PDA

View Full Version : 6.04 Quy che to chuc phong HC  1. 6.4.10 MTCV va TCCV nhan vien lai xe
  2. 6.4.9 MTCV va TCCV nhan vien y te
  3. 6.4.8 MTCV va TCCV nhan vien bao ve
  4. 6.4.7 MTCV va TCCV To truong bao ve
  5. 6.4.6 MTCV va TCCV cua nhan vien tiep tan
  6. 6.4.2 MTCV va TCCV cua Truong phong HC
  7. 6.4.1 Chuc nang nhiem vu Phong hanh chinh