PDA

View Full Version : 15. Phong Giao nhan  1. To truong Nghiep vu
  2. Thu quy
  3. NV lap hoa don
  4. To truong giao nhan XNK
  5. NV thanh khoan
  6. NV giao nhan xuat nhap khau
  7. NV giao nhan noi dia
  8. Truong Phong Giao nhan
  9. NV Tong hop
  10. 0 Mo ta trach nhiem, quyen han Phong GN