Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  546
  Tài liệu đã gửi
  541
  Tài liệu được mua
  4,960
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,002
  Tài khoản hiện có
  15,390 Xu

  Hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ sỹ quan, thuyền viên tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

  MỤC LỤC
  ---***---
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 3
  1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 3
  1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 6
  1.2.1. Hội đồng quản trị 8
  1.2.2. Ban Kiểm soát 9
  1.2.3. Tổng giám đốc 9
  1.2.4. Các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 9
  1.2.5. Các ban chuyên môn, nghiệp vụ 9
  1.2.6. Các công ty con 11
  1.2.7. Các công ty liên kết 11
  1.3. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 12
  1.3.1. Kết quả đạt được về sản xuất kinh doanh 12
  1.3.1.1. Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh 12
  1.3.1.2. Chỉ tiêu về tài chính 13
  1.3.2. Về đầu tư 16
  1.3.2.1. Đầu tư phát triển năng lực vận tải biển 16
  1.3.2.2. Các dự án khác 16
  1.3.3. Về bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước 17
  1.3.4. Về thực hiện các nhiệm vụ xã hội 17
  1.3.5. Đa dạng hóa ngành nghề 17
  1.3.6. Về công tác đào tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật 18
  1.4. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SỸ QUAN, THUYỀN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 18
  1.4.1. Thị trường lao động ngành hàng hải 18
  1.4.2. Quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới 20
  1.4.3. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành 21
  1.4.4. Đặc điểm công việc của sỹ quan, thuyền viên 23
  1.4.5. Đặc điểm các trường đào tạo hàng hải ở Việt Nam 24
  1.4.6. Thực trạng và nhu cầu cầu đầu tư phát triển đội tàu của Tổng công ty 26

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SỸ QUAN, THUYỀN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 35
  2.1. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ SỸ QUAN, THUYỀN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 35
  2.1.1. Đánh giá theo số lượng 35
  2.1.2. Đánh giá theo chất lượng 37
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SỸ QUAN, THUYỀN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 42
  2.2.1. Kết quả thực hiện công tác đào tạo tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 42
  2.2.2. Thực trạng hoạt động đào tạo sỹ quan, thuyền viên tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 45
  2.2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo 45
  2.2.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo 47
  2.2.2.3. Xác định đối tượng đào tạo 47
  2.2.2.4. Xác định chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 50
  2.2.2.5. Chi phí đào tạo 56
  2.2.2.6. Công tác đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo 58
  2.3. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT QUY TRÌNH ĐÀO TẠO SỸ QUAN, THUYỀN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 58
  2.3.1. Ưu điểm 58
  2.3.2. Nhược điểm 60
  2.3.3. Nguyên nhân 62
  2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan 62
  2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan 63

  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SỸ QUAN, THUYỀN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 64
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 64
  3.1.1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh 64
  3.1.2. Đầu tư phát triển đội tàu 65
  3.1.3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 65
  3.1.4. Công tác và nhiệm vụ khác 66
  3.1.4.1. Đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ hàng hải 66
  3.1.4.2. Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh 67
  3.1.4.3. Phát triển nguồn nhân lực 67
  3.2. ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO SỸ QUAN, THUYỀN VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 67
  3.2.1. Quan điểm, mục tiêu đào tạo sỹ quan, thuyền viên 67
  3.2.2. Kế hoạch thực hiện 67
  3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SỸ QUAN, THUYỀN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 69
  3.3.1. Xác định chính xác nhu cầu đào tạo 69
  3.3.3. Lên kế hoạch xây dựng và lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp,chú trọng đến công tác đổi mới nội dung đào tạo, mở rộng chương trình đào tạo 71
  3.3.4. Tăng thêm và sử dụng hợp lý chi phí cho hoạt động đào tạo 74
  3.3.5. Thực hiện công tác đánh giá hoạt động đào tạo một cách khoa học 76
  3.3.2. Nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải đào tạo sỹ quan, thuyền viên 78
  3.3.6. Một số giải pháp khác 80
  3.3.6.1. Sử dụng hợp lý sau đào tạo 80
  3.3.6.2. Đào tạo gắn với khuyến khích lao động 81
  3.3.6.3. Phát triển các cơ sở đào tạo hàng hải hiện có trong Tổng công ty và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các cơ sở đào tạo hàng hải bên ngoài 82
  3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SỸ QUAN, THUYỀN VIÊN TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 83

  LỜI MỞ ĐẦU
  ---***---
  Đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Tuy nhiên, “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. (Hội nghị Trung Ương 2 khóa VIII) vì chỉ có giáo dục và đào tạo mới đảm đương được nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
  Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật công nghệ đã, đang và sẽ tác động rất lớn đến mọi ngành nghề, lĩnh vực, mọi công ty của tất cả các quốc gia. Với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nói riêng, lợi thế ở một quốc gia có hơn 3.260 km bờ biển và khoảng 1.000.000 km2 vùng đặc quyền kinh tế cộng thêm việc có một đội thuyền bộ mạnh đang đặt Tổng công ty đứng trước nhiều vận hội lớn để có những bước phát triển nhảy vọt. Thực tế nhiều năm đầu tư đổi mới, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã chứng minh được năng lực của mình. Cụ thể hàng hoá xuất nhập khẩu thông qua cảng biển, cơ sở hạ tầng và đội tàu của Tổng công ty ngày càng được nâng cao, yêu cầu xuất khẩu thuyền viên ngày càng lớn. Ngân sách của Tổng công ty đóng góp cho Nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước và các hoạt động luôn giữ được thế ổn định và phát triển.

  Với dự báo về đà tăng trưởng của nền kinh tế trên mọi lĩnh vực trong những năm sắp tới, đặc biệt là sau khi nền kinh tế thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng, đòi hỏi Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phải tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư nâng cao năng lực vận tải biển, đặc biệt là đầu tư đội tàu. Song song với việc đẩy mạnh đầu tư, Tổng công ty cũng cần hoàn thiện công tác đào tạo đặc biệt là đội ngũ sỹ quan, thuyền viên để làm sao vừa cung cấp đủ sỹ quan, thuyền viên làm việc cho đội tàu của Tổng công ty và phục vụ xuất khẩu vừa đảm bảo chất lượng của đội ngũ này. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước, với xu thế phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Nhận thức rõ tầm quan trọng của các vấn đề đào tạo sỹ quan, thuyền viên và xuất phát từ thực tiễn khách quan về nhu cầu đối với nguồn nhân lực này của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ sỹ quan, thuyền viên tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình nhằm nghiên cứu rõ hơn thực trạng đội ngũ sỹ quan, thuyền viên của Tổng công ty và công tác đào tạo trong những năm qua từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp giúp công tác đào tạo được hoàn thiện hơn góp phần nâng cao trình độ đội ngũ sỹ quan, thuyền viên để Tổng công ty có thể thực hiện các kế hoạch đã đặt ra trở thành một tập đoàn hàng hải mạnh trong khu vực và vươn ra cả thế giới.

  Về kết cấu chuyên đề được bố cục thành 3 chương:
  Chương 1: Giới thiệu chung về Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
  Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo đội ngũ sỹ quan, thuyền viên tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ sỹ quan, thuyền viên tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  01-06-2013, 04:33 PM

Find us on Google+