PDA

View Full Version : Bo ky nang mem 1. Quản lý cá nhân hiệu quả. People improve themselves.
 2. 25. ky nang thuyet trinh
 3. 24.ky nang dam phan
 4. 23.ky nang quan tri thong tin
 5. 22.ky nang to chuc cong viec
 6. 21.ky nang quan tri chien luoc
 7. 20.ky nang xay dung va thuc hien 5s
 8. 19.ky nang thuyet phuc
 9. 18.ky nang lanh dao theo tinh huong
 10. 17.ky nang giao viec-uy quyen
 11. 16.ky nang quan ly xung dot
 12. 15.ky nang dieu hanh cuoc hop
 13. 14.ky nang dong vien nhan vien
 14. 13.ky nang danh gia cong viec
 15. 12.ky nang ra quyet dinh
 16. 11.kynanglamviecnhom
 17. 10.kynangtuyendung
 18. 09.kynangquanlyhoso
 19. 08.kynangquanlytheomuctieu
 20. 07.kynangquanlytheoquatrinh
 21. 06.kynanggiaotiep
 22. 05.kynanghuanluyen
 23. 04.kynangkiemtra
 24. 03.kynanglapkehoach
 25. 02.kynangquanlysuthaydoi
 26. 01.kynangquanlythoigian