Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại CTCP Đầu tư phát triển và sản xuất Đại Dương

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 5
  1. Lý do chọn đề tài 5
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 7
  3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 7
  3.1. Mục tiêu nghiên cứu 7
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 8
  4. Phạm vi nghiên cứu 8
  5. Mẫu khảo sát 8
  6. Vấn đề nghiên cứu 8
  7. Giả thuyết nghiên cứu 8
  8. Phương pháp nghiên cứu 8
  9. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp 9
  PHẦN NỘI DUNG 9
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG 9
  1.1. Một số vấn đề lý luận về tiền lương 9
  1.1.1. Khái niệm và bản chất của tiền lương 9
  1.1.2. Khái niệm và bản chất của tổ chức tiền lương 12
  1.1.3. Nội dung của tổ chức tiền lương 12
  1.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 15
  1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tiền lương của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 17
  1.1.6. Các hình thức trả lương 21
  1.2. Một số vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa đánh giá thực hiện công việc và công tác tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp 23
  1.2.1 Khái niệm đánh giá thực hiện công việc 24
  1.2.2. Ý nghĩa của đánh giá thực hiện công việc với tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp 24
  1.2.3. Trình tự đánh giá thực hiện công việc 26
  1.3. Mối quan hệ giữa tiền lương và kết quả thực hiện công việc 27
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT ĐẠI DƯƠNG 30
  2.1. Khái quát chung về Công ty 30
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 30
  2.1.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty 32
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 32
  2.1.4. Cơ cấu nguồn nhân lực 35
  2.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh 36
  2.2. Một số đặc điểm chủ yếu của Công ty có ảnh hưởng đến công tác tổ chức tiền lương 37
  2.2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 37
  2.2.2. Đặc điểm lao động 38
  2.2.3. Nhận thức, quan điểm của doanh nghiệp về tiền lương. 39
  2.3. Thực trạng công tác trả lương tại CTCP Đầu tư phát triển và sản xuất Đại Dương 40
  2.3.1. Tổ chức bộ máy làm công tác trả lương tại doanh nghiệp. 40
  2.3.2. Thực trạng các quy định và việc thực hiện các quy định về tiền lương của Công ty 41
  2.3.2.1 Quỹ lương 41
  2.3.2.2. Tiền lương tối thiểu áp dụng tại Công ty 43
  2.3.2.3. Hệ thống thang, bảng lương và chế độ nâng bậc lương 44
  2.3.2.4. Các phương án trả lương 48
  2.3.2.5. Các hình thức trả lương 49
  2.3.2.6. Các chế độ phụ cấp, trợ cấp và các chế độ thưởng, phạt tại Công ty 55
  2.3.2.7. Cách thức trả lương 58
  2.3.2.8. Kế hoạch thay đổi cách tính mức tiền lương tháng 59
  2.3.2.9. Một số chỉ tiêu đánh giá công tác tổ chức tiền lương tại công ty 61
  b) Thu nhập của người lao động 62
  2.4. Đánh giá công tác trả lương tại Công ty Cổ phẩn đầu tư và phát triển Đại Dương 65
  2.4.1. Những ưu điểm đã đạt được 65
  2.4.2. Những tồn tại cơ bản 67
   Chưa thực hiện vấn đề thương lượng về tiền lương 71
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT ĐẠI DƯƠNG 71
  3.1. Nhóm giải pháp xây dựng và hoàn thiện quy chế trả lương 71
  3.2. Nhóm các giải pháp hoàn thiện về đánh giá hiệu quả thực hiện công việc. 79
  KẾT LUẬN 80
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
  PHỤ LỤC 1 83
  PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 83
  PHỤ LỤC 2 86
  BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 86

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang ngày càng mở rộng và phát triển không ngừng kéo theo sự thay đổi về hoạt động quản lý. Việc tận dụng hiệu quả khả năng làm việc của người lao động là vấn đề mà những nhà quản lý phải quan tâm. Một động lực quan trọng thúc đẩy người lao động làm việc chính là lợi ích được thể hiện ở mức lương, thưởng và các phúc lợi xã hội mà họ được hưởng. Cho nên có thể nói ở bất kỳ giai đoạn nào, doanh nghiệp nào thì vấn đề tiền lương luôn là một vấn đề sống còn đối với người lao động và là vấn đề cần quan tâm đối với những người làm công tác tổ chức và quản lý.

  Tiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm bởi ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn của nó. Đối với người lao động, tiền lương là nguồn thu nhập quan trọng nhất giúp họ đảm bảo được cuộc sống, đối với mỗi doanh nghiệp thì tiền lương là một phần không nhỏ của chi phí sản xuất kinh doanh và đối với nền kinh tế đất nước thì tiền lương là sự cụ thể hóa quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động trong xã hội sáng tạo ra. Để tiền lương thực sự là đòn bẩy tăng hiệu quả lao động thì vấn đề đặt ra với mỗi doanh nghiệp là nên áp dụng trả lương như thế nào cho phù hợp với tính chất, đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị mình nhằm phát huy tối đa tính kích thích của tiền lương đối với người lao động và đảm bảo tốt mối quan hệ lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà nước và người lao động. Do vậy, việc áp dụng các biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp có vị trí hết sức quan trọng.

  CTCP Đầu tư phát triển và sản xuất Đại Dương được thành lập chưa lâu, song trên cơ sở nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác trả lương với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mình ban lãnh đạo công ty khá quan tâm đến việc nghiên cứu, đổi mới những quy định về tiền lương sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và vận dụng nó như một phương tiện kích thích người lao động làm việc hiệu quả đề tăng lợi nhuận cho công ty và cũng để tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.

  Xuất phát từ cơ sở lý luận về tiền lương, tiền công, từ một số vấn đề còn tồn tại trong công tác trả lương tại CTCP Đầu tư phát triển và sản xuất Đại Dương kết hợp với các môn chuyên ngành quản lý nhân lực tôi quyết định chọn chuyên đề Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại CTCP Đầu tư phát triển và sản xuất Đại Dương làm chuyên đề nghiên cứu.

  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
  Công tác tổ chức tiền lương có vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp. Nếu thực hiện tốt công tác này, tiền lương sẽ trở thành động lực kích thích khả năng lao động sáng tạo của lực lượng lao động và phản ánh tính tích cực, tiến bộ của xã hội. Vì lý do đó mà công tác tổ chức tiền lương nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp.

  Tại các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước thì tổ chức tiền lương được hướng dẫn thực hiện thông qua một số văn bản như: Nghị định 205 của Chính Phủ ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2004, Quyết định số 59 của Thủ tướng ban hành ngày 23 tháng 3 năm 2005, Nghị định số 94 của Chính Phủ ban hành ngày 07 tháng 09 năm 2006…thể hiện sự quan tâm của Nhà nước tới việc trả lương nhằm kích thích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực Nhà nước hoàn thành công việc đạt hiệu quả cao.

  Một số công trình của nhiều nhà nghiên cứu về tiền lương như “Quản trị nguồn nhân lực” - PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân đề cập đến thù lao lao động là một nội dung quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực. PGS.TS Nguyễn Tiệp và TS Lê Thanh Hà trong “Giáo trình Tiền lương – Tiền công” đề cập đến những kiến thức cơ bản về tiền lương và tổ chức quản lý tiền lương trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các khu vực, lĩnh vực kinh tế xã hội.

  3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
  3.1. Mục tiêu nghiên cứu
  Về lý thuyết: Hệ thống hóa kiến thức về tiền lương
  Về thực tiễn: Áp dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá công tác tổ chức tiền lương tại CTCP Đầu tư phát triển và sản xuất Đại Dương nhằm phát hiện những ưu điểm cũng như các vấn đề còn tồn tại đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại đó nhằm hoàn thiện tổ chức tiền lương tại công ty.
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về tiền lương, tiền công.
  - Phân tích thực trạng công tác tổ chức tiền lương tại CTCP Đầu tư phát triển và sản xuất Đại Dương.
  - Đánh giá những ưu điểm, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó .
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức tiền lương tại công ty.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  Về không gian: CTCP Đầu tư phát triển và sản xuất Đại Dương
  Về thời gian: Năm 2007 – tháng 4/2010.
  5. Mẫu khảo sát
  CTCP Đầu tư phát triển và sản xuất Đại Dương.
  6. Vấn đề nghiên cứu
  Hoàn thiện tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp bằng những giải pháp nào?
  7. Giả thuyết nghiên cứu
  Hoàn thiện công tác trả lương trong doanh nghiệp bằng một số nhóm giải pháp sau:
  - Nhóm giải pháp xây dựng và hoàn thiện quy chế trả lương
  - Nhóm các giải pháp hoàn thiện về đánh giá hiệu quả thực hiện công việc.
  8. Phương pháp nghiên cứu
  - Phươn pháp nghiên cứu tài liệu
  - Phương pháp thống kê
  - Phương pháp khảo sát
  - Phương pháp phỏng vấn, điều tra bằng bảng hỏi
  - Phương pháp phân tích, tổng hợp
  9. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
  Khóa luận gồm 3 phần:
  - Phần 1: Mở đầu
  - Phần 2: Nội dung gồm 3 chương
  Chương 1: Cơ sỏ lý luận về công tác tổ chức tiền lương
  Chương 2: Thực trạng tổ chức tiền lương cho người lao động tại CTCP Đầu tư phát triển và sản xuất Đại Dương
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại CTCP Đầu tư phát triển và sản xuất Đại Dương
  - Phần 3: Kết luận
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 12-19-2012, 12:30 PM

Find us on Google+