PDA

View Full Version : Mau bao cao, ke hoach 1. 5.4 BC ke hoach quy thang dao tao
 2. 5.3. BC Che do chinh sach (thang,quy)
 3. 5.2. BC Che do chinh sach (tuan)
 4. 5.1. BC Che do chinh sach (ngay)
 5. 4.3. BC Quan ly ho so (thang,quy)
 6. 4.2. BC Quan ly ho so (tuan)
 7. 4.1. BC Quan ly ho so (ngay)
 8. 3.2. BC Dao tao (tuan)
 9. 3.1. BC Dao tao (ngay)
 10. 2.3. BC Tuyen dung (thang,quy)
 11. 2.2. BC Tuyen dung (tuan)
 12. 2.1. BC Tuyen dung (ngay)
 13. 1.2. BC Phu trach NS (thang,quy)
 14. 1.1. BC Phu trach NS (tuan)