PDA

View Full Version : NS - 13 - Quy che bo nhiem  1. NS - 13 - BM06 - Quyet dinh bo nhiem
  2. NS - 13 - BM05 - Phieu danh gia tin nhiem
  3. NS - 13 - BM04 - Bang tu nhan xet cua can bo
  4. NS - 13 - BM03 - Phieu danh gia can bo
  5. NS - 13 - BM02 - Phieu de xuat bo nhiem can bo
  6. NS - 13 - BM01 - Phieu thang chuc
  7. NS - 13 - Quy che bo nhiem