Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Nâng cao vai trò của phân tích công việc trong hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 0
  CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG TỔ CHỨC 3
  1. Hoạt động đánh giá thực hiện công việc (ĐGTHCV) trong tổ chức 3
  1.1 Khái niệm 3
  1.2 Quy trình ĐGTHCV trong doanh nghiệp. 4
  1.2.1 Lưa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá 4
  1.2.2 Lựa chọn người đánh giá 6
  1.2.4 Đào tạo người đánh giá 8
  1.2.5 Phỏng vấn đánh giá 8
  2. Sự cần thiết phải nâng cao vai trò của PTCV trong ĐGTHCV tại doanh nghiệp. 11
  2.1 Tầm quan trọng của ĐGTHCV trong doanh nghiệp 11
  2.2 PTCV – cơ sở ĐGTHCV có hiệu quả 12
  2.2.1 PTCV và các kết quả của PTCV 13
  2.2.2 PTCV – cơ sở ĐGTHCV có hiệu quả 15

  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐGTHCV VÀ ỨNG DỤNG PTCV TRONG ĐGTHCV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN – VĨNH PHÚC 18
  1. Tổng quan về công ty 18
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển 18
  1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 21
  1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 21
  1.2.2 Chức năng nhiệm vụ ban lãnh đạo chủ chốt trong công ty 21
  1.2.3 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban đơn vị trong công ty 25
  1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 30
  1.3.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 30
  1.3.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2004 – 2007 32
  1.4 Tình hình sử dụng lao động của công ty 37
  1.4.1 Sự biến động tổng số lao động giai đoạn 2004 – 2007 37
  1.4.2 Đặc điểm lao động của công ty 39
  2. Vai trò của PTCV trong ĐGTHCV tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc 40
  2.1 Tình hình sử dụng các văn bản PTCV trong doanh nghiệp 40
  2.1.1 Nội dung PTCV trong doanh nghiệp 40
  2.1.2 Ứng dụng của văn bản PTCV trong công ty 43
  2.2 Hoạt động ĐGTHCV trong công ty 45
  2.2.1 Hệ thống ĐGTHCV của doanh nghiệp 45
  2.2.2 Kết quả ĐGTHCV 51
  3. Đánh giá việc sử dụng các văn bản PTCV vào ĐGTHCV tại công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc 52
  3.1 Mặt đạt được: 52
  3.2 Mặt hạn chế 53

  CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA PTCV TRONG CÔNG TÁC
  ĐGTHCV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN – VĨNH PHÚC 55
  1. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tiếp theo 55
  1.1 Định hướng phát triển kinh doanh 55
  1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực 55
  2. Biện pháp hoàn thiện ĐGTHCV trên cơ sở nâng cao vai trò của PTCV trong xây dựng hệ thống ĐGTHCV tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc. 56
  2.1 Hoàn thiện PTCV trong doanh nghiệp 56
  2.1.1 Liệt kê và tổng hợp tài liệu liên quan đến các chức danh công việc 56
  2.1.3 Xây dựng bản mô tả công việc và tiêu chuẩn thực hiện công việc 62
  2.1.4 PTCV cho nhân viên KCS 62
  2.2. Xây dựng chương trình ĐGTHCV trên cơ sở sử dụng các kết quả của PTCV 64
  2.2.1 Thu thập thông tin nhằm xây dựng hệ thống ĐGTHCV 64
  2.2.2 Lựa chọn phương pháp đánh giá 66
  2.2.3 Xây dựng tiêu thức trong ĐGTHCV 70
  2.2.4 Tổ chức thực hiện đánh giá theo chu kỳ 71
  2.2.5 Phản hồi kết quả đánh giá cuối mỗi chu kỳ 72
  2.2.6 Mức thưởng cho kết quả đánh giá đạt được 73
  3. Xây dựng phiếu đánh giá thực hiện công việc cho nhân viên KCS 73
  4. Một số kiến nghị với các cấp quản lý về hoạt động quản trị nhân lực nói chung và hoạt động ĐGTHCV nói riêng tại công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc. 77
  KẾT LUẬN 84
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

  LỜI MỞ ĐẦU

  Sự thay đổi của môi trường kinh doanh cùng với sự biến động không ngừng của thị trường lao động hay những thay đổi của pháp luật lao động…đã đặt ra cho nhà quản trị nguồn nhân lực tại mỗi doanh nghiệp nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Mà mục đích cuối cùng trong các hoạt động quản lý nguồn nhân lực như: đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thù lao lao động, quan hệ lao động… đều nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của mỗi nhân viên.
  Có thể nói, trong các hoạt động quản trị nhân lực thì hoạt động đánh giá thực hiện công việc tức là đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên là nhân tố quyết định việc công ty có quản lý nguồn nhân lực thành công hay không, hay nói cách khác, đánh giá thực hiện công việc là chìa khoá, là cơ sở để thực hiện các hoạt động quản trị nhân lực khác trong tổ chức. Để đánh giá thực hiện công việc phát huy được vai trò của nó trong tổ chức thì hệ thống đánh giá được xây dựng phải khoa học, xây dựng trên cơ sở là nội dung chính của mỗi công việc.

  Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc, em đã quan sát, thu thập thông tin và tìm hiểu được những hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong công ty và nhận thấy vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý nguồn nhân lực của công ty là việc sử dụng các kết quả phân tích công việc trong công tác đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty chưa thực sự hiệu quả. Chình vì vậy em chọn : “Nâng cao vai trò của phân tích công việc trong hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc” là đề tài nghiên cứu của mình.

   Mục đích nghiên cứu đề tài:
  Đưa ra cách nhìn tổng quát về công ty và thực trạng hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc
  Trên cơ sở phân tích và đưa ra biện pháp nâng cao vai trò của phân tích công việc trong đánh giá thực hiện công việc tại doanh nghiệp
  Đưa ra những kiến nghị đối với những hoạt động quản trị nhân lực nói chung và hoạt động đánh giá thực hiện công việc nói riêng.
   Phạm vi nghiên cứu: Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc.

   Nội dung nghiên cứu: Nôi dung đề tài gồm 3 chương
  Chương I: Vai trò của phân tích công việc đối với hoạt động đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức.
  Chương II: Phân tích thực trạng ĐGTHCV và ứng dụng PTCV tại công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc
  Chương III: Các biện pháp nâng cao vai trò của PTCV trong công tác ĐGTHCV tại công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Vĩnh Phúc – Phúc Tiến.
   Phương pháp nghiên cứu: Đề tài đã sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau:
  - Phương pháp quan sát, tổng hợp và phân tích số liệu
  - Phương pháp phỏng vấn, điều tra thu thập thông tin
  - Phương pháp thống kê, lịch sử…
  Đề tài của em được hoàn thành dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Tiến sĩ Phạm Thuý Hương cùng với các cô chú trong Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc. Em hy vọng đề tài sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Em rất mong được sự đóng góp để đề tài được hoàn thiện hơn.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. N
  Refback This thread
  12-16-2012, 04:21 PM

Find us on Google+