PDA

View Full Version : Nghiên cứu đề tài  1. Bộ năng lực (ASK) của Giám đốc (CEO) Việt Nam
  2. Thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương
  3. Giải pháp tư vấn lãnh đạo công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam lựa chọn, triển khai áp dụng phần mềm quản trị nhân lực Softech- HRS Express vào công tác quản trị nhân lực
  4. phân tích tác động của môi trường kinh tế-xã hội hiện nay tới quan hệ lao động trong khu công nghiệp đình tram bắc giang
  5. Tiểu luận phân tích ưu nhược điểm các phương pháp đánh giá nhân viên
  6. Đề tài nghiên cứu: Những cơ hội và thách thức của nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập Quốc tế
  7. Đề tài nghiên cứu: Quản lý nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
  8. Tiểu luận: Văn hóa doanh nghiệp và quản lý nguồn nhân lực