Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Senior Member
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  206
  Tài liệu đã gửi
  203
  Tài liệu được mua
  861
  Tài liệu đã mua
  282
  Mã số thành viên
  32,012
  Tài khoản hiện có
  3,407 Xu

  BTL04 – Quan tri Nhan su cua cong ty Thep (Ver 2.0)

  Không biết ACE đã có bộ quy trình đầy đủ biểu mẫu như thế này chưa nhỉ?
  Quy chế tổ chức phòng nhân sự
  1. Chuc nang nhiem vu khoi nhan su
  2. Chuc nang nhiem vu khoi nhan su (Draft)
  - Mô tả công việc
  - Mẫu báo cáo kế hoạch

  NS – 01 – Quy trình tuyển dụng nhân sự
  - NS – 01 – Quy trinh tuyen dung nhan vien
  - NS – 01 – BM13 – Thong bao tuyen dung
  - NS – 01 – BM12 – Bang danh gia ket qua phong van
  - NS – 01 – BM11 – Thu moi phong van
  - NS – 01 – BM10 – Danh sach cau hoi phong van
  - NS – 01 – BM09 – Danh sach ung vien tham gia phong van
  - NS – 01 – BM08 – Thong bao khong tuyen dung
  - NS – 01 – BM07 – Danh sach ket qua lam bai kiem tra
  - NS – 01 – BM06 – Ban tu khai ung vien
  - NS – 01 – BM05 – Thu moi lam bai kiem tra
  - NS – 01 – BM04 – Ke hoach tuyen dung nhan su cty
  - NS – 01 – BM04 – Danh sach ung vien lam bai kiem tra
  - NS – 01 – BM03 – Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung
  - NS – 01 – BM02 – To trinh bo sung nhan su dot xuat
  - NS – 01 – BM01 – Ke hoach tuyen dung don vi 6 thang
  - Ke hoach tuyen dung quy 1 nam 2008 (run)

  NS – 02 – Quy trình tuyển dụng nhân sự cao cấp
  NS – 02 – Quy trinh tuyen dung nhan su cap cao

  NS – 03 – Quy trình thử việc học việc
  NS – 03 – BM01 – Quyet dinh tiep nhan nhan vien
  NS – 03 – BM02 – Hop dong thu viec
  NS – 03 – BM03 – Ke hoach chuan bi thu viec
  NS – 03 – BM04 – Bien ban ban giao cong cu tai san
  NS – 03 – BM05 – Chuong trinh thu viec
  NS – 03 – BM06 – Bang danh gia ket qua thu viec
  NS – 03 – BM07 – Hop dong lao dong
  NS – 03 – Quy trinh thu viec, hoc viec

  NS – 04 – Quy trình thực tập
  NS – 04 – Quy trinh thuc tap
  NS – 04 – BM07 – Bang danh gia ket qua thuc tap
  NS – 04 – BM06 – Bang danh gia ket qua de tai thuc tap
  NS – 04 – BM05 – Bang danh gia ket qua thuc tap hang thang
  NS – 04 – BM04 – Bang cam ket thuc tap
  NS – 04 – BM03 – Chuong trinh thuc tap
  NS – 04 – BM02 – Quyet dinh tiep nhan thuc tap
  NS – 04 – BM01 – Giay de nghi thuc tap

  NS – 05 – Quy định quản lý quản trị viên tập sự
  NS – 05 – Quy dinh quan tri vien tap su
  NS – 05 – BM05 – Bang danh gia ket qua tap su
  NS – 05 – BM04 – Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan
  NS – 05 – BM03 – Chuong trinh tap su
  NS – 05 – BM02 – Ke hoach tuyen dung QTV tap su
  NS – 05 – BM01 – Phieu xac dinh nhu cau quan tri vien tap su

  NS – 06 – Quy trinh dao tao ben ngoai
  NS- 06 – BM01 – Phieu xac dinh nhu cau dao tao nhan vien
  NS- 06 – BM02 – Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop
  NS- 06 – BM03 – Bang tong hop nhu cau dao tao
  NS- 06 – BM04 – Phieu yeu cau dao tao
  NS- 06 – BM05 – Ke hoach dao tao
  NS- 06 – BM06 – To trinh cu di dao tao
  NS- 06 – BM07 – Bang cam ket dao tao
  NS- 06 – BM08 – Quyet dinh cu di dao tao
  NS- 06 – BM09 – Phieu danh gia khoa hoc
  NS- 06 – BM10 – Ke hoach ung dung sau dao tao
  NS- 06 – BM11 – Bao cao ket qua ung dung dao tao
  NS- 06 – BM12 – Ho so dao tao
  NS- 06 – BM13 – Bao cao tong hop dao tao hang thang
  NS – 06 – Quy trinh dao tao ben ngoai

  NS – 07 – Quy trình đào tạo nội bộ
  NS- 07 – BM01 – Chuong trinh dao tao
  NS- 07 – BM02 – Bien ban dao tao
  NS – 07 – Quy trinh dao tao noi bo

  NS – 08 – Quy trình đào tạo hội nhập
  NS- 08 – BM01 – Chuong trinh dao tao theo chuc danh
  NS- 08 – BM02 – Ke hoach dao tao noi quy
  NS- 08 – BM03 – Ke hoach dao tao nghiep vu
  NS- 08 – BM04 – Bien ban dao tao
  NS – 08 – Quy trinh dao tao hoi nhap

  NS – 09 – Quy trình nghỉ việc
  NS -09 – BM07 – Quyet dinh nghi viec
  NS- 09 – BM06 – Bien ban thanh ly nghi viec..
  NS- 09 – BM05 – Phieu cam ket khi nghi viec.
  NS- 09 – BM04 – Bien ban ban giao tai san, cong cu
  NS- 09 – BM03 – Bien ban ban giao ho so, tai lieu
  NS- 09 – BM02 – Bien ban ban giao cong viec
  NS – 09 – Quy trinh nghi viec
  NS- 09 – BM01 – Don xin nghi viec

  NS – 10 – Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
  NS – 10 – BM01 – Giay xin nghi phep
  NS – 10 – BM02 – So theo doi nghi phep
  NS – 10 – Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng

  NS – 11 – Quy che khen thuong
  NS – 11 – BM01 – Phieu de nghi khen thuong
  NS – 11 – BM02 – Quyet dinh xu ly khen thuong
  NS – 11 – BM03 – So theo doi khen thuong
  NS – 11 – Quy che khen thuong

  NS – 12 – Quy chế kỷ luật
  NS – 12 – BM01 – Bien ban vi pham
  NS – 12 – BM02 – Ban tu kiem ca nhan
  NS – 12 – BM03 – Bien ban hop xem xet ky luat
  NS – 12 – BM04 – Quyet dinh xu ly ky luat
  NS – 12 – BM05 – So theo doi ky luat
  NS – 12 – Quy che ky luat

  NS – 13 – Quy chế bổ nhiệm
  NS – 13 – BM01 – Phieu thang chuc
  NS – 13 – BM02 – Phieu de xuat bo nhiem can bo
  NS – 13 – BM03 – Phieu danh gia can bo
  NS – 13 – BM04 – Bang tu nhan xet cua can bo t
  NS – 13 – BM05 – Phieu danh gia tin nhiem
  NS – 13 – BM06 – Quyet dinh bo nhiem
  NS – 13 – Quy che bo nhiem

  NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc
  NS – 14 – BM01 – Bang tieu chuan danh gia cong viec
  NS – 14 – BM02- Bang tong hop danh gia chi tieu
  NS – 14 – BM03- Bien ban danh gia cong viec
  NS – 14 – BM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che
  NS – 14 – BM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy
  NS – 14 – BM06 – Giay de nghi cong diem.
  NS – 14 – BM07 – Bang tong hop danh gia cong viec
  NS – 14 – Quy trinh danh gia cong viec nhan vien

  NS – 15 – Quy chế lương
  NS – 15 – BM01 – Giay de nghi tang luong
  NS – 15 – BM02 – Danh sach tang luong dinh ky
  NS – 15 – BM03 – Danh sach nhan vien chua duoc tang luong
  NS – 15 – BM04 – Quyet dinh tang luong
  NS – 15 – Quy che luong.

  NS – 16 – Nội quy công ty
  NS – 16 Noi quy lao dong cong ty

  NS – 17 – Quy định tính toán và trả lương
  1.17 – Quy dinh tinh va tra luong
  NS – 17 – BM01 – Bang luong
  NS – 17 – BM02 – Phieu luong
  NS – 17Quy dinh tinh toan va tra luong

  NS – 18 – Quy trình hoạch định nhân sự
  NS -18 – Quy trinh hoach dinh nhan su
  NS – 18 – BM02 – Ke hoach nhan su tong hop hang nam
  NS – 18 – BM01 – Ke hoach nhan su bo phan hang nam
  NS – 18 – BM03 – Bang nang luc ky nang cot loi
  NS – 18 – BM04 – Bang danh gia nang luc nhan vien
  NS – 18 – BM05 – Bang ngan sach dao tao
  NS – 18 Quy trinh hoach dinh nhan su

  NS – 19 – Quy định quản lý giờ công lao động
  NS -19 – BM01 – Giay de nghi tang ca
  NS -19 – BM02 – Bang cham cong
  NS -19 – BM03 – Bang xac nhan thoi gian lam viec
  NS -19 – Quy dinh quan ly gio cong lao dong
  NS – 19 Quy dinh quan ly gio cong lao dong

  NS – 20 – Quy trình xử lý khiếu nại
  NS -20- BM02 – Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
  NS -20- BM04 – Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
  NS – 20 – BM01 – Giay de nghi khieu nai, to cao
  NS – 20 – BM02 – Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
  NS – 20 – BM03 – So theo doi xu ly khieu nai, to cao
  NS – 20 – BM04 – Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
  NS – 20 – BM05 – Quyet dinh xu ly khieu nai
  NS – 20 – Quy trinh xu ly khieu nai, to cao
  NS – 20Quy trinh xu ly khieu nai to cao

  Nếu ACE chưa có thì tôi nghĩ nên xây cho mình một bộ. Bộ này trị giá của nó là 300k (khoảng một bữa nhậu). Hy vọng anh chị quan tâm và ủng hộ nỗ lực cố gắng duy trì site của BQT . Chúc anh chị có cho mình được một bộ công cụ đủ mạnh để thực thi các nhiệm vụ.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 2. #2
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  1
  Tài liệu đã gửi
  0
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  66,622
  Tài khoản hiện có
  0 Xu

  Hỏi ?????

  em muốn mua bộ tài liệu này nhưng cho em hỏi:
  - công ty này là công ty thép nào vậy ạ?
  - bộ biểu mẫu này của năm bao nhiêu?
  thanks.
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

Similar Threads

 1. Cong nhan SX
  By tuanbin in forum 34. Xi nghiep
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-01-2012, 09:56 AM
 2. Cong nhan bao tri may.doc
  By izzi in forum 28. Phong Thiet bi
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-01-2012, 09:29 AM
 3. 8.3 Mo ta cong viec cong nhan san xuat
  By tuanbin in forum 8. Mo ta cong viec xuong san xuat
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-27-2012, 09:50 AM
 4. 4.2 Mo ta cong viec nhan vien nhan su
  By tuanbin in forum 4. Mo ta cong viec phong nhan su
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-25-2012, 10:03 PM
 5. 3.3 Mo ta cong viec nhan vien giao nhan
  By tuanbin in forum 3. Mo ta cong viec phong cung ung
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-25-2012, 09:59 PM
Find us on Google+