PDA

View Full Version : CHUC NANG NHAN SU 1. 532___Thu_tuc_tuyen_dung_chuan[1]
 2. 532___Mau_danh_gia_chat_luong_quang_cao[1]
 3. 532___Lua_chon_ben_trong_hay_ben_ngoai_doanh_nghie p[1]
 4. 532___Ket_qua_danh_gia_phong_van[1]
 5. 532___hop_dong_thu_viec[1]
 6. 532___Ban_cau_hoi_phong_van[1]
 7. 532___Phieu_thang_chuc_TP_TCHC[1]
 8. 532___Phieu_thang_chuc_Giam_doc[1]
 9. 532___Qui_trinh_Quan_ly_nhan_su
 10. 532___quy_dinh_khen_thuong_ky_luat[1]
 11. 532___Quy_che_luong_thuong_cua_cty[1]
 12. 532___Cac_bien_phap_kich_thich_CNV[1]
 13. 532___ky_luat_khen_thuong_nhan_vien[1]
 14. 532___Quy_dinh_quan_ly_nhan_su_cua_cty[1]
 15. 532___Thu_tuc_xu_ly_vi_pham_ky_luat_va_khieu_nai[1]
 16. 532___Cach_thuc_giai_quyet_tranh_chap_lao_dong[1]
 17. 532___Noi_dung_chinh_ban_mo_ta_va_tieu_chuan_cong_ viec[1]
 18. 532___Cau_hoi_phong_van_de_phan_tich_cong_viec[1]
 19. 532___Ban_phan_tich_cong_viec[1]
 20. 532___Ban_cau_hoi_phan_tich_cong_viec[1]
 21. Hoach_dinh_Nguon_nhan_luc
 22. 532___Phan_tich_moi_truong_nhan_su[1]
 23. 532 Ke_hoach_ung_dung_nguon_nhan_luc[1]
 24. 532___Thu_tuc_dao_tao_cong_ty[1]
 25. 532___Phieu_dieu_tra_danh_gia_ket_qua_dao_tao[1]
 26. 532___BM-doc_nhan_su[1]
 27. 532___Bieu_mau_dao_tao_ngang[1]
 28. 532___Bao_cao_ket_qua_hoc_tap[1]
 29. 532___Quy_dinh_danh_gia_nhan_vien[1]
 30. 532___Mau_danh_gia_cua_PKD[1]
 31. 532___Danh_gia_hieu_quan_hoat_dong_cua_nhan_vien_q ua_goc_nhin_360_[1]
 32. 532___Bang_danh_gia_cong_viec_thang_._bo_phan[1]