Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  840
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,450 Xu

  Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Công trình Đô Thị Tân An - Thực trạng và giải pháp

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . .1
  2. Mục tiêu của đề tài . .2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Phương pháp nghiên cứu . .2
  5. Bố cục của đề tài . .3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
  NGÀNH CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ . 4
  1.1 Khái niệm và vai trò quản trị nguồn nhân lực . .4
  1.2 Các mô hình Quản trị nguồn nhân lực . .5
  1.3 Nội dung hoạt động quản trị nguồn nhân lực . .7
  1.3.1 Chiến lược nguồn nhân lực . .8
  1.3.2 Hoạch định nguồn nhân lực. .9
  1.3.3 Nội dung thực hiện các chức năng quản trị nguồn nhân lực . .10
  1.3.3.1 Nhóm chức năng thu hút nhân lực . .10
  1.3.3.2 Nhóm chức năng đào tạo và phát triển . 12
  1.3.3.3 Nhóm chức năng duy trì và quản lý nguồn nhân lực . 15
  1.4 Giới thiệu ngành công trình đô thị. 18
  1.4.1 Khái niệm về dịch vụ công cộng công trình đô thị . 18
  1.4.2 Ngành công trình đô thị . 20
  1.5 Các đặc điểm cơ bản của nguồn nhân lực ngành công trình đô thị . .21

  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 22
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
  TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TÂN AN . 23
  2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty công trình đô thị Tân An . .23
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . .23
  2.1.2 Lĩnh vực hoạt động . 25
  2.1.3 Tổ chức, nhân sự . .25
  2.1.4 Tình hình hoạt động tài chính . .28
  2.1.5 Cơ cấu nguồn nhân lực . .30
  2.1.5.1 Cơ cấu lao động theo giới tính . .31
  2.1.5.2 Cơ cấu lao động theo chức năng . .32
  2.1.5.3 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn . .33
  2.1.5.4 Cơ cấu lao động theo bậc thợ . 33
  2.1.6 Năng suất và tốc độ tăng năng suất lao động bình quân . .34
  2.1.6.1 Năng suất lao động bình quân . .34
  2.1.6.2 Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân theo giá trị . 35
  2.2 Phân tích hiện trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại
  Công ty CTĐT Tân An . .36
  2.2.1 Giới thiệu thiết kế nghiên cứu . .36
  2.2.2 Hiện trạng thực hiện hoạt động hoạch định nguồn nhân lực . 37
  2.2.3 Hiện trạng chức năng thu hút nhân lực tại Công ty . .38
  2.2.3.1Chức năng tuyển dụng . .38
  2.2.3.2 Phân công và bố trí công việc . .40

  2.2.3.3 Về phân tích công việc . .41
  2.2.4 Thực trạng chức năng đào tạo và phát triển nhân lực . .42
  2.2.5 Hiện trạng chức năng duy trì nhân lực . .44
  2.2.5.1 Đánh giá thực hiện công việc . 44
  2.2.5.2 Giải quyết lương, thưởng, chế độ phúc lợi cho nhân viên . .46
  2.2.5.3 Áp lực công việc, môi trường và an toàn lao động . 49
  2.2.5.4 Quan hệ với lãnh đạo và đồng nghiệp nơi công sở . 50
  2.3 Nhận xét thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Cty CTĐT Tân An . 51
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 53
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ
  NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TÂN AN . .55
  3.1. Mục tiêu và quan điểm xây dựng các giải pháp . .55
  3.1.1 Mục tiêu . .55
  3.1.2 Quan điểm xây dựng các giải pháp . 56
  3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động hoạch định nguồn nhân lực tại
  Công ty CTĐT Tân An . .57
  3.2.1 Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực . .57
  3.2.2 Hoàn thiện hoạt động hoạch định nguồn nhân lực . .59
  3.3 Giải pháp hoàn thiện các chức năng quản trị nguồn nhân lực . 63
  3.3.1 Hoàn thiện chức năng thu hút nhân lực . .63
  3.3.1.1 Hoàn thiện chức năng thu hút nguồn nhân lực . 63
  3.3.1.2 Hoàn thiện chức năng tuyển dụng . .64
  3.3.2 Hoàn thiện chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 66

  3.3.3 Hoàn thiện chức năng duy trì nguồn nhân lực . .68
  3.3.3.1 Hoàn thiện chức năng đánh giá thực hiện công việc. 68
  3.3.3.2 Hoàn thiện chính sách chi trả lương và thưởng cho người lao động . 71
  3.4 Các giải pháp hỗ trợ để hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực . .72
  3.4.1 Phát triển và xây dựng văn hoá doanh nghiệp . .72
  3.4.2 Xây dựng hệ thống thông tin và dịch vụ về nhân sự . .74
  3.5 Kiến nghị . .75
  3.5.1 Kiến nghị với Công ty . .75
  3.5.2 Kiến nghị với UBND Tỉnh Long An . 76
  KẾT LUẬN . .77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . .78
  PHỤ LỤC . .79

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Con người đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả các hoạt động của tổ chức.
  Quản trị con người được các nhà quản trị từ cổ chí kim đến nay đặt lên hàng đầu. Nó là
  chìa khóa của sự thành công cho các doanh nghiệp. Trong các cách để tạo ra năng lực cạnh
  tranh của công ty, thì lợi thế thông qua con người được xem là yếu tố căn bản. Con người
  được xem là nguồn lực căn bản và có tính quyết định của mọi thời đại. Nguồn lực từ con
  người là yếu tố bền vững và khó thay đổi nhất trong mọi tổ chức.
  Bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào muốn tồn tại và đứng vững trong cạnh tranh đều
  phải xem nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản và hết sức quan trọng. Do đó, vai trò của quản
  trị nguồn nhân lực là giúp cho doanh nghiệp, tổ chức đạt được mục tiêu trong công việc.
  Quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp, tổ chức một khi được xây dựng đúng sẽ mang
  lại nhiều lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp. Cụ thể, nó giúp cho doanh nghiệp, tổ chức chủ
  động thấy trước được các khó khăn và tìm biện pháp khắc phục; xác định rõ khoảng cách
  giữa tình trạng hiện tại và định hướng tương lai; tăng cường sự tham gia của những người
  quản lý trực tuyến vào quá trình quản trị nguồn nhân lực; nhận rõ các hạn chế và cơ hội
  của nguồn nhân lực trong tổ chức .
  Tuy nhiên, hiện nay Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình Đô thị
  Tân An (sau đây gọi tắt là Công ty CTĐT Tân An) hiện đang đối mặt với những thách
  thức trong quá trình phát triển. Công ty trước đây là một doanh nghiệp Nhà nước (sau đây
  viết tắt là DNNN) làm nhiệm vụ công ích, được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu
  hạn một thành viên, hoạt động theo cơ chế thị trường. Có rất nhiều khó khăn mà công ty
  phải đương đầu như: áp lực phát triển của dân số và đô thị đang gia tăng mạnh tác động
  đến các hoạt động công ích, nguồn vốn trước khi chuẩn bị cổ phần hoá gần như bằng
  không, đặc biệt là chất lượng nhân lực rất thấp mà số lượng lại lớn, hoạt động quản trị
  nguồn nhân lực tại công ty còn chưa hiệu quả vì còn ảnh hưởng tư tưởng của một doanh
  nghiệp Nhà nước.
  Vì những lý do trên tác giả chọn đề tài “Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Công
  trình Đô Thị Tân An - Thực trạng và giải pháp”, qua đó có xem xét thực trạng về nguồn
  nhân lực tại công ty nhằm mong muốn xây dựng, phát triển công ty lên tầm cao mới.

  2
  2. Mục tiêu của đề tài
  Đề tài nhằm đạt được những mục tiêu sau:
  - Xem xét làm rõ các cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, nguồn nhân lực và
  quản trị nguồn nhân lực trong ngành dịch vụ công cộng công trình đô thị.
  - Phân tích thực trạng, đánh giá, nhận xét những mặt mạnh và mặt yếu trong công
  tác hoạch định nguồn nhân lực tại công ty và thực hiện nội dung các chức năng của hoạt
  động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CTĐT thị Tân An.
  - Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hoạt động hoạch định nguồn nhân lực và
  hoàn thiện các chức năng quản trị nguồn nhân lực tại công ty.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài được xác định là công tác quản trị nguồn nhân lực
  của công ty, giúp công ty có cái nhìn tổng quan hiện tại để từ đó có thể phát triển nguồn
  nhân lực tốt hơn trong giai đoạn sắp tới.
  Phạm vi nghiên cứu và các giải pháp được thực hiện trong đề tài liên quan đến các
  hoạt động và các chức năng quản trị nguồn nhân lực tại công ty, nó chỉ đúng trong một
  thời gian, một môi trường cụ thể nhất định nên phạm vi giới hạn của đề tài được xác định
  gói gọn trong trong khuôn khổ của Công ty CTĐT Tân An.
  Phần điều tra, khảo sát bằng phương pháp sử dụng bảng câu hỏi sẽ được thực hiện
  với quy mô mẫu khoảng 100 mẫu, chủ yếu khảo sát và thu nhập số liệu về các yếu tố như:
  bản chất công việc; các chính sách xã hội; đào tạo - thăng tiến; quan hệ trong công tác,
  đánh giá thực hiện công việc tại công ty .

  4. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài thực hiện trên cơ sở kết hợp nghiên cứu các tài liệu thứ cấp từ các nguồn
  như: các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, số liệu, dữ liệu của Công ty trong các năm
  2005-2008, các công trình đã công bố, báo-tạp chí, Internet và các đặc san-chuyên đề liên
  quan trong lĩnh vực dịch vụ công cộng công trình đô thị, các lý thuyết và thực tiễn quản trị
  nguồn nhân lực thực hiện mô tả, so sánh, đối chiếu và suy luận logic .

  3
  Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu sơ cấp từ nguồn nhân lực tại Công ty để phục vụ
  công tác phân tích thực trạng, nhận xét và đánh giá, định hướng xây dựng giải pháp hoàn
  thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty. Số liệu được so sánh, phân tích, tổng
  hợp bằng hai phần mềm tin học thông dụng trong công tác thống kê là EXCEL và SPSS.
  Sử dụng phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến các chuyên gia am hiểu trong
  lĩnh dịch vụ công cộng công trình đô thị để định hướng và xây dựng giải pháp phù hợp cho
  Công ty.
  5. Bố cục của đề tài
  Đề tài ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồm 3 chương chính là:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực ngành công trình đô thị .
  Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty
  Công trình đô thị Tân An.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại
  Công ty công trình đô thị Tân An.
  Vì thời gian và trình độ tác giả có hạn, luận văn không thể tránh được những thiếu
  sót nhất định, rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và các bạn.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+