PDA

View Full Version : 25. Phong thiet ke  1. NV Tieu chuan ky thuat
  2. NV San xuat mau
  3. MTCV NV kho
  4. NV Dinh muc san pham
  5. Nhan vien tinh gia
  6. Design Manager
  7. Design Leader
  8. Deputy Design Manager
  9. 0 Qd chuc nang - nhiem vu - quyen han