Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  462
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  753
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  200 Xu

  Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương tại công ty Cơ điện Công trình Hà Nội

  LỜI NÓI ĐẦU

  Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển dịch cơ cấu theo yêu cầu của nền kinh tế hiện đại và phát triển, giao lưu buôn bán với các nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế định hướng XHCN nên có sự quản lý của Đảng và Nhà nước.

  Quản trị doanh nghiệp cung cấp các cơ sở lý luận cho các nhà quản lý để quản lý tốt các đơn vị của mình sao cho có hiệu quả và đạt được các mục tiêu đã đề ra. Nhưng để đạt được các mục tiêu đó thì trước hết nhà quản trị phải lắm rõ tình hình, thực trạng, khả năng của doanh nghiệp mình từ đó đưa ra các đối sách phù hợp.
  Quản lý tiền lương là vấn đề hết sức nhạy cảm và tế nhị, nó đòi hỏi các cấp quản trị phải sử dụng công cụ tiền lương như thế nào để sao cho đánh giá đúng năng khả năng và hiểu quả do sức lao động của người lao động bỏ ra. Đối với chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất, song không thể tìm cách giảm tiền lương mà phải quản lý tiền lương một cách hợp lý để đạt được mục tiêu lợi nhuận.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này trong thời gian thực tập tại Công ty Cơ điện Công trình Hà Nội em đã chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương tại công ty Cơ điện Công trình Hà Nội “.

  Nội dung chuyên đề gồm các phần sau:
  Phần thứ nhất : Lý luận chung về tiền lương và công tác quản lý tiền lương
  Phần thứ hai : Thực trạng quản lý tiền lương ở công ty cơ điện công trình hà nội
  Phần thứ ba : Các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương ở công ty cơ điện công trình hà nội

  MỤC LỤC
  Trang

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  PHẦN THỨ NHẤT :LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG 3
  1. TIỀN LƯƠNG 3
  1.1 Các khái niệm 3
  1.1.1 Tiền lương 3
  1.1.2 Tiền lương tối thiểu 3
  1.1.3 Tiền lương danh nghĩa 3
  1.2 Bản chất tiền lương 4
  1.2.1 Về mặt kinh tế 4
  1.2.2 Về mặt xã hội 4
  1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 5
  1.3.1 Bản thân công việc 6
  1.3.2 Thị trường lao động 6
  1.3.3 Bản thân nhân viên 7
  1.3.4 Môi trường Công ty 8
  1.4 Ý nghĩa của tiền lương 9
  2. CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG 10
  2.1 Các chế độ chính sách tiền lương của Nhà nước ta hiện nay 10
  2.1.1 Chế độ tiền lương cấp bậc 10
  2.1.1.1 Thang lương 10
  2.1.1.2 Mức lương 10
  2.1.1.3 Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật 11
  2.1.2 Chế độ tiền lương chức vụ 11
  2.2 Các khoản phụ trợ và thu nhập khác 11
  2.2.1 Phụ cấp khu vực 11
  2.2.2 Phụ cấp độc hại nguy hiểm 12
  2.2.3 Phụ cấp trách nhiệm 12
  2.2.4 Phụ cấp làm đêm 12
  2.2.5 Phụ cấp thu hót 12
  2.2.6 Phụ cấp đắt đỏ 12
  2.2.7 Phụ cấp lưu động 12
  2.2.8 Phu trội 12
  2.3 Các hình thức trả lương 13
  2.3.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm 15
  2.3.1.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 15
  2.3.1.2 Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể 16
  2.3.1.3 Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp 16
  2.3.1.4 Trả lương theo sản phẩm có thưởng 17
  2.3.1.5 Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến 18
  2.3.1.6 Chế độ trả lương khoán 19
  2.4 Hình thức trả lương theo thời gian 20
  2.4.1 Chế độ trả lương theo thời gian đơn giản 20
  2.4.2 Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng 21
  3. LẬP KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 21
  3.1 Quỹ lương và thành phần quỹ lương 21
  3.2 Những yêu cầu và nguyên tắc khi trả công cho người lao động 24
  3.3 Lập kế hoạch quỹ lương 24
  PHẦN THỨ HAI : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH HÀ NỘI 27
  1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH HÀ NỘI 27
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển 27
  1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty 28
  1.3 Các đơn vị thành viên 28
  1.4 Đặc điểm về bộ máy quản lý 29
  1.5 Đặc điểm về nguồn nhân lực 30
  1.6 Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh 37
  1.7 Đặc điểm về cơ cấu tài sản, nguồn vốn của công ty 38
  2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH HÀ NỘI 41
  2.1 Sự hình thành quỹ lương và cơ chế quản lý quỹ lương của Công ty 41
  2.2 Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương ở Công ty 46
  2.2.1 Đơn giá tiền lương 46
  2.2.2 Phương pháp xác định đơn giá tiền lương 48
  2.3 Các hình thức trả lương và thanh toán lương ở Công ty Cơ điện Công trình Hà Nội 53
  3. MỘT SỐ NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH HÀ NỘI 57
  3.1 Những thành tích đã đạt được 57
  3.2 Những tồn tại trong công tác tổ chức tiền lương 58
  PHẦN THỨ BA : CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH HÀ NỘI 59
  1. Hoàn thiện công tác xây dựng định mức lao động 60
  2. Xây dựng hệ thống đơn giá tiền lương 61
  3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 62
  4. Hoàn thiện hệ thống lương ở Công ty Cơ điện Công trình Hà Nội ………...63
  KẾT LUẬN 65
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 
Find us on Google+