Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  290
  Tài liệu đã gửi
  288
  Tài liệu được mua
  971
  Tài liệu đã mua
  1
  Mã số thành viên
  32,019
  Tài khoản hiện có
  412 Xu

  Đánh giá công tác tạo động lực cho cán bộ nhân viên ở chi nhánh NHNN&PTNT Láng Hạ

  LỜI MỞ ĐẦU

  Như ta đã biết, nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trong, quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp cũng như khả năng cạnh tranh sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường.Vai trò của nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao, nó không chỉ là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất mà còn là yếu tố để sử dụng các nguồn lực còn lại. Việc tạo động lực lao động là hết sức quan trong vì chỉ khi nào người lao động có động lực làm việc thì lao động mới có hiệu quả, mới đóng góp cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

  Qua quá trình thực tập tại phòng hành chính nhân sự NHNN&PTNT Láng Hạ, em đã tìm hiểu được các hoạt động về quản trị nhân sự mà đặc biệt là về công tác tạo động lực cho cán bộ nhân viên, em đã chọn đề tài: “Đánh giá công tác tạo động lực cho cán bộ nhân viên ở chi nhánh NHNN&PTNT Láng Hạ”. Nhằm đánh giá những mặt tốt xấu của công tác này, để từ đó rút ra kinh nghiệm quý báu cho bản thân và có thể đưa ra giải pháp giúp chi nhánh hoàn thiện hơn nữa công tác tạo động lực lao động cho cán bộ nhân viên ở chi nhánh.

  Phạm vi nghiên cứu: bao gồm tất cả cán bộ nhấn viên tại chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ.
  Đối tượng nghiên cứu: Công tác tạo động lực lao động.
  Phương pháp nghiên cứu: Từ cơ sở lý thuyết được tìm hiểu thông qua quá trình học tập và nghiên cứu đưa ra khảo sát bằng phiếu điều tra, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh số liệu.

  Kết cấu của đề tài ngoài phần lời mở đầu và kêt luận bao gồm 3 phần:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động trong tổ chức.
  Chương 2: Phân tích thực trạng về công tác tạo động lực cho cán bộ nhân viên ở chi nhánh NHNN&PTNT Láng Hạ.
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ nhân viên tại chi nhánh NHNN&PTNT Láng Hạ.

  MỤC LỤC
  TRANG
  BẢN THẢO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP 1
  LỜI MỞ ĐẦU 2

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC 3
  1.Động lực của người lao động. 3
  2. Sự cần thiết phải tạo nâng cao hiệu quả của công tác tạo động lực cho người lao động 4
  2.1 Lợi ích của việc tạo động lực lao động . 4
  2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tạo động lực cho người lao động. 4
  3.Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực của người lao động. 5
  3.1 Nhóm nhân tố thuộc về người lao động. 5
  3.2. Nhóm nhân tố về công việc: 6
  3.3. Nhóm nhân tố thuộc về tổ chức: 7
  4. Một số học thuyết về tạo động lực cho người lao động. 8
  4.1.Học thuyết nhu cầu của Maslow: 8
  4.2 Học thuyết kỳ vọng của VictorVroom: 9
  4.3. Học thuyết về nhóm hai yếu tố của Herzberg: 10
  4.4 Học thuyết về sự công bằng của J.stacy Adams: 10
  5.Các phương hướng tạo động lực trong lao động: 10
  5.1. Xác định nhiệm vụ và chuẩn mực thực hiện công việc cho nhân viên. 11
  5.2 Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ. 11
  5.3. Kích thích lao động bằng các hoạt động QTNL khác 12

  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN Ở NHNN&PTNT VIỆT NAM 14
  CHI NHÁNH LÁNG HẠ 14
  1. Tổng quan về chi nhánh NHNN&PTNT Láng Hạ. 14
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 14
  1.2. Cơ cấu tổ chức. 15
  1.2.1 sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh. 15
  1.2.2 Chức năng nhiệm vụ cua các phòng ban. 16
  1.2.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của chi nhánh: 20
  1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh trong những năm gần đây(2006-2008). 20
  1.3.1. Công tác nguồn vốn 20
  1.3.2 công tác tín dụng. 22
  1.3.3 Hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ 23
  1.4. Đặc điểm lao động của chi nhánh. 23
  2. Thực trạng công tác tạo động lực và động lực của cán bộ công nhân viên công tác ở chi nhánh. 25
  2.1. Phân tích công việc và động lực lao động. 25
  2.2. Đánh giá thực hiện công việc và động lực lao động. 26
  2.3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực và động lực lao động. 28
  2.4. Thù lao và động lực lao động. 30
  2.4.1. Quy chế trả lương của chi nhánh: 30
  2.4.2. Tiền thưởng. 31
  2.4.3. Phúc lợi và các loại dịch vụ khác: 33
  2.5. Đánh giá chung công tác tạo động lực tại chi nhánh. 33
  2.5.1. Những mặt đạt được. 33
  2.5.2 Những nguyên nhân hạn chế động lực cho người lao động. 34

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH NHNN&PTNT LÁNG HẠ 36
  1. Phương hướng và kế hoạch phát triển của chi nhánh. 36
  2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho cán bộ nhân viên tại chi nhánh. 37
  2.1. Giải pháp khuyến khích về vật chất. 37
  2.1.1.Tăng tính hợp lý của tiền lương: Sử dụng một số chính sách hợp lý như khoán lương, xếp loại. 37
  2.1.2. Tiền thưởng: 37
  2.1.3. Phúc lợi và các loại dịch vụ khác 38
  2.2. Các giải pháp về khuyến khích tinh thần cho nhân viên. 38
  2.2.1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc. 38
  2.2.2. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển. 39
  2.2.3. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc. 40
  2.2.4 Bố trí và sắp xếp công việc. 40
  2.3. Các giải pháp khác. 41
  KẾT LUẬN 42
  MẪU PHIẾU KHẢO SÁT 43
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 47
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+