PDA

View Full Version : Hr Bất động sản, xây dựng 1. Làm thế nào để xây dựng KPI cho nhân viên
 2. Thong tin ung vien
 3. Phieu yeu cau tai lieu
 4. Phieu yeu cau cap phat dong phuc
 5. Phieu trinh
 6. Phieu giao viec
 7. Phieu de xuat vat tu
 8. Don xin nghi phep
 9. Bien ban xu ly vi pham
 10. Bao cao tinh hinh thuc hien cong viec
 11. Ban cam ket su dung dong phuc. BHLD
 12. BM07-QT01 Sổ cho mượn hồ sơ, tài liệu
 13. BM06-QT01 Danh mục hồ sơ lưu
 14. BM05-QT01 Danh sách phân phối tài liệu
 15. BM04-QT01 Danh mục tài liệu bên ngoài
 16. BM03-QT01 Danh mục tài liệu nội bộ
 17. BM02-QT01 Theo dõi sửa đổi tài liệu
 18. BM01-QT01 Yêu cầu tài liệu
 19. BM02-QT02 So theo doi phieu CAR
 20. BM01-QT02 Phieu CAR
 21. BM02-QT03 Bao cao tom tat ket qua danh gia chat luong noi bo
 22. BM01-QT03 Ke hoach danh gia chat luong noi bo
 23. BM04-QT04 Bao cao nhan thuc cuoc hop
 24. BM03-QT04 Bien ban hop
 25. BM02-QT04 Bao cao tinh hinh hoat dong
 26. BM01-QT04 Thong bao moi hop
 27. BM09-QT05 Danh sach lop hoc
 28. BM08-QT05 Bang tong ket danh gia nhan vien
 29. BM07C-QT05 Bang danh gia cong nhan
 30. BM07B-QT05 Bang danh gia nhan vien (dành cho Phó và trưởng phòng trở lên)
 31. BM07A-QT05 Bang danh gia nhan vien (dành cho nhân viên)
 32. BM06-QT05 Phieu cong tac chuyen mon
 33. BM05-QT05 Ke hoach dao tao
 34. BM04-QT05 Phieu theo doi dao tao
 35. BM03B-QT05 Phieu nhan xet thu viec (dành cho công nhân)
 36. BM03A-QT05 Bang danh gia sau thoi gian thu viec (dành cho cấp nhân viên trở lên)
 37. BM02-QT05 Thong tin ung vien
 38. BM01-QT05 Phieu yeu cau tuyen dung
 39. BM09-QT06 Mẫu phụ lục vật liêu
 40. BM08-QT06 Mẫu hợp đồng thi công phần thô
 41. BM07-QT06 Mẫu hợp đồng thi công ép tĩnh cọc
 42. BM06-QT06 Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế
 43. BM05-QT06 Mẫu bìa tư vấn thiết kế
 44. BM04-QT06 Phieu khao sat y kien cua khach hang
 45. BM03-QT06 So theo doi cham soc khach hang
 46. BM02-QT06 Tiep xu ly yeu cau khach hang
 47. BM01-QT06 Tiep nhan thong tin khach hang
 48. BM12-QT07 Sổ giao nhận vật tư
 49. BM11-QT07 Phiếu yêu cầu xuất vật tư
 50. BM10-QT07 Biên bản kiểm kê kho định kỳ
 51. BM09-QT07 Báo cáo xuất nhập tồn vật tư
 52. BM08-QT07 Thẻ kho
 53. BM07-QT07 Biên bản kiểm tra vật tư
 54. BM06-QT07 Đơn đặt hàng
 55. BM05-QT07 Phiếu đề xuất vật tư
 56. BM04-QT07 Sổ theo dõi nhà cung cấp
 57. BM03-QT07 Danh sách nhà cung cấp vật tư và gia công công trình được chấp nhận
 58. BM02-QT07 Phiếu đánh giá nhà cung cấp
 59. BM01-QT07 Danh sách nhà cung cấp tổng hợp
 60. BM42-QT08 Thông báo mời nghiệm thu kiểm tra
 61. BM41-QT08 Bảng thanh toán giá trị khối lượng
 62. BM40-QT08 Bảng tính khối lượng
 63. BM39-QT08 Biên bản kiểm tra và nghiệm thu khối lượng hoàn thành
 64. BM38B-QT08 Nhật ký ép cọc
 65. BM38A-QT08 Bìa nhật ký công trình (ép cọc)
 66. BM37-QT08 Biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình
 67. BM36-QT08 Biên bản nghiệm thu từng phần
 68. BM35-QT08 Biên bản họp với bên A
 69. BM34-QT08 Phiếu trình
 70. BM33-QT08 Báo cáo công tác
 71. BM32-QT08 Báo cáo nhanh của giám sát
 72. BM31B-QT08 Nhật ký công trình (phần nội dung)
 73. BM31A-QT08 Bìa nhật ký công trình
 74. BM30-QT08 Phiếu thông báo nhắc nhở (v/v thực hiện han mức vât tư thi công)
 75. BM29-QT08 Phiếu thông báo nhắc nhở (v/v thực hiện tiến độ công việc)
 76. BM28-QT08 Theo dõi tiến độ thi công
 77. BM27-QT08 Cam kết tuân thủ nội quy ATLĐ
 78. BM26-QT08 Sổ theo dõi các thay đổi và phát sinh
 79. BM25-QT08 Phiếu xem xét các sửa đổi, phát sinh
 80. BM24-QT08 Biên bản đề nghị phạt nhà thầu
 81. BM23-QT08 Giấy đề nghị quyết toán (dành cho nhà thầu phụ)
 82. BM22-QT08 Giấy đề nghị tạm ứng (dành riêng cho nhà thầu phụ)
 83. BM21-QT08 Hợp đồng giao khoán nội bộ
 84. BM20-QT08 Danh sách nhà thầu phụ thi công được phê duyệt
 85. BM19-QT08 Phiếu đánh giá nhà thầu phụ thi công
 86. BM18-QT08 Phiếu phỏng vấn sơ lược dành cho thầu phụ
 87. BM17-QT08 Phiếu chuyển giao tài liệu
 88. BM16-QT08 Sổ theo dõi công văn đến và đi
 89. BM15-QT08 Sổ ký nhận tài liệu và bản vẽ
 90. BM14-QT08 Biên bản giao nhận mặt bằng
 91. BM13-QT08 Danh mục kiểm tra công tác chuẩn bị
 92. BM12-QT08 Kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu
 93. BM11-QT08 Danh mục vật tư cần chứng nhận
 94. BM10-QT08 Tiến độ cung cấp dịch vụ thầu phụ
 95. BM09-QT08 Tiến độ cung ứng thiết bị chính
 96. BM08-QT08 Tiến độ cung ứng vật tư chính
 97. BM07-QT08 Tiến độ thi công
 98. BM06-QT08 Dự trù khối lượng vật tư chính
 99. BM05-QT08 Danh mục các tài liệu và bản vẽ
 100. BM04-QT08 Sơ đồ tổ chức công trình
 101. BM03-QT08 Mô tả ngắn gọn công trình
 102. BM02-QT08 Thông tin tổng quát về hợp đồng và các đối tác
 103. BM01-QT08 Kế hoạch chất lượng công trình
 104. BM04-QT09 Kế hoạch bảo dưỡng và kiểm tra máy hàng tháng
 105. BM03-QT09 Kế hoạch bảo dưỡng và kiểm tra máy hàng năm
 106. BM02-QT09 Lý lịch máy
 107. BM01-QT09 Danh sách máy móc thiết bị
 108. BM17-QT10 Danh mục kiểm tra công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh
 109. BM16-QT10 Danh mục kiểm tra thiết bị thông giá và điều hòa không khí
 110. BM15-QT10 Danh mục kiểm tra lắp ống thoát nước
 111. BM14-QT10 Danh mục kiểm tra công tác lắp điện chiếu sáng
 112. BM13-QT10 Danh mục kiểm tra công tác lợp mái
 113. BM12c-QT10 Danh mục kiểm tra công tác lắp đặt kèo mái
 114. BM12b-QT10 Danh mục kiểm tra công tác kèo mái bằng cách hàn
 115. BM12a-QT10 Danh mục kiểm tra công tác kèo mái, bu lông, đinh tán
 116. BM10-QT10 Danh mục kiểm tra công tác vách ngăn
 117. BM09-QT10 Danh mục kiểm tra công tác lát gạch nền
 118. BM08-QT10 Danh mục kiểm tra công tác ốp gạch tường
 119. BM07-QT10 Danh mục kiểm tra công tác tô
 120. BM06-QT10 Danh mục kiểm tra công tác xây
 121. BM05-QT10 Danh mục kiểm tra công tác bêtông
 122. BM04-QT10 Danh mục kiểm tra công tác cốt thép
 123. BM03-QT10 Danh mục kiểm tra công tác coppha
 124. BM02-QT10 Danh mục kiểm tra công tác đất
 125. BM01-QT10 Danh mục kiểm tra công tác đập phá tháo dỡ
 126. BM02-QT11 Sổ thống kê sự cố kỹ thuật
 127. BM01-QT11 Báo cáo sự cố kỹ thuật
 128. BM06-QT12 Hồ sơ truyền chuẩn cân
 129. BM05-QT12 Hồ sơ truyền chuẩn thước đo
 130. BM04-QT12 Phiếu báo thiết bị đo lường không chính xác
 131. BM03-QT12 Biên bản bàn giao thiết bị kiểm tra đã được hiệu chuẩn
 132. BM02-QT12 Kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra
 133. BM01-QT12 Danh mục thiết bị kiểm tra
 134. BM03-QT13 Bảng tổng kết ngày phép trong năm
 135. BM02-QT13 Sổ theo dõi ngày nghỉ
 136. BM01-QT13 Đơn xin phép
 137. Bộ quy trình ISO của 1 công ty tư vấn, triển khai xây dựng
 138. BM07B-QT14 Quyết định chấm dứt HDLD
 139. BM07A-QT14 Quyết định chấm dứt thử việc
 140. BM06-QT14 Thư giải quyết chế độ nghỉ việc
 141. BM05-QT14 Bảng cam kết thôi việc
 142. BM04-QT14 Biên bản bàn giao tài sản công cụ
 143. BM03-QT14 Biên bản bàn giao tài liệu, hồ sơ
 144. BM02-QT14 Biên bản bàn giao công việc
 145. BM01 – QT14 Đơn xin nghỉ việc
 146. BM04-QT15 Tổng hợp cấp phát BHLĐ trong tháng
 147. BM03-QT15 Danh sách công nhân mới
 148. BM02-QT15 Biên bản bàn giao
 149. BM01B-QT15 Phiếu yêu cầu cấp phát đồ BHLĐD
 150. BM01A-QT15 Phiếu yêu cầu cấp phát đồng phục
 151. BM04VPP Sổ theo dõi VPP
 152. BM03VPP Giấy đề nghị VPP đột xuất
 153. BM02VPP Thẻ kho VPP
 154. BM01VPP Giấy đề nghị VPP tháng
 155. Bản tin văn bản pháp luật số 2/2014
 156. Quy chế văn hóa của Vinaconex1
 157. Hợp đồng lao động của công ty Fecon
 158. Hợp đồng lao động của công ty xây lắp Tân Mai
 159. XUAN THANH LAND Form Danh gia noi bo
 160. Bộ KPI trong công ty xây dựng sản xuất vật liệu