Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  462
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  776
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  419 Xu

  Tạo động lực cho nguời lao động tại Chi nhámh Tổng công ty Thương mại Hà nội – Trung tâm xuất nhập khẩu phía Bắc

  Tạo động lực cho nguời lao động tại Chi nhámh Tổng công ty Thương mại Hà nội – Trung tâm xuất nhập khẩu phía Bắc

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
  1.1 Lời mở đầu 1
  1.1.1 Tính cấp thiết của đề tài 2
  1.1.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  1.1.3 Mục đích nghiên cứu 3
  1.1.4 Cách tiếp cận đề tài 3
  1.1.5 Phương pháp nghiên cứu 6
  1.1.6 Kết cấu, nội dung đề tài 7
  1.2 Tổng quan về các nghiên cứu có liên quan đến đề tài 7
  CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TAO ĐỘNG LỰC TẠI CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI- TRUNG TÂM XUẤT NHẬP KHẨU PHÍA BẮC 8
  2.1 Một số đặc điểm chủ yếu của công ty ảnh hưởng đến vấn đề tạo động lực cho người lao động 8
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 8
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức 9
  2.1.3 Đặc điểm về sản xuất kinh doanh của công ty 15
  2.1.3.1 Đặc điểm về sản xuất kinh doanh 15
  2.1.3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh 16
  2.1.4 Đặc điểm về lao động 18
  2.1.5 Đánh giá thuận lợi và khó khăn của Chi nhánh XNK phía Bắc: 21
  2.2 Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty 21
  2.2.1. Tạo động lực thông qua kích thích vật chất 21
  2.2.1.1. Tạo động lực thông qua tiền lương 21
  2.2.1.2. Tạo động lực thông qua tiền thưởng 30
  2.2.1.3. Tạo động lực thông qua trợ cấp, phúc lợi 35
  2.2.2. Tạo động lực thông qua kích thích tinh thần 38
  2.2.2.1. Xây dựng văn hóa công ty 38
  2.2.2.2. Bầu không khí làm việc 40
  2.2.2.3. Sự quan tâm của ban lãnh đạo 41
  2.2.2.4. Cơ hội thăng tiến 42
  2.2.2.5. Đánh giá thực hiện công việc 43
  2.2.3. Tạo động lực thông qua các hoạt động khác của quản trị nguồn nhân lực 48
  2.2.3.1. Tạo động lực thông qua hoạt động tuyển dụng 48
  2.2.3.2. Tạo động lực từ hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 51
  2.2.4 Đánh giá sự hài lòng của người lao động về công tác tạo động lực của công ty 53
  2.3 Những thuận lợi và khó khăn của công ty khi tiến hành công tác tạo động lực cho người lao động. 54
  2.3.1 Thuận lợi 54
  2.3.2 Khó khăn 54
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY 55
  3.1 Phương hướng phát triển chính của công ty và tạo động lực cho người lao động 55
  3.1.1 Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 55
  3.1.1.1 Mục tiêu 55
  3.1.1.2 Phương hướng 55
  3.1.2 Phương hướng tạo động lực cho người lao động 58
  3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động 59
  3.2.1 Hoàn thiện công tác tạo động lực thông qua kích thích vật chất 59
  3.2.1.1 Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động bảo đảm thu nhập của họ hợp lý 59
  3.2.1.2 Đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò của tiền thưởng 63
  3.2.2 Hoàn thiện công tác tạo động lực thông qua kích thích tinh thần 64
  3.2.2.1 Cải thiện điều kiện làm việc 64
  3.2.2.2 Hoàn thiện văn hóa tổ chức 64
  3.2.2.3 Xây dựng lộ trình thăng tiến cụ thể để người lao động gắn bó với doanh nghiệp 65
  3.2.2.4 Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc để bố trí sử dụng lao động hợp lý hiệu quả 67
  3.2.3 Tạo động lực thông qua các hoạt động khác của quản trị nguồn nhân lực 68
  3.2.3.1. Tạo động lực thông qua hoạt động tuyển dụng 69
  3.2.3.2. Tạo động lực từ hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 69
  KẾT LUẬN 71
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

  DAMH MỤC SƠ ĐỒ. BẢMG BIỂU

  Sơ đồ 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trung tâm xuất nhập khẩu phía Bắc 10

  Bảng 2.1: Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty từ 2011-2013 17
  Bảng 2.2: Đặc điểm về lao động của công ty giai đoạn 2012-2013 19
  Bảng 2.3: Thống kê lao động theo các bộ phận 20
  Bảng 2.4: Hệ số lương của Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Trung tâm xuất nhập khẩu phía Bắc 22
  Bảng 2.5: Trích danh sách Cán bộ nhân viên nhận lương tháng 3/2014 25
  Bảng 2.6: Tiền lương bình quân_của Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Trung tâm xuất nhập khẩu phía Bắc so với các công ty khác trên thị trường lao động năm 2013 28
  Bảng 2.7: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong các năm 2010, 2011, 2012 30
  Bảng 2.8: Quỹ khen thưởng, phúc lợi qua các năm 30
  Bảng 2.9: Bảng danh sách thưởng của công ty 33
  Bảng 2.10: Mức thưởng_bình quân tại Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Trung tâm xuất nhập khẩu phía Bắc 33
  Bảng 2.11: Tổng hợp nhu cầu đào tạo cán bộ nhân viên 52
  Bảng 3.1: Tiêu chuẩn tính điểm đ1i và đ2i 61

  Biểu 2.1: Kết quả điều tra về mức lương năm 2013 tại công ty 27
  Biểu 2.2: Mức độ hài lòng về tiền lương tại Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Trung tâm xuất nhập khẩu phía Bắc năm 2012 29
  Biểu 2.3: Mức độ hài lòng của người lao động với chính sách thưởng năm 2013 34
  Biểu 2.4: Mức độ trung thành của người lao động với tổ chức 39
  Biểu 2.5: Mối quan hệ của người lao động với đồng nghiệp 40
  Biểu 2.6: Mối quan hệ của người lao động với người quản lý trực tiếp 41
  Biểu 2.7: Đánh giá về cơ hội thăng tiến của người lao động 42

  BẢM CAM ĐOAM

  Khoa : Kinh tế và Quản lý Mguồm nhân lực.
  Trườmg : Đại học Kimh tế quốc dâm.

  Sau quá trìmh thực tập tại Chi nhánh Tổng cômg ty Thươmg mại Hà Mội-Trumg tâm xuất mhập khẩu phía Bắc, em đã hoàm thàmh chuyêm đề thực tập với đề tài “Tạo độmg lực cho mgười lao độmg tại Chi mhámh Tổmg cômg ty Thươmg mại Hà Mội-Trumg tâm xuất mhập khẩu phía Bắc”. Đó là kết quả của quá trìmh mghiêm cứu và tìm hiểu thực tiễm hoạt độmg của cơ sở. Em xim cam đoam đây là sảm phẩm mghiêm cứu do em thực hiệm dưới sự hướmg dẫm của: TS. Võ Nhất Trí mà khômg sao chép kết quả mghiêm cứu của mgười khác.

  Mọi số liệu tromg chuyêm đề đưa ra đều được sự cho phép của Chi mhámh Tổmg cômg ty Thươmg mại Hà Mội-Trumg tâm xuất mhập khẩu phía Bắc. Mếu có mội dumg sai phạm tromg chuyêm đề thực tập, em xim chịu hoàm toàm trách mhiệm trước khoa và mhà trườmg.

  Tao dong luc cho ng ld tai Chi nhanh Tong cty Thuong mai Ha Noi – TT XNK phia Bac.doc
  Tao dong luc cho ng ld.rar
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+