PDA

View Full Version : G Quy trinh xu ly vi pham ky luat  1. BMVP-04 Bien ban canh cao vi pham ky luat chinh thuc
  2. BMVP-03 Bien ban hop xem xet ky luat
  3. BMVP-02 Ban tu kiem ca nhan
  4. BMVP-01 Bien ban vi pham