Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Một số biện pháp nhằm nâng cào hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Cổ Phần Vận Tải và Dịch Vụ

  Lời nói đầu

  Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, con người luôn tham gia vào các loại hoạt động của xã hội trong đó gồm có hoạt động kinh tế. Ta có thể hiểu hoạt động kinh tế là hoạt động tạo ra của cải vật chất cho xã hội, hoạt động này giúp cho con người tồn tại, ngày càng hoàn thiện và ngược lại hoạt động kinh tế chỉ tồn tại khi có con người. Tóm lại, con người có vai trò không thể thiếu trong hoạt động kinh tế, nó quyết định tính chất của hoạt động kinh tế.

  Khi nói đến hoạt động kinh tế tức là đang nói đến một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh tế, và ta không thể nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nó. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, con người đóng vai trò là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó chính vì vậy giải pháp về con người ở trong mỗi doanh nghiệp luôn được đưa nên hàng đầu trong tất cả các biện pháp khác.

  Chính vì vậy nghiên cứu đề tài này nhằm từ đó tìm ra những mặt được và mặt hạn chế của Công tác đào tạo và phát triển ở Công ty Cổ Phần Vận Tải và Dịch Vụ để phát huy hay khắc phục làm cho hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển được nâng cao, từ đó tạo cơ sở mở rộng phát triển sản xuất kinh doang ở của công ty.

  Ngoài ra khi nghiên cứu đề tài này còn để cho thấy được ảnh hưởng của công tác đào tạo và phát triển đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  Đề tài gồm 3 Phần chính:
  Chương 1:Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Cổ Phần Vận Tải và Dịch Vụ.
  Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cào hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Cổ Phần Vận Tải và Dịch Vụ.

  Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực không còn là vấn đề mới mẻ với tất cả các doanh nghiệp. Song để thực hiện có hiệu quả trong điều kiện cạnh tranh gay gắt là vấn đề không phải dễ dàng. Vì vậy trong quá trình hoàn thành đề tài chắc chắn còn nhiều điểm thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp để đề tài mang tính thiết thực hơn. Đồng thời em xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các thầy cô trong khoa Kinh Tế và Quản Lý Nguồn Nhân Lực.Đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của TS. Vũ Thị Mai đã giúp em hoàn thành đề tài này.

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I
  Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
  I>/ Kh¸i niÖm vµ vai trß cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc………….3
  1./ Những khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…………........3
  2./Công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp…………………………...4
  2.1. Mục tiêu của công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp…………...4
  2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp…………………………………… …………………………………..6
  2.3. ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…………………........8
  2.4. Tác dụng và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực……………………...9
  II- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.......................10
  1- Xác định cầu……………………………………… ……………………..10
  2- Xác định mục tiêu và xây dựng chương trình đào tạo và phát triển……..12
  3- Lựa chọn đối tượng đào tạo và phát triển………………………………..13
  4- Lựa chọn những phương pháp đào tạo và phát triển……………………..14
  4.1. Các phương pháp phát triển cán bộ quản trị…………………………...14
  4.2.Các phương pháp đào tạo công nhân kỹ thuật………………………….15
  5- Dự tính chi phí đào tạo……………………………………… …………..16
  6- Đánh giá chương trình đào tạo - hiệu quả công tác đào tạo, và phát triển nguồn nhân lực……………………………………… ……………………..16
  6.1.Quan điểm về hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực..16
  6.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực……………………………………… …………………………….17
  7- Những hoạt động bổ trợ để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực……………………………………… ………………..21
  III- Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp nước ta hiện nay……………………………..22

  CHƯƠNG II
  THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & DỊCH VỤ.
  I., Khái quát hoạt động của công ty Cổ Phần Vận Tải & Dịch Vụ…………24
  1, Quá trình hình thành và phát triển của công ty…………………………24
  2, Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty……………………..26
  2.2 Các lĩnh vực kinh doanh của công ty ………………………………..26
  2.3 Tổ chức sản xuất…………………………………… ……………….26
  2.4 Trang bị kỹ thuật…………………………………… ……………….27
  3, Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty Cổ Phần Vận Tải và Dịch Vụ……………………………………… …………………..28
  3.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh……………………………………… ….28
  3.2 Bộ máy tổ chức quản lý……………………………………… ……..29
  4, Cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ lao động………………………………32
  4.1, Cơ cấu lao động của công ty:……………………………………… 32
  4.2, Đặc điểm của đội ngũ lao động trong công ty………………………..34
  5, Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một số năm gần đây….34
  II., Phân tích thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Cổ Phần Vận Tải & Dịch Vụ …………………………………….37
  1,Nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực………………………….37
  2, Về giáo trình và đồ dùng phục vụ cho giảng dạy………………………38
  3,Hình thức đào tạo và phát triển…………………………………… …38
  4,Tổ chức và quản lý công tác đào tạo……………………………………40
  5, Nguồn kinh phí cho đào tạo……………………………………… ……41
  6, Tiến hành đào tạo……………………………………… ………………42
  III., Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ Phần vận Tải và Dịch Vụ………………………………………4 2
  1., Thành tích đạt được…………………………………… ………………..42
  2., Các hạn chế và nguyên nhân ………………………………………….. .43
  CHƯƠNG III
  MỘT SÈ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
  I- Cơ sở định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…………………45
  1- Mục tiêu và chiến lược sản xuất kinh doanh…………………………….45
  2- Hoàn thiện việc xác định cầu và cơ cấu tổ chức…………………………46
  3- Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vận Tải và Dịch Vụ……………………….............48
  3.1. Mở rộng và đổi mới công tác tuyển chọn và đào tạo lao động………....48
  3.2.Thường xuyên phân loại lao động để có chương trình đào tạo thích hợp……………………………………… …………………………………..51
  3.3. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực…………………53
  3.4. Sử dụng các biện pháp hữu hiệu trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực……………………………………… ………………………55
  3.5. Tổ chức lại bộ phận làm công tác đào tạo và phát triển…………………57
  KẾT LUẬN…………………………………… ………………..59
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+