PDA

View Full Version : Sách quản trị Nhân sự 1. Organizational and Work Psychology: Topics in Applied Psychology của Rothman I. & CopperC. (2008)
 2. 36 cuốn sách Cẩm nang kinh doanh havard
 3. Human Resources Management - the association of Bussiness Executive
 4. 10 Essential Key To Personal Effectiveness
 5. L&a-bàn chuyện nhân lực 3
 6. Quản Trị Nhân Sự - 36 kế của người xưa trong lãnh đạo và tuyển chọn nhân tài
 7. eBook - Trends in HR Tech
 8. 101 tình huống nhân sự - dành cho nhà quản lý - sách audio
 9. Check your english vocabulary for human resources
 10. Strategic human resource management
 11. Talent management framework
 12. Successful Talent Strategies
 13. 2600 phrases for effective performance reviews
 14. (Ebook)_-_HR_Interview_Questions
 15. Human Resource Management