Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Jan 2013
  Bài viết
  138
  Tài liệu đã gửi
  85
  Tài liệu được mua
  340
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  43,223
  Tài khoản hiện có
  2,132 Xu

  Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công việc và lòng trung thành đối với tổ chức của nhân viên

  MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN............................................. ...............................i
  LỜI CẢM ƠN .................................................. ................................................ii
  MỤC LỤC .................................................. ................................................. iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................. ..........................v
  DANH MỤC CÁC HÌNH............................................. .........................vi
  TÓM TẮT............................................. .................................................. .......1
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN .................................................. .........................................3
  1.1. LÝ DO CHỌN Đ Ề TÀI .................................................. ...........................3
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU............................................. .............4
  1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................. ......5
  1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..............................................5
  1.5. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU............................................. ..................6
  1.6. KẾT CẤU CỦA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU............................................. ............................7
  CHƯƠNG 2
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN Đ ẾN LÃNH Đ ẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI, SỰ THỎA MÃN VÀ
  LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN .................................................. ..........8
  2.1. LÃNH Đ ẠO .................................................. .....................................8
  2.1.1. Khái niệm............................................ ..............................8
  2.1.2. Phân biệt giữa lãnh đ ạo và quản lý....................................9
  2.1.3. Lãnh đạo tạo sự thay đổi............................................ .................................11
  2.1.4. Đo lư ờng lãnh đạo tạo sự thay đổi............................................ .......................16
  2.2. SỰ THỎA MÃN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC .................................................. ...18
  2.2.1. Khái niệm............................................ .................................................1 8
  2.2.2. Thang đo về sự thỏa mãn công việc............................................ ....................19
  2.3. LÒNG TRUNG THÀNH Đ ỐI VỚI TỔ CHỨC .................................................. ...21
  2.3.1. Khái niệm............................................ .................................................. 21
  2.3.2. Thang đo về lòng trung thành............................................ ..............................22
  2.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃNH Đ ẠO TẠO SỰ THAY Đ ỔI, SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG
  TRUNG THÀNH............................................ .................................................. ..25
  2.4.1. Mô hình nghiên cứu............................................. .........................................27
  2.4.2. Giả thuyết nghiên cứu............................................. ....................................29
  CHƯƠNG 3
  NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH Đ ẠO TẠO SỰ THAY Đ ỔI Đ ẾN
  SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH .................................................. .................33
  3.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU............................................. ....................................33
  3.1.1. Mẫu nghiên cứu............................................. .................................................3 3
  3.1.2. Quy trình nghiên cứu............................................. ........................................35
  3.2. ĐIỀU CHỈNH THANG ĐO .................................................. .....................37
  3.2.1. Thang đo lãnh đạo tạo sự thay đổi .................................................. ...............37
  3.2.2. Thang đo sự thỏa mãn đối với công việc của nhân viên............................................. ..38
  3.2.3. Thang đo lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức..........................................39
  3.3. KIỂM Đ ỊNH SƠ BỘ THANG ĐO .................................................. ........................39
  3.3.1. Thang đo lãnh đạo tạo sự thay đổi .................................................. ...........................39
  3.3.2. Thang đo sự thỏa mãn.............................................. ................................41
  3.3.3. Thang đo lòng trung thành............................................ ...................................42

  3.4. KIỂM Đ ỊNH THANG ĐO BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA)..........................42
  3.4.1. EFA thang đo lãnh đạo tạo sự thay đổi............................................ .....................43
  3.4.2. EFA thang đo sự thỏa mãn.............................................. .....................................44
  3.4.3. EFA thang đo lòng trung thành............................................ ........................45
  3.4.4. Điều chỉnh mô hình............................................. ...........................................46
  CHƯƠNG 4
  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU .................................................. .................................................. ..49
  4.1. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH Đ ẠO TẠO SỰ THAY ĐỔI ĐẾN SỰ THỎA MÃN
  VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN .................................................. ...49
  4.1.1. Đánh giá ảnh hư ởng của lãnh đ ạo tạo sự thay đ ổi đến sự thỏa mãn của nhân viên –
  mô hình thứ 1................................................. .................................................. ...............52
  4.1.2. Đánh giá ảnh hư ởng của lãnh đ ạo tạo sự thay đ ổi, sự thỏa mãn đến lòng trung thành của
  nhân viên – mô hình thứ 2................................................. .........................................55
  4.1.3. Đánh giá ảnh hư ởng của lãnh đ ạo tạo sự thay đ ổi đến lòng trung thành của nhân viên –
  mô hình thứ 3................................................. .........................................58
  4.1.4. Đánh giá ảnh hư ởng giới tính lãnh đ ạo đến sự thỏa mãn của nhân viên – mô hình thứ 4..60
  4.1.5. Đánh giá ảnh hư ởng giới tính lãnh đ ạo đến lòng trung thành của nhân viên – mô hình thứ 5..62
  4.2. PHÂN TÍCH KHÁC BIỆT VỀ SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH
  CỦA NHÂN VIÊN THEO HÌNH THỨC SỞ HỮU .................................................6 4
  CHƯƠNG 5
  KẾT LUẬN............................................ ..........................................69
  5.1. THẢO LUẬN KẾT QUẢ............................................. ..............................................69
  5.1.1. Lãnh đạo tạo sự thay đổi............................................ ...............................................69
  5.1.2. Sự thỏa mãn đối với công việc............................................ ......................................73
  5.1.3. Lòng trung thành đối với tổ chức............................................ ......................................75
  5.2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................ ......................75
  5.2.1. Đánh giá chung............................................. .............................................75
  5.2.2. Kiến nghị............................................ ............................................76
  5.2.3. Đóng góp chính của nghiên cứu............................................. ......................80
  5.2.4. Các hạn chế trong nghiên cứu............................................. ...........................81
  5.2.5. Kiến nghị cho các nghiên cứu tiếp theo.............................................. ..................82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. ...................................83
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT............................................ .....................................83
  TÀI LIỆU TIẾNG ANH............................................... ........................................84
  PHỤ LỤC .................................................. .................................................. .87
  PHỤ LỤC A .................................................. ..............................87
  PHỤ LỤC B .................................................. ...............................................88
  PHỤ LỤC EFA-1................................................. .......................................90
  PHỤ LỤC EFA-2................................................. .....................................92
  PHỤ LỤC CRONBACH ALPHA LẦN 2 .................................................. 94
  PHỤ LỤC EFA-3................................................. ............................94
  PHỤ LỤC EFA-4................................................. ......................................95
  PHỤ LỤC C .................................................. .................................................. ..96
  Kết quả phân tích mô hình hồi quy thứ 1................................................. .......................97
  Kết quả phân tích mô hình hồi quy thứ 2................................................. ...............99
  Kết quả phân tích mô hình hồi quy thứ 3................................................. ..............................101
  Kết quả phân tích mô hình hồi quy thứ 4................................................. ............................103
  Kết quả phân tích mô hình hồi quy thứ 5................................................. ......................105
  PHỤ LỤC D .................................................. .................................................. ............107

  Tóm tắt
  Nghiên cứu “Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công
  việc và lòng trung thành đối với tổ chức của nhân viên” nhằm chỉ ra ảnh hưởng
  của lãnh đạo tạo sự thay đổi, ảnh hưởng của giới tính lãnh đạo đến sự thỏa mãn và
  lòng trung thành của nhân viên văn phòng đang làm việc tại TP.HCM; ảnh hưởng
  của sự thỏa mãn đến lòng trung thành; và khác biệt về sự thỏa mãn và lòng trung
  thành của nhân viên giữa hình thức sở hữu quốc doanh và ngoài quốc doanh.
  Trên cơ sở lý thuyết liên quan tới lãnh đạo tạo sự thay đổi, sự thỏa mãn, lòng trung
  thành và mối quan hệ giữa chúng, nghiên cứu đưa ra mô hình và các giả thuyết
  nghiên cứu. Nghiên cứu được tiến hành qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1, thực hiện
  nghiên cứu khám phá bằng phương pháp định tính để xác định lại thang đo lãnh đạo
  tạo sự thay đổi, sự thỏa mãn và lòng trung thành. Giai đoạn 2, thực hiện nghiên cứu
  mô tả bằng phương pháp định lượng với mẫu gồm 338 bản. Luận văn sử dụng phần
  mềm SPSS 17. để đánh giá, kiểm định thang đo và kiểm định các giả thuyết.
  Kết quả, thang đo lãnh đạo tạo sự thay đổi với 20 biến đầu vào, loại 4 biến và 16
  biến còn lại trích thành 3 nhân tố. Thang đo sự thỏa mãn trích 1 nhân tố và thang đo
  lòng trung thành trích thành 1 nhân tố. Luận văn có mô hình nghiên cứu mới với 5
  khái niệm và 15 giả thuyết. Kiểm định mô hình và các giả thuyết cho kết quả: yếu tố
  lãnh đạo hấp dẫn bằng phẩm chất (IA), kích thích sự thông minh-quan tâm cá nhân
  (IS-IC) ảnh hưởng dương đến sự thỏa mãn (JS) và lòng trung thành (EL) của nhân
  viên; ảnh hưởng của yếu tố truyền cảm hứng (IM) đến sự thỏa mãn (JS) không có ý
  nghĩa thống kê, và ảnh hưởng đến lòng trung thành (EL) là 0.106 với sig=0.057;
  lãnh đạo nam với các yếu tố IA, IS-IC ảnh hưởng mạnh hơn đến JS và EL so với
  lãnh đạo nữ, còn yếu tố IM cho kết quả không có ý nghĩa thống kê; JS có liên hệ
  chặt chẽ đến EL (0.723) và JS có thể được xem là biến trung gian toàn phần giữa
  lãnh đạo và lòng trung thành; khác biệt về sự thỏa mãn giữa khu vực quốc doanh và

  ngoài quốc doanh chưa phân biệt rõ nhưng nhân viên trong khu vực quốc doanh
  trung thành nhiều hơn so với nhân viên trong khu vực ngoài quốc doanh.
  Về thực tiễn, nghiên cứu đã chỉ ra ảnh hưởng của các yếu tố lãnh đạo tạo sự thay
  đổi đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên; những nhận định, đánh giá
  của nhân viên về cách tiếp cận lãnh đạo tạo sự thay đổi, sự thỏa mãn đối với công
  việc, và lòng trung thành của họ đối với tổ chức. Trên cơ sở đó, luận văn trình bày
  một số kiến nghị nâng cao phong cách lãnh đạo tạo sự thay đổi để làm tăng sự thỏa
  mãn và lòng trung thành của nhân viên.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+