PDA

View Full Version : He thong KPI trong quan ly 1. __KPI demo
 2. Danh muc tai lieu kpi
 3. Bang_kpi_phong_hcns
 4. 3.9 sale - danh gia khach hang
 5. 3.8 sale - kpi danh gia su thoa man khach hang
 6. 3.7 sale - kpi thi phan
 7. 3.6 Sale - kpi su phan nan khach hang
 8. 3.5 Sale - kpi khach hang trung thanh
 9. 3.4 sale - kpi cham soc khach hag
 10. 3.3 sale - kpi cua hang sieu thi
 11. 3.2 sale - kpi cua nhan vien sale
 12. 3.1 sale - kpi chi so tiep xuc qua dien thoai
 13. 6.5 kpi bao tri
 14. 6.4 KPI nang suat
 15. 6.3 kpi quan ly don hang
 16. 6.2 kpi quan ly nguyen vat lieu
 17. 6.1 kpi san pham loi
 18. 5.3 KPI cung ung khac
 19. 5.2 kpi giao hang
 20. 5.1 kpi van chuyen
 21. 4.4 tckt - chi so dau tu
 22. 4.3 tckt - Chi so loi nhuan
 23. 4.2 tckt - Chi so quan ly nguon von
 24. 4.1 tckt - Chi so thanh toan
 25. 2.4 mar - kpi internet marketing
 26. 2.3 mar - kpi pr
 27. 2.2 mar - kpi promotion
 28. 2.1 mar - kpi quang cao
 29. 1.10 hr- kpi danh gia nguon nhan luc khac
 30. 1.9 hr- hoat dong cai tien
 31. 1.8 hr - nang suat nguon nhan luc
 32. 1.7 hr - kpi ve long trung thanh
 33. 1.6 hr - kpi ve gio lam viec
 34. Kpi_truong_phong_hanh_chinh
 35. 1.5 hr - kpi danh gia cong viec
 36. 1.4 hr - kpi cho dao tao
 37. 1.3 hr - kpi an toan lao dong
 38. 1.2 hr - chi so tuyen dung
 39. 1.1 hr - chi so kpi ve luong
 40. 1.1 hr - chi so kpi ve luong