Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Việt Nam.

  Lý do chọn đề tài……………………………………… ………………………..1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG
  I. Bản chất và chức năng cơ bản của tiền lương…………….…………………..1
  1. Một số khái niệm cơ bản……………………………………… ……..……….....1
  1.1 Khái niệm về tiền lương…………………………………… ….………...…..1
  1.2 Khái niệm về phụ cấp lương và tiền thưởng…………………………..…..…. ..2
  1.2.1 Phụ cấp lương…………………………………… ………………..…….....2
  1.2.2 Tiền thưởng………………………………… ………………………..…....2
  2. Bản chất và vai trò của tiền lương……………………………………. ..…..…3
  2.1 Bản chất của tiền lương…………………………………… ………….……..3
  2.2 Vai trò của tiền lương…………………………………… ……………….….4
  II. Cơ sở lý luận về các hình thức trả lương……………………………….…... 6
  1. Hình thức trả lương theo thời gian…………………………………..… ….7
  1.1 Hình thức trả lương theo thời gian đơn giản………………….…………...….8
  1.1.1 Hình thức trả lương tháng…………………………………… ……………8
  1.1.2 Hình thức trả lương ngày……………………………………… …………….9
  1.2 Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng………………………………….9
  2. Hình thức trả lương theo sản phẩm……………………………..……… …..10
  2.1 Khái niệm, đối tượng và điều kiện áp dụng hình thức trả lương
  theo sản phẩm…………………………………… ……………………………..10
  2.1.1 Khái niệm…………………………………… ……………..…………….10
  2.1.2 Đối tượng và điều kiện áp dụng………………………………..…… .……..10
  2.1.2.1 Phải xác định đơn giá trả lương sản phẩm chính xác……………..………10
  2.1.2.2 Phải tổ chức phục vụ tốt nơi làm việc…………………………….………1 1
  2.1.2.3 Phải tổ chức kiểm tra nghiệm thu sản phẩm chặt chẽ………….............…11
  2.1.2.4 Phải có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ chuyên sâu về tiền lương…………..…12
  2.1.2.5 Công tác tổ chức đời sống…………………………………… …...……12
  2.2 Các hình thức trả lương theo sản phẩm………………………………..…… .12
  2.2.1 Chế độ trả lương sản phẩm trực tiếp cá nhân………………………..……..12
  2.2.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể……………..………….………13
  2.2.3 Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp………………………..……..14
  2.2.4 Chế độ trả lương khoán sản phẩm…………………………………..… …...15
  2.2.5 Hình thức trả lương sản phẩm có thưởng…………………………..……… 16
  2.2.6 Hình thức trả lương sản phẩm lũy tiến…………………………….………. 17
  I. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác trả lương và
  sự cần thiết phải nghiên cứu các hình thức trả lương…………….…………..17
  1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác trả lương tại các doanh nghi……….17
  1.1 Xã hội và thị trường lao động…………………………………… ..……….18
  1. 2. Bản thân công việc…………………………………… ……………..……19
  1. 3. Bản thân người lao động…………………………………… ……..……...19
  1.4 Môi trường doanh nghiệp…………………………………… ……….………20
  1.5 Đội ngũ làm công tác nhân sự - tiền lương………………………..……….…2 1
  2. Sự cần thiết phải nghiên cứu các hình thức trả lương…………..………….22
  CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VIỆT NAM.
  I. Giới thiệu về Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Việt Nam
  1. Quá trình hình thành và phát triển………………………………….. ………25
  2.Cơ cấu bộ máy tổ chức và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh………..…25
  2.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức…………………………………… ………………..26
  2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh…………………………………….28
  II. Tổ chức công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần tư vấn giáo dục
  Việt Nam……………………………………… …….…………………………29
  1. Quan điểm về quản trị nhân lực tại Công ty……………………………………29
  2. Bộ máy Quản trị nhân lực tại công ty………………………………………… ..29
  3. Thực trạng nguồn nhân lực của công ty……………..…………………………3 0
  III. Thực trạng các hình thức trả lương tại công ty cổ phần tư vấn
  giáo dục Việt Nam………………..……………………… ……..……………….32
  1. Một số đặc điểm ảnh hưởng đến các hình thức trả lương
  tại Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Việt Nam………………..……………….32
  1.1 Các quy định của pháp luật……………………………..……… ……………..32
  1.2. Thành tích công tác của cán bộ công nhân viên…………...…………………33
  1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty…………...…………….33
  1.4. Chức danh của cán bộ công nhân viên trong công ty……………..…………34
  1.5. Chính sách chiến lược của công ty……………………………..…………. ..35
  1.6. Đội ngũ làm công tác tiền lương – tiền công trong công ty……..…….…….35
  2. Thực trạng các hình thức trả lương tại công ty…………………….……….36
  2.1. Hình thức trả lương cơ bản theo chức danh công việc………….………..36
  2.1.1 Đối tượng áp dụng…………………………………… ……..…………...36
  2.1.2 Ý nghĩa và nguyên tắc……………………………………… ..…………….36
  2.1.2.1 Ý nghĩa của hình thức trả lương…………………………………… …..36
  2.1.2.2 Nguyên tắc chi trả……………………………………… …………………37
  2.1.3 Cách tính lương…………………………………… ………...…………...37
  2.1.3.1 Thang ngạch lương cơ bản của công ty……………………..……………37
  2.1.3.2 Cách tính chi trả…………………………………...… ……………………40
  2. 2 Hình thức trả lương theo kết quả kinh doanh……………….……………42
  2.2.1 Đối tượng áp dụng…………………………………… …...……………..42
  2.2.2 Ý nghĩa và nguyên tắc……………………………………... ……………….42
  2.2.2.1 Ý nghĩa của hình thức trả lương…………………………..……… …...42
  2.2.2.2 Nguyên tắc trả lương……………………………………. .………………43
  2.2.3 Cách tính lương…………………………………… .….…………………43
  2.3 Trả lương đối với công tác viên kinh doanh……………..………..………….44
  2.3.1 Đối tượng áp dụng và nguyên tắc trả lương………….……..………………44
  2.3.2 Cách tính lương…………………..……………… ………..……………..45
  3. Một số nhận xét đánh giá…………………………….………… ………….…46
  3.1 Đối với hình thức trả lương cơ bản theo chức danh công việc…………..46
  3.1.1 Mặt đạt được…………………………………… ………………………..…46
  3.1.2 Mặt tồn tại……………………………………… …..…………………..….47
  3.2 Đối với hình thức trả lương theo kết quả kinh doanh…...……………….48
  3.2.1 Những mặt đạt được…………………………………… ...………………...48
  3.2.2 Những mặt còn tồn tại…………………………………...… ………………49
  3.3 Đối với hình thức trả lương cộng tác viên kinh doanh…………………..50
  3.3.1 Mặt đạt được…………………………………… …………………………..50
  3.3.2 Mặt tồn tại……………………………………… …...……………………..50
  3.4 Nguyên nhân tồn tại……………………………………… ………………...51
  3.4.1 Thiếu đội ngũ cán bộ chuyên trách tiền lương trình độ cao………..………51
  3.4.2 Công tác chấm công còn chưa được chú ý đến…………………...….…….51
  3.4.3 Công tác bố trí và sử dụng lao động còn chưa phù hợp………………..…..52
  CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VIỆT NAM
  I. Phương hướng phát triển của công ty từ năm 2010 đến 2015………….…..54
  II. Đề xuất một số giải pháp mới nhằm hoàn thiện các phương pháp
  trả lương tại Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Việt Nam………………….….55
  1. Đối với hình thức trả lương theo chức danh công việc………………..……….55
  2. Đối với hình thức trả lương theo kết quả kinh doanh………………..……...…56
  3. Đối với cộng tác viên kinh doanh……………………………………. ..……60
  III. Đề xuất một số giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác
  trả lương tại Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Việt Nam……………..………55
  1. Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về tiền lương…………………...……….62
  2. Hoàn thiện công tác bố trí và sử dụng lao động……………………….………62
  3. Nâng cao các chương trình đạo tạo cho cán bộ công nhân
  viên của công ty………………………………………… ……………..…………65
  4. Hoànthiện công tác quản lý cán bộ công nhân viên………………..………….66
  Phần Kết Luận
  Tài liệu tham khảo


  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
  Trong bất kỳ một xã hội nào thì tiền lương vẫn là một vấn đề mang tính chất xã hội quan trọng. Nó tác động lớn đến việc phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống xã hội. Vì vậy d¬ưới mọi hình thái kinh tế xã hội, tiền lương và việc áp dụng các hình thức trả lương là một nhân tố quyết định sự hiệu quả của các hoạt động của doanh nghiệp. Nếu hình thức trả lương hợp lý sẽ tạo động lực cho ngư¬ời lao động, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí. Ng¬ược lại hình thức trả lương không hợp lý sẽ khiến cho người lao động bất mãn và không hài lòng trong công việc dẫ đến những hậu quả khó lường trước được.
  Trong giai đoạn hội nhập và phát triển như hiện nay khi sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp không chỉ giới hạn trong phạm vi một đất nước mà đã vươn ra khu vực và thế giới thì tiền lương lại là một vấn đề quan trọng và được coi là một trong những nhân tố quyết định đến sự thành công của công ty. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì cần phải xây dựng cho mình một cơ chế trả lương hợp lý, cần tìm ra cho mình được những hình thức trả lương phù hợp làm sao vừa giữ chân được nhân viên vừa khuyến khích họ hăng hái làm việc. Hơn nữa, tình hình luôn biến động, những tác nhân từ môi trường bên ngoài và bên trong luôn ảnh hưởng đến chính sách của công ty đặc biệt là công tác trả lương cho người lao động. Do đó, các doanh nghiệp cần phải chủ động nắm bắt được những sự thay đổi cũng như những tác động đó để xây dựng cho mình một hướng đi phù hợp, một phương thức chi trả lương hợp lý và có hiệu quả.
  Cũng như những tổ chức khác, Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Việt Nam hiện đang là một doanh ngiệp ngoài nhà nước có tốc độ phát triển cao hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề chi trả tiền lương của công ty đang gặp phải những khó khăn nhất định, những hình thức trả lương mà công ty đang áp dụng hiện không còn phù hợp với tình hình hiện nay và yêu cầu ban lãnh đạo công ty có những biện pháp đổi mới kịp thời. Nắm bắt được tình hình đó, sau một thời gian thực tập tại công ty em đi đến quyết định thực hiện đề tài “Hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Việt Nam” làm bài khóa luận tốt nghiệp của mình.
  Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng khóa luận vẫn còn nhiều thiếu sót, vì vậy rất mong được sự góp ý bổ sung từ quý thầy cô và các bạn sinh viên để bài nghiên cứu được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em muốn gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Việt Nam đã tạo điều kiện cho em trong việc thu thập tài liệu và khảo sát tình hình sản xuất của công ty, Em cũng gửi lời cảm ơn đến thầy Ths Vũ Hồng Phong - Người đã hướng dẫn em thực hiện khóa luận này.
  1. Mục tiêu nghiên cứu
  - Đánh giá thực trạng các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Việt Nam.
  - Nêu ra những ưu điểm và tồn tại của các hình thức trả lương đó.
  - Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương cho công ty.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  2.1 Đối tượng nghiên cứu
  - Các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Việt Nam
  2.2 Phạm vi nghiên cứu
  Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Việt Nam
  3. Phương pháp nghiên cứu
  - Thống kê, phân tích
  - Điều tra, quan sát
  - Phỏng vấn
  4. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận thì luận văn được phân thành 2 phần lớn như sau:
  Chương I: Cơ sở lý luận về tiền lương và các hình thức trả lương
  Chương II: Thực trạng các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Việt Nam
  Chương III: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần tư vấn giáo dục Việt Nam
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. Ho
  Refback This thread
  12-25-2012, 11:55 PM

Find us on Google+