PDA

View Full Version : BTL08 - He thong cac bai thi tuyen dung 1. Danh mục BTL08 - Hệ thống các bài thi tuyển dụng
 2. BTL08 – Hệ thống bài thi tuyển dụng ( update )
 3. 14.6 Tin dung VPbank
 4. 14.5 Tin dung Eximbank
 5. 14.4 De_thi_tuyen_NHPTN
 6. 14.3 De thi vao VP bank
 7. 14.2 De thi nghiep vu tin dung lienvietbank
 8. 14.1 De thi ngan hang
 9. 13.1_PV_nghiep_vu_le_tan_khach_san
 10. 12.2 Test Vi tri kiem toan
 11. 12.1 PV Vi tri kiem toan
 12. 11.1 CV moi gioi chung khoan
 13. 10.1 PV vi tri hanh chinh
 14. 9.1 PV vi tri thu ky dieu hanh
 15. 8.1 Test vi tri CEO
 16. 7.1 Test vi tri nhan vien tu van kinh doanh
 17. 7.0 PV vi tri nhan vien tu van
 18. 6.3 De thi vi tri IT
 19. 6.2 Test vi tri lap trinh vien
 20. 6.1 PV vi tri web development
 21. 5. PV vi tri quan ly kho va san xuat
 22. 4.5 Pho phong kinh doanh
 23. 4.4 PV vi tri ban hang
 24. 4.3 PV vi tri quan ly ban hang
 25. 4.2 PV vi tri nhan vien ban hang
 26. 4.1 PV hoi dong vi tri quan ly ban hang
 27. 3.6 Marketing
 28. 3.5 Bai trac nghiem Nhan su Marketing
 29. 3.4 PV vi tri GD Marketing
 30. 3.3 PV vi tri nhan vien Marketing
 31. 3.2 Test Ban hang va Marketing
 32. 3.1 PV vi tri nhan vien Marketing
 33. 2.7 Vi tri nhan su - ngan hang quan doi
 34. 2.6 De thi NV LDTL
 35. 2.5 Bai thi vi tri nhan su
 36. 2.4 Test vi tri chuyen vien tuyen dung
 37. 2.3 PV vi tri nhan vien van phong
 38. 2.3 PV vi tri nhan su
 39. 2.2 PV vi tri nhan su
 40. 2.1. Test vi tri NV nhan su
 41. 1. Test vi tri NV doi ngoai
 42. 0.7 Test kha năng word exel
 43. 0.6 Test kha năng word exel
 44. 0.5 Test kha năng word exel
 45. 0.4 Test kha năng word exel
 46. 0.3 Test to chat lanh dao
 47. 0.1 Test muc do phu hop voi nghe