PDA

View Full Version : NS - 09 - Quy trinh nghi viec  1. NS -09 - BM07 - Quyet dinh nghi viec
  2. NS- 09 - BM06 - Bien ban thanh ly nghi viec..
  3. NS- 09 - BM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.
  4. NS- 09 - BM04 - Bien ban ban giao tai san, cong cu
  5. NS- 09 - BM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu
  6. NS- 09 - BM02 - Bien ban ban giao cong viec
  7. NS- 09 - BM01 - Don xin nghi viec
  8. NS - 09 - Quy trinh nghi viec