Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,955
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,290 Xu

  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội

  MỤC LỤC

  ĐẶT VẦN ĐỀ 1
  1. Lời nói đầu 1
  2. Lý do chọn đề tài 1
  3. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của đề tài 2
  3.1. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3.2. Đối tượng nghiên cứu 3
  4. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
  4.1. Phương pháp nghiên cứu 3
  4.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
  5. Bố cục của đề tài 3

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 4
  I. Đại cương về quản trị tài nguyên nhân sự 4
  1. Khái niêm, vai trò và chức năng của quản trị nhân sự 4
  1.1. Khái niệm quản trị nhân sự 4
  1.2. Vai trò của quản trị nhân sự 5
  1.3. Chức năng của quản trị nhân sự 6
  2. Một vài học thuyết về quản trị nhân sự 7
  2.1. Thuyết X: Thuyết con người kinh tế (Taylor, Gant, Ghinbert, Fayol…). 7
  2.2. Thuyết Y: Thuyết con người xã hội (Gregor, Maslow, Likest). 8
  2.3. Thuyết Z: Của các xí nghiệp Nhật Bản. 8
  II. Môi trường quản trị tài nguyên nhân sự 9
  1. Tổng quát về môi trường quản trị tài nguyên nhân sự 9
  1.1. Môi trường theo quan điểm quản trị học 9
  1.2. Môi trường theo quan điểm quản trị nhân sự 10
  2. Môi trường quản trị tài nguyên nhân sự 10
  2.1. Môi trường bên ngoài 10
  2.1.1. Khung cảnh kinh tế 10
  2.1.2. Dân số/Lực lượng lao động 11
  2.1.3. Luật lệ của Nhà nước 11
  2.1.4. Văn hóa xã hội 11
  2.1.5. Đối thủ cạnh tranh 11
  2.1.6. Khoa học kỹ thuật 11
  2.1.7. Khách hàng 11
  2.1.8. Chính quyền/Đoàn thể 12
  2.2. Môi trường bên trong 12
  2.2.1. Sứ mạng/ Mục tiêu của công ty 12
  2.2.2. Chính sách/ Chiến lược của công ty 12
  2.2.3. Bầu không khí văn hóa của công ty 12
  2.2.4. Cổ đông/Công đoàn 13
  3. Xây dựng bầu không khí văn hóa trong doanh nghiệp 13
  3.1. Xây dựng bầu không khí văn hóa doanh nghiệp định hướng viễn cảnh và tin tưởng nhau. 13
  3.2. Xây dựng bầu không khí văn hóa doanh nghiệp mang tính phối hợp 14
  III. Nội dung của quản trị nhân sự 15
  1. Phân tích công việc 15
  1.1. Khái niệm và mục đích của phân tích công việc 15
  1.2. Nội dung của phân tích công việc. 15
  2. Tuyển dụng nhân sự 18
  2.1. Nguồn tuyển dụng 18
  2.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự 19
  3. Đào tạo và phát triển nhân sự 22
  3.1. Đào tạo nhân sự 22
  3.2. Phát triển nhân sự 24
  4. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 26
  4.1. Đánh giá thành tích công tác 26
  4.2. Đãi ngộ nhân sự 28
  4.2.1. Đãi ngộ vật chất 28
  4.2.2. Đãi ngộ tinh thần 30
  IV. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nhân sự và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự. 31
  1. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nhân sự 31
  1.1. Nhân tố môi trường kinh doanh 31
  1.2. Nhân tố con người 33
  1.3. Nhân tố nhà quản trị 34
  2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 34

  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI 36
  I. Khái quát chung về doanh nghiệp 36
  1. Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp 36
  2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 36
  2.1. Chức năng 36
  2.2. Nhiệm vụ 37
  3. Cơ cấu tổ chức của công ty 38
  3.1. Mô hình bộ máy quản trị Doanh nghiệp, chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa chúng 38
  3.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo 40
  3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 40
  3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc Công ty (Xí nghiệp, đội sản xuất, chi nhánh các công trình trực thuộc) 51
  3.2. Mối quan hệ của doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước 52
  3.3. Phương pháp tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và cơ chế quản trị đang được áp dụng trong doanh nghiệp 52
  4. Nghành nghề kinh doanh của công ty 53
  5. Môi trường kinh doanh của công ty 53
  5.1. Vị thế của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh 53
  5.2. Tình hình khách hàng 54
  5.3. Tình hình nhà cung cấp (tài chính, nguyên, nhiên vật liệu …) 54
  5.4. Các đối thủ cạnh tranh 55
  5.5. Điều kiện đường xá; Địa bàn thi công, thời tiết, khí hậu, giá cả… 55
  II. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 56
  III. Phân tích thực trạng tình hình quản trị nhân sự của công ty 57
  1. Thực trạng quản lý nhân sự của công ty 57
  1.1. Cơ cấu nhân sự của công ty 57
  1.1.1. Phân tích cơ cấu lao động theo độ tuổi 57
  1.1.2. Phân tích cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo 58
  1.1.3. Phân tích cơ cấu lao động theo vai trò 58
  1.1.4. Phân tích cơ cấu lao động theo giới tính 59
  1.2. Phân bổ nhân sự tại công ty 59
  2. Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty 62
  2.1. Phân tích tình hình tuyển dụng nhân sự của công ty 62
  2.2. Đánh giá chung về hình thức, tiêu chuẩn và thực hiện chức năng tuyển dụng của công ty: 64
  2.2.1. Hình thức tuyển dụng: 64
  2.2.2. Tiêu chuẩn tuyển dụng 66
  2.2.3. Đánh giá tình hình thực hiện chức năng tuyển dụng 66
  3. Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty 68
  3.1. Đào tạo nhân sự trong công ty 69
  3.2. Phát triển nhân sự trong công ty 72
  4. Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty 72
  4.1. Mục tiêu và căn cứ đãi ngộ tại công ty 72
  4.2. Đãi ngộ vật chất 73
  4.3. Đãi ngộ về tinh thần 75

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI 78
  I. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 78
  1. Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thời gian tới 78
  2. Định hướng công tác quản trị nhân sự và duy trì nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội. 78
  2.1. Sắp xếp lại bộ máy tổ chức. 78
  2.2. Cải thiện chế độ đãi ngộ 79
  2.3. Phát triển nguồn nhân lực 79
  2.4. Bản sắc văn hóa doanh nghiệp 80
  II. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự và duy trì nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội. 80
  1. Hoàn thiện và tối ưu hóa cơ cấu quản lý 80
  2. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực 81
  3. Nâng cao chất lượng phân tích công việc 83
  4. Về tuyển dụng 84
  5. Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 87
  6. Các giải pháp duy trì nguồn nhân lực 89
  6.1. Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả công việc của nhân viên trong công ty 89
  6.2. Hoàn thiện quy chế và chính sách xây dựng tiền lương. 92
  6.2.1. Nguyên tắc xây dựng quy chế trả lương 93
  6.2.2. Trình tự, thủ tục xây dựng quy chế trả lương: 93
  6.2.3. Nội dung của quy chế trả lương 96
  6.3. Xây dựng các quy chế về tiền thưởng, trợ cấp, phụ cấp, phúc lợi xã hội 96
  6.3.1. Chính sách tổ chức các chuyến tham quan nghỉ mát 96
  6.3.2. Chính sách công tác phí 97
  6.3.3. Chính sách khen thưởng 97
  6.3.4. Chính sách chăm sóc sức khỏe 98
  6.3.5. Chính sách phúc lợi khác 98
  6.4. Đãi ngộ phi tài chính 98
  6.4.1. Với bản thân công việc 99
  6.4.2. Khung cảnh công việc 99
  7. Các giải pháp về xây dựng bầu không khí văn hóa trong doanh nghiệp 101
  7.1. Xây dựng quan niệm lấy con người làm gốc. 102
  7.2. Xây dựng quan niệm hướng tới thị trường. 102
  7.3. Xây dựng quan niệm khách hàng là trên hết. 102
  7.4. Tăng cường ý thức đạo đức chung, quan tâm đến an sinh xã hội. 103
  7.5. Xây dựng tinh thần trách nhiệm với xã hội. 103
  7.6. Bồi dưỡng lòng trung thành của cán bộ công nhân viên với công ty. 103
  7.7. Tạo dựng một bầu không khí "gia đình" trong công ty. 104
  III. Đánh giá chung và kiến nghị 104
  IV. Kết luận 107
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. 01-02-2013, 01:54 PM
 2. 12-27-2012, 03:31 PM

Find us on Google+