PDA

View Full Version : CHUC NANG HANH CHINH 1. 532___Chuong_trinh_kiem_tra_ATVSLD[1]
 2. 532___Hop_dong_ve_an_ninh,_huong_dan_an_ninh[1]
 3. 532___Check_list_kiem_tra_an_ninh_cty[1]
 4. 532___Quy_dinh_quan_ly_van_phong_pham[1]
 5. 532___Quy_dinh_quan_ly_tai_san[1]
 6. 532___Qui_dinh_quan_ly_tai_san_doanh_nghiep[1]
 7. 532___Chinh_sach_va_nguyen_tac_quan_ly_tai_san[1]
 8. 532___Bang_kiem_tra_hoat_dong_toa_nha_VP[1]
 9. 532___Noi_quy_PCCC[1]
 10. 532___Ke_hoach_thuc_hien_PCCC_noi_bo_cong_ty[1]
 11. 532___Huong_dan_SD_voi_rong_cuu_hoa[1]
 12. 532___Huong_dan_SD_binh_PCCC[1]
 13. 532___Cac_dung_cu_PCCC_thuong_dung[1]
 14. 532___Ma_thiet_bi
 15. 532___Ke_hoach_kiem_ke
 16. 532___Bang_ke_va_bien_ban_ban_giao_tai_san
 17. 532___Trach_nhiem_quyen_han__cua_bo_phan_y_te[1]
 18. 532___Huong_dan_cap_cuu_tai_nan_lao_dong[1]
 19. 532___Huong_dan_cap_cuu_tai_cho_cac_truong_hop_ngu y_hiem[1]
 20. 532___Thu_tuc_danh_gia_nha_cung_ung[1]
 21. 532___Quan_ly_nghi_phep_nam
 22. 532___Quan_ly_gio_tang_ca_trong_thang
 23. 532___Li_lich_CNV_Cty
 24. 532___Giay_dieu_dong_nhan_su
 25. 532___Giay_de_nghi_tang_ca
 26. 532___Danh_sach_tham_nien1
 27. 532___Danh_sach_dong_BHXH
 28. 532___Danh_sach_CNV_tuyen_dung_trong_thang
 29. 532___Bieu_mau_danh_dach_dong_BHYT
 30. 532___Bien_nhan_ho_so
 31. 532___Bang_quan_ly_ngay_gio_cong_cua_CBCNV
 32. 532___Bang_ghi_nhan_qua_trinh_lam_viec_CNV
 33. 532___Bang_cham_cong
 34. Thủ tục bảo trì thiết bị
 35. 532___Quy_dinh_an_toan_suc_khoe[1]