Danh muc ho so
  HC – 14 – BM02 Phieu de nghi muon ho so
  HC – 14 – BM03 Bien ban giao nhan ho so
  HC – 14 – BM04 So theo doi muon ho so
  HC – 14 – BM05 Phieu de nghi huy ho so
  HC – 14 – BM06 Bien ban huy ho so
  HC – 14 – Quy dinh quan ly ho so

  HC – 15 – Quy dinh quan ly tai lieu
  HC – 15 – BM01 Phieu de nghi lam tai lieu
  HC – 15 – BM02 Danh sach phan phoi tai lieu
  HC – 15 – BM03 Danh sach tai lieu
  HC – 15 – BM04 Phieu de nghi thay doi tai lieu
  HC – 15 – BM05 Phieu de nghi ap dung tai lieu ben ngoai
  HC – 15 – BM06 Bien ban ban giao tai lieu
  HC – 15 – Quy dinh quan ly tai lieu

  HC – 16 – Quy dinh soan thao van ban
  HC – 16 – Huong dan bien soan tai lieu

  HC – 17 – Quy trinh to chuc hoi nghi
  HC – 17 – BM01 Giay de nghi to chuc cuoc hop
  HC – 17 – BM02 Ke hoach to chuc hoi nghi
  HC – 17 – BM03 Bang ke thanh toan chi phi hoi nghi
  HC – 17 – Quy trinh to chuc hoi nghi

  HC – 18 – Quy dinh quan ly bieu mau
  HC – 18 – BM01 Danh muc bieu mau
  HC – 18 – BM02 Bang dinh muc su dung bieu mau
  HC – 18 – BM03 Trinh duyet photo bieu mau, so sach
  HC – 18 – BM04 So phan phoi bieu mau, so sach
  HC – 18 – Quy dinh quan ly bieu mau, so sach

  HC – 19 – Quy trinh xu ly thong tin
  HC – 19 – BM01 So ghi nhan va xu ly thong tin
  HC – 19 – Quy trinh xu ly thong tin

  HC – 20 – Quy dinh kiem soat nhan vien, khach ra vao cong
  HC-20 Quy dinh kiem soat nhan vien, khach hang ra vao cong
  HC-20-BM01 So theo doi khach ra vao cong
  HC-20-BM02 So theo doi nhan vien ra vao cong
  HC-20-BM03 So theo doi o to ra vao cong
  HC-20-BM04 Bien ban vu viec

  HC – 21 – Quy dinh quan ly tai san, hang hoa ra vao cong
  HC – 21 – BM01 So theo doi hang hoa
  HC – 21 – BM02 So theo doi tai san
  HC – 21 – Quy dinh kiem soat tai san, hanghoa ra vao cong

  Mong cả nhà ủng hộ (click here).
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Last edited by Ngocmai209; 06-16-2015 at 05:05 PM.
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 2. #2
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  1
  Tài liệu đã gửi
  0
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,372
  Tài khoản hiện có
  0 Xu
  sao minh khong thay link dơnload vay ban
  thank
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 3. #3
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  5
  Tài liệu đã gửi
  0
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  28
  Mã số thành viên
  32,427
  Tài khoản hiện có
  3,723 Xu

  Cool Bạn chỉ cần nạp xu vào là có link down ngay

  Trích dẫn Gửi bởi manvm5790 Xem bài viết
  sao minh khong thay link dơnload vay ban
  thank
  Bạn nạp xu và down nhé.
  Ủng hộ diễn đàn đi bạn chứ để họ bỏ tri thức ra mà uống nước lã hít khí trời sao đc.
  P/S: Nước lã bây giờ cũng đắt lắm. Híc
  Mong bạn ủng hộ diễn đàn.
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 4. #4
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  1
  Tài liệu đã gửi
  0
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  9
  Mã số thành viên
  92,666
  Tài khoản hiện có
  865 Xu
  Trích dẫn Gửi bởi huunghi693 Xem bài viết
  Bạn nạp xu và down nhé.
  Ủng hộ diễn đàn đi bạn chứ để họ bỏ tri thức ra mà uống nước lã hít khí trời sao đc.
  P/S: Nước lã bây giờ cũng đắt lắm. Híc
  Mong bạn ủng hộ diễn đàn.
  Bạn ơi sao mình không thấy chỗ nút mua nhỉ
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

 1. FDC-hanh chinh
  By daothuylinh in forum Thu ky
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-12-2012, 07:53 AM
 2. FDC-hanh chinh le tan
  By Trunghq in forum Thu ky
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-12-2012, 07:53 AM
 3. 10.1 PV vi tri hanh chinh
  By Train in forum BTL08 - He thong cac bai thi tuyen dung
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-08-2012, 11:16 AM
 4. Chuong 3 He thong quan ly chat luong theo ISO 9001 2000 trong dich vu hanh chinh
  By izzi in forum BTL07 - ISO 9000 trong cac co quan hanh chinh su nghiep
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-25-2012, 11:26 PM
 5. Phieu dieu tra nhu cau dao tao (can bo quan ly cap trung bo phan hanh chinh nhan su)
  By tuanbin in forum Cho, bán tài liệu biểu mẫu Đào tạo Phát triển Nhân sự
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-25-2012, 09:44 AM
Find us on Google+