PDA

View Full Version : BTL05 - Bo tai lieu huong dan xay dung VH DN 1. Ke hoach xay dung van hoa
 2. BTL05 - Tài liệu hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp
 3. Van hoa Doanh nghiep_24
 4. Van hoa Doanh nghiep_23
 5. Van hoa Doanh nghiep_22
 6. Van hoa Doanh nghiep_21
 7. Van hoa cong so cua nguoi Nhat
 8. Tai lieu xay dung va thay doi VHDN
 9. PL 19 - Ban danh gia VHDN tham khao
 10. PL 18 - bang danh gia diem phan cap VHDN
 11. PL 17 - checklist tham quan va danh gia VHDN
 12. PL 16 - checklist kiem tra dao duc DN
 13. PL 15-Cau hoi ve ly tuong - niem tin - muc thoa man cua NV ve DN
 14. PL 14 - Cau hoi phong van ung vien ve VHDN
 15. PL 13 - Cau hoi phong van khach hang ve VHDN
 16. PL 12 - Cac gia tri tinh cach ma DN huong toi
 17. PL 11 - He thong van ban noi bo DN
 18. PL 10 - Bang phan quyen cho toan DN
 19. PL 09 - Mau triet ly ve phuong cham quan ly cong ty
 20. PL 08 - Cac triet ly kinh doanh cua DN
 21. PL 07 - checklist kiem tra phong cach giao tiep cua nhan vien
 22. Phụ lục 06 -Quy dinh ve phong cach giao tiep cuac bcnv
 23. Phụ lục 05 -TL huan luyen van hoa giao tiep noi cong so
 24. Phụ lục 05- Huong dan xay dung slogan cho cong ty
 25. Phụ lục 03 - Danh muc cac nghi le
 26. Phụ lục 02 - Danh gia muc trong so cac yeu to VHDN
 27. Phụ lục 01 - Tieu chuan phan cap van hoa doanh nghiep
 28. Nghe thuat quan sat doi tac kinh doanh cua nguoi Nhat