PDA

View Full Version : HC - 12 - Quy dinh che do cong tac phi  1. HC - 12 - Quy dinh che do cong tac, cong tac phi
  2. HC - 12 - BM08 To trinh cong tac phi vuot khung hang
  3. HC - 12 - BM07 Bang ke phu cap luu tru o nuoc ngoai
  4. HC - 12 - BM06 Bang thanh toan tien cong tac phi
  5. HC - 12 - BM05 Bao cao ket qua cong tac
  6. HC - 12 - BM04 Bang xac nhan cong tac
  7. HC - 12 - BM03 Ke hoach di cong tac
  8. HC - 12 - BM02 Giay gioi thieu
  9. HC - 12 - BM01 Giay de nghi di cong tac