PDA

View Full Version : B Quy Trinh Thu Viec 1. Nghị định 44 ve HĐL 2003
 2. ND 41CP ky luat lao dong
 3. Mau hop dong lam viec doc quyen
 4. BMTV-16 Danh sach CNV tuyen dung trong thang
 5. BMTV-15 Huong dan ky HD
 6. BMTV-14 Phu luc HD
 7. BMTV-13 Loai F - HD cong tac vien
 8. BMTV-12 Loai E - HD tu 3 thang den duoi 1 nam
 9. BMTV-11 Loai D - HD duoi 3 thang
 10. BMTV-10 Loai C - HD khong thoi han
 11. BMTV-09 Loai B - HD tu 1 den 3 nam
 12. BMTV-08 Loai A - HD dao tao
 13. BMTV-07 Huong dan ghi hop dong
 14. BMTV-06 Mau hop dong lao dong
 15. BMTV-06 (Hop dong chinh thuc)
 16. BMTV-05 Phieu danh gia thu viec
 17. BMTV-05 Bang danh gia sau thoi gian thu viec
 18. BMTV-05 (QD tiep nhan chinh thuc)
 19. BMTV-04b Chuong trinh thu viec cap dung cho nhan vien vp khoi gian tiep va cap quan ly
 20. BMTV-04b Chuong trinh thu viec
 21. BMTV-04 Mau_hop_dong_thu_viec
 22. BMTV-04 (Hop dong thu viec)
 23. BMTV-03b (mo ta cv-c1)
 24. BMTV-03a (Mo ta cv c2-c5)
 25. BMTV-02 (QD luong thu viec)
 26. BMTV-01 (QD tiep nhan thu viec)