PDA

View Full Version : K Quy trinh quan ly cong viec  1. BMCV-07 Bang quan ly ngay gio cong cua CBCNV
  2. BMCV-06 Bang ghi nhan qua trinh lam viec CNV
  3. BMCV-05 (Bang cham cong)
  4. BMCV-04 Mau bang cham cong
  5. BMCV-03 Mau diem danh nhan vien hang thang
  6. BMCV-02 Mau bang theo doi thoi gian lam viec hang tuan
  7. BMCV-01 Mau bang theo doi thoi gian lam viec hang ngay