PDA

View Full Version : HC - 01 - QD Ql thu vien cong ty  1. HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty
  2. HC - 01 - BM07 Bien ban thu vien
  3. HC - 01 - BM06 So theo doi cho muon sach
  4. HC - 01 - BM05 Danh muc sach
  5. HC - 01 - BM04 Danh sach uu tien su dung tai lieu
  6. HC - 01 - BM03 Bao cao danh muc sach, tai lieu hang quy
  7. HC - 01 - BM02 Bien ban ban giao sach, tai lieu
  8. HC - 01 - BM01 Ke hoach mua sach, tai lieu