PDA

View Full Version : CHUC NANG QUAN TRI 1. 532___Thu_tuc_va_huong_dan_kiem_soat_tai_lieu[1]
 2. 532___Huong_dan_lap_luu_do_quy_trinh[1]
 3. 532___Huong_dan_cong_viec_quan_ly_ho_so[1]
 4. 532___1.19__Thoa_uoc_lao_dong_tap_the[1]
 5. 532___1.18__Quy_dinh_ve_canteen[1]
 6. 532___1.17__Quy_dinh_su_dung_xe_trong_cty[1]
 7. 532___1.16__Quy_dinh_su_dung_may_vi_tinh,_mang[1]
 8. 532___1.15__Quy_dinh_su_dung_may_photo[1]
 9. 532___1.14__Quy_dinh_su_dung_may_fax[1]
 10. 532___1.13__Quy_dinh_su_dung_dien_thoai_tai_cong_t y[1]
 11. 532___1.12__Quy_dinh_ra_vao_cong[1]
 12. 532___1.11__Quy_dinh_quan_ly_va_su_dung_dien_nang[1]
 13. 532___1.10__Quy_dinh_quan_ly_thong_tin[1]
 14. 532___1.9___Quy_dinh_phong_gian_bao_mat[1]
 15. 532___1.8___Quy_dinh_le_loi_lam_viec[1]
 16. 532___1.7___Quy_dinh_bao_cao_noi_bo[1]
 17. 532___1.5___Qui_dinh_boc_vac_trong_Cty[1]
 18. 532___1.5___QD_tra_luong[1]
 19. 532___1.4___Noi_quy_xuong_SX[1]
 20. 532___1.3._Noi_quy_cong_ty[1]
 21. 532___1.2.__Noi_quy_chung_cty[1]
 22. 532___1.1.__026_Dieu_le_cong_ty[1]